logo Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

Městský soud v Praze potvrdil výklad ČTÚ, že parametry služby musí být ve smlouvě uvedeny jednoznačně tak, aby byly snadno zjistitelné pro jejich porovnání při akceptaci nabídky. Zápis rychlostí připojení k internetu formou matematického zápisu není přípustný. Zákazníci, hlídejte si, co musí být uvedeno ve smlouvě ke službě přístupu k internetu!

Již od ledna 2021 je účinná aktualizace Všeobecného oprávnění VO-S/1, podle které musí být podrobné parametry služby součástí každé smlouvy o poskytování služby přístupu k internetu.

Zmíněné všeobecné oprávnění (v současnosti účinné v tomto znění) ukládá poskytovatelům služby přístupu k internetu mimo jiné též povinnost uvádět v účastnických smlouvách se spotřebiteli konkrétní rychlosti stahování a vkládání dat. Všeobecné oprávnění dokonce výslovně stanoví, že uváděnou jednotkou rychlostí mají být numerické hodnoty v bitech za sekundu - např. kb/s nebo Mb/s.

V průběhu roku 2021 ČTÚ provedl celorepublikovou kontrolu a poskytovatelům, kteří ani navzdory poskytnuté součinnosti a edukaci ze strany Úřadu podmínky všeobecného oprávnění nesplnili, udělil pokuty. Tyto i další aktivity Úřadu přispěly k podstatnému zlepšení informovanosti koncových uživatelů z hlediska rychlostních parametrů jimi využívaných služeb, a k uvedení daných parametrů do souladu se skutečnou uživatelskou zkušeností.

Přesto se ojediněle najdou poskytovatelé, kteří své povinnosti stále neplní. Tak tomu bylo v případě jednoho poskytovatele pevného připojení k internetu, který uvedl ve smlouvách se spotřebiteli některé z požadovaných rychlostí numerickou hodnotou (102400 Kbit/s), zatímco jiné uvedl matematickým zápisem se zlomkem (3/5 z 102400 Kbit/s a 3/10 z 102400 Kbit/s). To ČTÚ posoudil jako přestupek a uložil mu peněžitou pokutu.

Poskytovatel proti rozhodnutí podal rozklad, ve kterém se hájil argumentací, že povinnost podle VO-S/1 splnil, když hodnoty rychlostí uvedl číselným kalkulem, který je přesnější a podle ČSN je přednostním vyjádřením oproti vyjádření číselnou hodnotou.

Poskytovatel též namítal, že výraz numerická hodnota není ve VO-S/1 definován a je tak jakýmsi jazykovým aforismem za výraz číselná hodnota, který norma ČSN zná. Z uvedených důvodů tak dle poskytovatele numerická hodnota nemůže být závazným formátem.

Předseda Rady ČTÚ však rozhodnutí Úřadu potvrdil s tím, že slovní spojení numerická hodnota použité ve VO-S/1 není sice v předpisu definováno, ale lze jej zjistit výkladem. Výraz numerický je synonymem výrazu číselný, neboť numero znamená číslo. Numerická hodnota je tak libovolné reálné číslo.

Poskytovatel podal proti rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten se ztotožnil se závěry ČTÚ s tím, že uvedení rychlostí matematickým zápisem, který teprve vede k výpočtu požadované hodnoty, je v rozporu s právní úpravou.

S poukazem na obecnou potřebu ochrany spotřebitele, konkrétně pak pro možnost porovnání údajů při akceptaci nabídky, soud zdůraznil, že pro spotřebitele je třeba ve smlouvě uvést jednoznačný konkrétní údaj, který jej nenutí činit další úkony následně jej vedoucí k jeho zjištění.

Soud též vysvětlil, že existence legální definice pojmu není podmínkou toho, aby byl pojmu přisuzován určitý význam. Jazykovým výkladem lze tedy dospět k závěru, že numerickou hodnotou se rozumí číselná hodnota.

Jednotkou vyjádření rychlostí je proto reálné číslo v bitech za sekundu. Soud tak uzavřel, že práva a povinnosti byly v předmětném VO-S/1 stanoveny jednoznačně, a žalobu poskytovatele zamítl.

Co musí být uvedeno ve smlouvě ke službě přístupu k internetu

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena hodnotou nižší než 60 % rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované.

V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat vedle inzerované rychlosti i o odhadované maximální rychlosti. Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o definici velkých odchylek od sjednaného výkonu služby a o možnostech uplatnění prostředků nápravy.

Pokud zákazník tyto informace ve smluvních dokumentech nenalezne, měl by se obrátit na operátora.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 3. dubna 2024

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání