logo

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Rada ČTÚ projednala návrh analýzy relevantního trhu č. 8 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích a souhlasila s jeho předložením k veřejné konzultaci. Připomínky k návrhu OOP č. A/8/XX.2012-Y lze uplatnit do 31.1. 2013.

"Provedení analýzy tohoto nového relevantního trhu je, společně s probíhající aukcí volných kmitočtů a posílením ochrany koncových uživatelů mobilních služeb, jednou z nejvýznamnějších regulačních aktivit ČTÚ v oblasti mobilních služeb v České republice", konstatuje u příležitosti zveřejnění návrhu analýzy Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ a dodává: "Návrhu analýzy předcházel dlouhodobý proces zahájený už v roce 2011."

ČTÚ tehdy na základě průběžného vyhodnocování národního mobilního trhu a jeho porovnávání s obdobnými trhy v jiných evropských zemích shledal, že hospodářská soutěž na tomto trhu stagnuje. A to zejména v souvislosti s dlouhodobou absencí velkoobchodních nabídek, které by umožnily působení mobilních virtuálních operátorů.

Úřad proto ještě v roce 2011 zahájil proceduru, která v dubnu 2012 vyústila ve stanovení velkoobchodního trhu mobilního přístupu a originace regulace a k jeho zařazení do seznamu analyzovaných a regulovaných trhů, na nichž lze uplatnit specifickou sektorovou regulaci ex?ante. ČTÚ bezprostředně poté zahájil zpracování analýzy tohoto trhu.

Úřad následně na pracovním setkání 1. listopadu tohoto roku seznámil dotčené operátory se svými závěry včetně výsledků hodnocení existence společné významné tržní síly a s návrhem zvažovaných nápravných opatření.

Podněty a připomínky z tohoto pracovního jednání pak ČTÚ vyhodnotil a v odůvodněných případech je zapracoval do dnes zveřejněné verze návrhu analýzy pro účely veřejné konzultace.

Vymezení trhu

Trh je vymezen jako velkoobchodní trh služeb přístupu jak k hlasovým, tak k SMS a datovým službám, a služeb původu volání (originace), zahrnující veškerá mobilní volání (veřejně dostupná telefonní služba) poskytované v mobilních sítích GSM a UMTS. ČTÚ trh vymezil na celé území České republiky.

Existence společné významné tržní síly

V rámci analýzy ČTÚ neshledal dostatečné důkazy svědčící o existenci podniku se samostatnou významnou tržní silou. Nalezl však dostatečné důkazy, že na relevantním trhu existují podniky se společnou významnou tržní silou.

Podle závěrů ČTÚ tři současní mobilní operátoři Telefónica, T-Mobile a Vodafone na tomto trhu disponují společnou významnou tržní silou, přičemž ČTÚ neshledává žádný faktor, který by mohl toto konstatování v době, na kterou je analýza zpracována (2 roky), změnit. A to i přesto, že vzal do úvahy i předpokládané dopady probíhající aukce kmitočtů.

Uvažovaná nápravná opatření

Vzhledem ke dlouhodobé neexistenci komerčních dohod o vzniku mobilních virtuálních operátorů jsou navržená nápravná opatření zaměřena právě na podporu vstupu dalších soutěžitelů na mobilní trh. Navržené povinnosti by měly zejména zajistit dostupnost velkoobchodní nabídky služeb pro MVNO a nabídku přístupu k síti, včetně propojení sítí pro účely originace mobilního volání.

ČTÚ si je vědom důležitosti této analýzy a proto stanovil pro uplatnění připomínek lhůtu až do konce ledna příštího roku. Poté bude následovat detailní vyhodnocení uplatněných návrhů, dopracování návrhu analýzy, jeho projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a notifikace s Evropskou Komisí. ČTÚ obě instituce - ÚOHS i EK - o svých postupech průběžně informuje.

Průběh přípravy návrhu analýzy relevantního trhu č. 8

Návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích předcházelo provedení a splnění testu tři kritérií, jako podmínky pro ustanovení trhu jako relevantního ČTÚ zveřejnil výsledky testu dne 13.4. 2012 v opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4 ze dne 4.4. 2011 (dále jen "OOP") a je přílohou této analýzy.

V rámci analýzy ČTÚ upřesnil věcné vymezení trhu z OOP a zpracoval analýzu trhu s cílem zjistit, zda je efektivně konkurenční nebo zda na něm působí podnik/podniky s významnou tržní silou, která jim umožňuje chovat se nezávisle na konkurenci a odběratelích. Protože Úřad na základě analýzy stanovil podniky se společnou významnou tržní silou, navrhl těmto podnikům uložit nápravná opatření, která mají nahradit účinky efektivní soutěže na relevantním trhu.

V rámci věcného vymezení trhu ČTÚ nejprve provedl věcné vymezení maloobchodního trhu a následně vymezil odvozený velkoobchodní trh přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Vzhledem k tomu, že velkoobchodní trh v České republice se na komerční úrovni nerozvinul a poskytovány jsou pouze služby v rámci propojení, je těžištěm ex-ante analýzy soutěžního prostředí na maloobchodním trhu.

ČTÚ zkoumal nejprve existenci samostatné významné tržní sily, a to na základě vyhodnocení celé škály kritérií uvedených v metodice (viz část B návrhu dokumentu), jakými jsou např. velikost a vývoj tržních podílů, kritéria zaměřená na charakteristiku podniku, kritéria související s charakteristikou zákazníků či s charakteristikou konkurence na relevantním trhu.

V rámci analýzy ČTÚ neshledal na trhu existenci podniku se samostatnou významnou tržní silou, proto pokračoval v analýze relevantního trhu vyhodnocením kritérií pro existenci společné významné tržní síly. Zde vyhodnotil zejména kritéria podle Vyhlášky č. 228/2012 Sb., o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací a rovněž tzv. kritéria "AirTours", které popsal Tribunál Evropské unie v rozhodnutí „AirTours“ (T-342/99) a další kritéria uvedená v Metodice (viz výše). ČTÚ tak dospěl k závěru, že relevantní trh č. 8 není trhem efektivně konkurenčním, neboť na něm působí podniky se společnou významnou tržní silou.

ČTÚ na základě analýzy identifikoval následující soutěžní problémy:

Zároveň pozorování vývoje tohoto trhu v posledních letech ve všech zkoumaných aspektech ukázalo na nedostatečnou míru konkurence a uplatnění tzv. tacitní koluze. Úřad tak má za prokázané, že na tomto relevantním trhu disponují soutěžitelé Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. společnou významnou tržní silou, přičemž Úřad neshledává žádný faktor, který by mohl toto konstatování v době, na kterou je tato analýza časově vymezena (2 roky), změnit.

Na základě výše uvedených zjištění navrhuje ČTÚ uložit výše uvedeným podnikům se společnou významnou tržní silou nápravná opatření - povinnosti.

Nápravná opatření:

Dne 21.12. 2012 předložil ČTÚ návrh analýzy do veřejné diskuse podle § 130 Zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZEK"). V rámci této veřejné diskuse mohou ve lhůtě do 31.1. 2013 dotčené subjekty uplatnit stanoviska a návrhy/připomínky na úpravu textu předloženého návrhu.

ČTÚ provede následně jejich vypořádání, včetně případných změn textu návrhu analýzy. Dále bude provedena rovněž dle výše uvedeného § 130 ZEK konzultace s národním soutěžním úřadem (ÚOHS) a jeho stanovisko zapracováno do návrhu analýzy. Poté bude návrh dokumentu podle § 131 ZEK předložen Evropské komisi, sdružení BEREC a regulačním úřadům ostatních členských států Evropské unie, čímž bude zahájen poslední krok notifikačního procesu. Ukončení konzultace je nutným předpokladem pro vydání analýzy a zahájení procesu uplatnění nápravných opatření na relevantním trhu.

Na základě analýzy Úřad konstatoval, že relevantní trh není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva EK oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.

Další články k tématům - analýza - BEREC - GSM - operátor - SMS - soutěž - telefonie - UMTS - zákon - Pavel Dvořák

Článek ze dne 21. prosince 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání