logo Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

V souvislosti se změnami vybraných tarifů, které již probíhají či jsou v nejbližší době chystány - např. Vodafone Czech Republic nebo O2 Czech Republic, připomíná ČTÚ zákonná pravidla, která jsou jednotliví poskytovatelé povinni dodržovat, mění-li jednostranně své smluvní podmínky. Zákazníci by měli mít k dispozici veškeré informace o datu změny, podmínkách nového tarifu a výši ceny, která bude nově účtována.

Podle aktuální právní úpravy účinné od 1. 1. 2022 jsou poskytovatelé oprávněni změnit smluvní podmínky v případě, je-li tak ujednáno a jestliže v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem informoval účastníka o veškerých změnách smluvních podmínek nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy a zároveň ho informoval o jeho právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, jestliže s novými podmínkami nesouhlasí.

Ačkoliv zákon vyžaduje poskytování informací o předmětné změně v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem, neuvádí bližší podrobnosti ohledně splnění tohoto požadavku.

ČTÚ svojí výkladovou praxí dlouhodobě apeluje na to, aby informace o avizované změně byly operátory prezentovány takovým způsobem, který bude ze strany spotřebitelů zcela jasně zaznamenatelný. Vítané je takové grafické zpracování dané informace, jež nenechá zákazníky na pochybách, že je jim oznamováno zásadní sdělení, kterému je třeba věnovat pozornost.

Kromě samotné formy daného oznámení je pak neméně důležitý jeho obsah. Zákazníci by měli získat jednoznačné informace o tom, jaká konkrétní služba bude operátorem měněna a jaké nové podmínky se na ně budou vztahovat.

Mění-li se tedy stávající tarif, měli by mít zákazníci k dispozici veškeré informace o datu změny, podmínkách nového tarifu a výši ceny, která bude účtována za nově aktivovanou službu.

Tyto informace by měly být poskytnuty tak, aby se zákazníci již v rámci obdrženého oznámení seznámili se všemi zásadními podmínkami, nelze tedy akceptovat např. zaslání pouhého odkazu na webové stránky operátora či poskytnutí neurčitého sdělení, ze kterého není možné seznat konkrétní podmínky chystané změny.

Sdělení těchto údajů je nezbytné pro to, aby zákazníci mohli zvážit, zda chtějí i za nových podmínek setrvat ve smluvním vztahu s operátorem, či bezplatně vypovědět svůj závazek ze smlouvy.

Dle aktuální právní úpravy má účastník právo vypovědět závazek ze smlouvy bez jakýchkoliv nákladů tehdy, pokud pro něj nejsou navrhované změny výhradně přínosné, nejsou-li čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva nebyla změněna na základě změny právní úpravy či v případě změny smlouvy na základě rozhodnutí Úřadu.

Účastníci se tedy nemusí obávat toho, že by jim v případě, že nebudou se změnou smlouvy souhlasit, hrozil za její ukončení finanční postih. Může jim být ovšem naúčtována úhrada za dotované koncové zařízení, pokud si jej ponechají.

Cena však nesmí být vyšší než poměrná část hodnoty tohoto zařízení dohodnutá v okamžiku uzavření smlouvy nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto částek je nižší.

Mají-li zákazníci jakékoliv pochybnosti o tom, zda byly jejich operátorem splněny výše popsané podmínky, či pokud mají jakýkoliv dotaz týkající se změny jejich dosavadní smlouvy, mohou se pochopitelně na ČTÚ obrátit s podněty či dotazy.

Je zcela pochopitelné, že ne všechny změny smluvních podmínek budou zákazníci vnímat příznivě, obzvláště dochází-li ke zdražení služeb. Pokud ovšem operátor splní všechny zákonné požadavky, není ČTÚ oprávněn jakkoliv ovlivňovat způsob provedení takové změny, aby vyhověl osobním preferencím jednotlivých zákazníků.

Uvedené platí tím spíše, že zákonné ustanovení upravující pravidla jednostranné změny smlouvy vychází z tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace a konkrétně v tomto bodě se členské státy od dané úpravy nemohou jakkoliv odchýlit, ani ji upravit ve smyslu přijetí přísnějších či naopak mírnějších pravidel.

Další články k tématům - operátor - smlouva - spotřebitel

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 29. května 2024

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání