logo

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydává Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

ČTÚ zahájil v polovině června správní řízení se třemi mobilními operátory, kteří byli na základě analýzy relevantního trhu č. 16 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích stanoveni podniky s významnou tržní silou (Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone). Důvodem zahájení těchto správních řízení je záměr ČTÚ určit nové nižší maximální ceny za terminaci.

ČTÚ vydal rozhodnutí společnostem Vodafone a Telefónica O2 o uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, tzv. zvláštní ceny, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 1. července 2008, tímto okamžikem pozbyla platnosti rozhodnutí, kterými byla povinnost poskytování „zvláštních cen“ uložena uvedeným společnostem a společnosti T-Mobile podle předchozí právní úpravy.

V průběhu června ČTÚ zveřejnil k nové konzultaci na svých webových stránkách návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby. Tento nový návrh byl zpracován na základě výsledků veřejné konzultace k prvnímu návrhu analýzy bývalého trhu č. 3.

Dne 27. června 2008 skončil termín pro podání připomínek v rámci veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/XX.2008-Y, analýza relevantního trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. ČTÚ obdržel připomínky a stanoviska od 5 dotčených subjektů.

Evropská komise zahájila v květnu 2008 veřejnou konzultaci o fungování a účincích nařízení EU o roamingu. Požádala odvětví telekomunikací, spotřebitele a další zúčastněné strany o zpětnou vazbu týkající se tohoto nařízení, aby mohla provést přezkum jeho fungování a účinnosti. ČTÚ předal Komisi i ERG své negativní stanovisko jak k prodloužení účinnosti nařízení, tak i jeho rozšíření na služby SMS a data.

Bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na jehož přípravě se ČTÚ podílel. Novela zohledňuje zkušenosti nabyté při více než dvouleté aplikaci tohoto zákona. Vedle narovnání některých výkladově sporných částí zákona je možné za hlavní oblasti, kterých se předkládané změny dotýkají, označit zejména zavedení možnosti změn a odnímání přídělů rádiových kmitočtů a dále problematiku financování univerzální služby.

Předkládaný návrh zákona dále mění i některé další zákony, zejména zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v souvislosti s odstraňováním některých problémů zjištěných v rámci probíhajícího procesu digitalizace zemského televizního vysílání.

V průběhu června ČTÚ, vedle řady kontrolních akcí, řešil stížnosti na rušení příjmu TV signálů provozem zařízení CDMA v pásmu 410/420 MHz společnosti MobilKom. Jedná se o rušení TV od základnových stanic CDMA (neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu vysílače CDMA). Zvýšený počet stížností na rušení byl v lokalitách Slaný, Lysá n. Labem, Kostelec n. Č. L. a Kunovice. Odstranění rušení provádí bezplatně společnost MobilKom zařazením filtru před anténní zesilovač stěžovatele.

Článek ze dne 9. července 2008 - středa

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání