logo

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydává Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

ČTÚ zahájil v polovině června správní řízení se třemi mobilními operátory, kteří byli na základě analýzy relevantního trhu č. 16 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích stanoveni podniky s významnou tržní silou (Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone). Důvodem zahájení těchto správních řízení je záměr ČTÚ určit nové nižší maximální ceny za terminaci.

ČTÚ vydal rozhodnutí společnostem Vodafone a Telefónica O2 o uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, tzv. zvláštní ceny, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 1. července 2008, tímto okamžikem pozbyla platnosti rozhodnutí, kterými byla povinnost poskytování „zvláštních cen“ uložena uvedeným společnostem a společnosti T-Mobile podle předchozí právní úpravy.

V průběhu června ČTÚ zveřejnil k nové konzultaci na svých webových stránkách návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby. Tento nový návrh byl zpracován na základě výsledků veřejné konzultace k prvnímu návrhu analýzy bývalého trhu č. 3.

Dne 27. června 2008 skončil termín pro podání připomínek v rámci veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/XX.2008-Y, analýza relevantního trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. ČTÚ obdržel připomínky a stanoviska od 5 dotčených subjektů.

Evropská komise zahájila v květnu 2008 veřejnou konzultaci o fungování a účincích nařízení EU o roamingu. Požádala odvětví telekomunikací, spotřebitele a další zúčastněné strany o zpětnou vazbu týkající se tohoto nařízení, aby mohla provést přezkum jeho fungování a účinnosti. ČTÚ předal Komisi i ERG své negativní stanovisko jak k prodloužení účinnosti nařízení, tak i jeho rozšíření na služby SMS a data.

Bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na jehož přípravě se ČTÚ podílel. Novela zohledňuje zkušenosti nabyté při více než dvouleté aplikaci tohoto zákona. Vedle narovnání některých výkladově sporných částí zákona je možné za hlavní oblasti, kterých se předkládané změny dotýkají, označit zejména zavedení možnosti změn a odnímání přídělů rádiových kmitočtů a dále problematiku financování univerzální služby.

Předkládaný návrh zákona dále mění i některé další zákony, zejména zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v souvislosti s odstraňováním některých problémů zjištěných v rámci probíhajícího procesu digitalizace zemského televizního vysílání.

V průběhu června ČTÚ, vedle řady kontrolních akcí, řešil stížnosti na rušení příjmu TV signálů provozem zařízení CDMA v pásmu 410/420 MHz společnosti MobilKom. Jedná se o rušení TV od základnových stanic CDMA (neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu vysílače CDMA). Zvýšený počet stížností na rušení byl v lokalitách Slaný, Lysá n. Labem, Kostelec n. Č. L. a Kunovice. Odstranění rušení provádí bezplatně společnost MobilKom zařazením filtru před anténní zesilovač stěžovatele.

Článek ze dne 9. července 2008 - středa

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání