logo

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

ČR podporuje cíle návrhu doporučení, a to podporovat hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací a zajistit předvídatelné regulační prostředí tak, aby byly podporovány investice do budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup jako hybné síly pro rozvoj evropské ekonomiky.

ČR dále vítá, že nový návrh v souladu se závěry Evropské rady zohledňuje možnosti využití dohod o spolupráci mezi investory, které mohou vést k efektivnímu naplnění cílů tohoto doporučení.

ČR hodnotí pozitivně úpravy textu návrhu doporučení oproti minulé verzi, např. rozšíření dokumentu o sekci definic (bod 8 návrhu doporučení). ČR nicméně doporučuje, aby byly tyto navrhované definice konzistentní s dalšími dokumenty Evropské komise (zejména s pokyny Evropské komise o státní pomoci a dalšími právními předpisy EU).

I přes tato zlepšení ČR stále považuje text doporučení za příliš normativní, nepružný a nařizující. Evropská komise v předmětném doporučení vychází z procedury analýz relevantních trhů, nicméně některá ustanovení zcela nerespektují obecně platné principy stávajícího regulačního rámce zejména pro provádění analýz a pro ukládání nápravných opatření na základě jejich výsledků.

Návrh doporučení v navrženém znění omezuje kompetence národních regulátorů a možnost respektování specifických národních podmínek. Na druhou stranu jim ukládá další povinnosti nad rámec toho, co je v současné době a podle stávající právní úpravy v ČR možné a účelné. Navržené znění by v mnohých ohledech znamenalo nutnost změny právní úpravy, a to nejen pro sektor elektronických komunikací. Některá ustanovení by mohla znamenat riziko konfliktu s právní úpravou pro hospodářskou soutěž.

Návrh dále předjímá ex ante možnost výjimek zejména při ukládání nápravných opatření. Nápravná opatření popsaná návrhem doporučení by mohla být v některých případech ukládána případně neukládána pouze na základě mechanických kritérií, která nerespektují potřebnou flexibilitu regulátora při ukládání adekvátních nápravných opatření vycházejících z výsledků analýz trhů.

Hlavní body zájmu ČR jsou :

1. Ohrožení principu technologické neutrality

Podle recitálů 19 a 22 návrhu doporučení by měl být zachován princip technologické neutrality regulace a nezávislost ukládaných nápravných opatření na konkrétní topologii budované NGA. Některé body návrhu však tento princip nerespektují a jednoznačně upřednostňují vybrané způsoby realizace sítí NGA, např. body 23, 24, 38 a 39.

ČR se domnívá, že návrh doporučení dostatečně nerespektuje i další způsoby realizace sítí NGA, které mohou být v některých členských státech nebo jednotlivých geografických oblastech důležité a vhodné jako efektivní řešení pro budování přístupové sítě, a to zejména s ohledem na specifické národní či geografické podmínky.

Podle bodů 14 a 18 návrhu doporučení má národní regulátor podporovat či dokonce nařizovat konkrétní způsob budování infrastruktury tak, aby bylo možné její využití dalšími operátory, což by mohlo znamenat nepřípustné zvýhodnění určité podoby sítě. Rozhodnutí o způsobu realizace infrastruktury NGA musí být zcela v kompetenci podnikatelů.

2. Analýza relevantních trhů (určení podniku s významnou tržní silou, ukládání nápravných opatření)

S ohledem na evropský regulační rámec pro elektronické komunikace je možné ukládat povinnosti pouze a jedině podniku/podnikům s významnou tržní silou, a to na základě výsledků analýzy relevantního trhu.

Návrh doporučení však zavádí výjimky v případě určitých obchodních modelů při budování NGA a existence přístupu alespoň jednoho subjektu k vybudované infrastruktuře (např. body 23 a 24 návrhu doporučení). Doporučení např. jednostranně upřednostňuje přístup "multiple-fibre" k budování optických tras. Podle názoru ČR lze dosáhnout efektivní konkurence i jinými způsoby instalace optických tras.

Návrh doporučení neposkytuje národním regulátorům ani dostatečnou volnost ve výběru nápravných opatření. Určení vybraných nápravných opatření podle návrhu doporučení předem se jeví být v rozporu s principy stávajícího regulačního rámce, podle kterého má mít každý regulátor možnost zvolit nejvhodnější nápravná opatření k zajištění konkurenčního prostředí na trzích, a to podle identifikovaného konkurenčního problému. Nápravná opatření musí být dále ukládána přiměřeně a proporcionálně za účelem odstranění tohoto problému (čl. 8 odst. 4 přístupové směrnice). Tuto zásadu návrh doporučení nerespektuje, např. v případě určení nákladové orientace jako jediného způsobu případné cenové regulace.

Návrh doporučení zohledňuje do určité míry gradaci nápravných opatření (recitál 21 a bod 41). Nicméně tento princip by měl být dále rozveden a vyjasněn v celém doporučení.

Z výše uvedených důvodů máme pochybnosti o navrženém znění přílohy č. III a příslušných bodů 23 - 26, 37 - 39, 42 a recitálů 29, 30, 32, 46.

3. Cenová regulace

Uložení cenových schémat a regulačních opatření spojených s regulací cen (bod 22 a příloha I) je součástí kompetence národních regulátorů a z tohoto důvodu by nemělo být tak detailně a nařizujícím způsobem určeno na evropské úrovni.

Cenová regulace by měla být ukládána výhradně na základě výsledků analýz relevantních trhů bez omezení určitých způsobů cenové regulace. Regulátor by měl mít v této souvislosti k dispozici celé portfolio nápravných opatření. Proto se domníváme, že není vhodné, aby návrh doporučení předpokládal regulaci cen pouze formou nákladové orientace, a to navíc s možnými nesystémovými výjimkami.

4. Riziko kolize se soutěžním právem

Podle názoru ČR je nutné, aby v návrhu doporučení zmíněné dohody o spolupráci nebyly protikonkurenční a nevedly k provádění nesoutěžních praktik ze strany operátorů. Zavádění neodůvodněných výjimek je nesystémové a v této souvislosti by mohlo být příčinou vzniku kolize mezi sektorově specifickou regulací a právem pro hospodářskou soutěž.

5. Nové povinnosti národních regulátorů

Nad rámec standardních kompetencí národních regulátorů by mohla z návrhu doporučení (např. v recitálech č. 16, 42 a bodu 31) vyplynout další povinnost, a to případné určení a specifikace technických protokolů a rozhraní pro určité případy FTTH, což nepovažuje ČR za účelné. Regulátoři se účastní vytváření těchto dokumentů prostřednictvím zastoupení v pracovních skupinách k tomu určených mezinárodních organizací.

ČR děkuje Evropské komisi za možnost konzultace tohoto návrhu a bude dále spolupracovat s Evropskou komisí za účelem dosažení společného cíle stanoveného tímto návrhem.

Článek ze dne 22. července 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání