logo Český telekomunikační úřad

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Vzhledem ke množícím se dotazům ČTÚ sestavil přehled častých otázek a odpovědí k problematice nařízení DSA, které v celé EU začne platit od 17. 2. 2024. Úřad má na starosti dohled a vymáhání evropských pravidel jako digitální koordinátor a regulátor.

Vláda v srpnu 2023 na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila koncepci, která pomůže zajistit jednotný dohled nad novými digitálními předpisy a posílí právní jistotu na trhu. Dohled a vymáhání evropských pravidel má tak na starosti Český telekomunikační úřad jako digitální koordinátor.

Nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) - DSA (Digital Services Act) vešlo v platnost v listopadu 2022 s účinností od 17. 2. 2024 v celé EU.

Již od konce srpna 2023 se tato pravidla vztahují na velmi velké platformy (s návštěvností vice než 45 milionů uživatelů v EU). Adaptační zákon k nařízení DSA v ČR je stále v legislativním procesu. Aktuálně jsou vypořádávány připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení. Jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

DSA chrání uživatele online služeb a jejich práva v online prostředí. Kromě toho podporuje transparentnost, konkurenceschopnost celého digitálního ekosystému, a rozvoj malých a středních podniků. Zásadním krokem je změna role uživatelů, platforem a státních orgánů, kdy doposud byla v důsledku chybějící regulace veškerá moc na straně platforem.

Nyní se tento poměr vyrovnává ve prospěch uživatelů i státních orgánů za účelem vyšší ochrany uživatelů služeb, včetně spotřebitelů.

Jaké konkrétní kroky podnikne ČTÚ pro zajištění transparentnosti online zprostředkovatelských služeb a jaký dopad to bude mít na menší podniky

ČTÚ bude mimo jiné kontrolovat, zda poskytovatelé zveřejňují zprávy o moderaci obsahu, počtu vedených sporů či počtu uživatelů.

Jak bude nakládáno s nahlášením nezákonného obsahu a kdo bude rozhodovat o nezákonnosti

Dle DSA bude mít každý uživatel možnost nahlásit nezákonný obsah na dané platformě. Nezákonnost obsahu se řídí unijním či národním právem. Oznamovatel i dotčený příjemce musí být poučeni o možnostech nápravy.

Pokud poskytovatel po nahlášení nezákonného obsahu nekoná, stává se spoluodpovědným za daný obsah a každý dotčený příjemce služby po něm může požadovat náhradu škody.

S případnými spory se strany mohou obrátit na soud nebo specializovaný subjekt mimosoudního řešení sporů.

Malé a mikro podniky jsou však z povinnosti vyňaty.

Jak bude ČTÚ zajišťovat dodržování nových povinností a omezení pro poskytovatele digitálních služeb

V první fázi je nezbytná osvěta a diskuse se zástupci poskytovatelů online zprostředkovatelských služeb a dalších subjektů, kterých se nařízení DSA týká. V tomto směru je již ČTÚ aktivní řadu měsíců.

Naším cílem je zajistit vyšší ochranu spotřebitelů v online prostředí dle DSA, na které budeme dbát po schválení adaptačního zákona v České republice. Samo nařízení DSA obsahuje širokou škálu vyšetřovacích a donucovacích nástrojů.

Jak bude ČTÚ regulovat obsah na sociálních médiích a jaké jsou možné dopady na svobodu projevu

V rámci DSA nedojde k omezení svobody projevu a koordinátor nebude zkoumat charakter obsahu na sociálních sítích ani jiných platformách, kterých se DSA týká. Koordinátor bude v rámci nařízení přezkoumávat, zda došlo k dodržení postupů dle DSA.

Navíc je třeba zdůraznit, že DSA neukládá žádné povinnosti ani sankce uživatelům, ale pouze poskytovatelům služeb.

Jak bude ČTÚ rozhodovat o nezákonnosti obsahu a nařizovat jeho odstranění

O nařizování odstranění obsahu ČTÚ rozhodovat nebude - koordinátor bude dle DSA posuzovat dodržování postupů. Nezákonnost obsahu se řídí unijním či národním právem a jeho nezákonnost posoudí poskytovatel dle svých vnitřních předpisů a platných zákonných norem; závadný obsah musí poskytovatel odstranit.

S případnými spory se strany mohou obrátit na soud nebo specializovaný subjekt mimosoudního řešení sporů.

Jak DSA definuje nezákonný nebo dezinformační obsah

Nezákonný obsah není definován nařízením DSA, ale unijním či národním právem a jedná se o zvlášť závažné činy jako nenávistné projevy, diskriminace, terorismus, obchod s lidmi, nedovolený obchod s drogami či zbraněmi apod. Nezákonnost obsahu budou v případě, že se o ní dozvědí, posuzovat sami poskytovatelé.

Opatření proti nezákonnému obsahu může poskytovali uložit také veřejný orgán, pokud k tomu má pravomoc na základě zvláštního zákona. Dezinformační obsah DSA výslovně nestanovuje. Čl. 34 a 35 DSA hovoří pouze o povinnosti velmi velkých platforem přijmout opatření proti systémovým rizikům s nepříznivými dopady na základní práva a občanský diskurz.

Dostatečnost těchto opatření bude posuzovat Evropská komise.

Jak bude ČTÚ sledovat a kontrolovat charakter obsahu

Dle DSA nemá koordinátor posuzovat charakter obsahu, ale jen zkoumat, zda byly dodrženy postupy DSA.

Jak ČTÚ zajistí agendu spojenou s DSA

Dozor nad nařízením DSA bude, po schválení adaptačního zákona, který je nyní v legislativním procesu, vykonávat oddělení dozoru specializovaných agend, které má v tuto chvíli již alokovaný základní počet systemizovaných služebních míst.

Předpokládaný budoucí počet zaměstnanců je až 18 a vychází z rozsahu nám svěřovaných kompetencí podle návrhu zmíněného adaptačního zákona.

Vedoucím oddělení je Mgr. Tomáš Ondrejka.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 30. ledna 2024

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání