logo

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

ČR podporuje cíle návrhu doporučení, a to podporovat hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací a zajistit předvídatelné regulační prostředí tak, aby byly podporovány investice do budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup jako hybné síly pro rozvoj evropské ekonomiky.

ČR dále vítá, že nový návrh v souladu se závěry Evropské rady zohledňuje možnosti využití dohod o spolupráci mezi investory, které mohou vést k efektivnímu naplnění cílů tohoto doporučení.

ČR hodnotí pozitivně úpravy textu návrhu doporučení oproti minulé verzi, např. rozšíření dokumentu o sekci definic (bod 8 návrhu doporučení). ČR nicméně doporučuje, aby byly tyto navrhované definice konzistentní s dalšími dokumenty Evropské komise (zejména s pokyny Evropské komise o státní pomoci a dalšími právními předpisy EU).

I přes tato zlepšení ČR stále považuje text doporučení za příliš normativní, nepružný a nařizující. Evropská komise v předmětném doporučení vychází z procedury analýz relevantních trhů, nicméně některá ustanovení zcela nerespektují obecně platné principy stávajícího regulačního rámce zejména pro provádění analýz a pro ukládání nápravných opatření na základě jejich výsledků.

Návrh doporučení v navrženém znění omezuje kompetence národních regulátorů a možnost respektování specifických národních podmínek. Na druhou stranu jim ukládá další povinnosti nad rámec toho, co je v současné době a podle stávající právní úpravy v ČR možné a účelné. Navržené znění by v mnohých ohledech znamenalo nutnost změny právní úpravy, a to nejen pro sektor elektronických komunikací. Některá ustanovení by mohla znamenat riziko konfliktu s právní úpravou pro hospodářskou soutěž.

Návrh dále předjímá ex ante možnost výjimek zejména při ukládání nápravných opatření. Nápravná opatření popsaná návrhem doporučení by mohla být v některých případech ukládána případně neukládána pouze na základě mechanických kritérií, která nerespektují potřebnou flexibilitu regulátora při ukládání adekvátních nápravných opatření vycházejících z výsledků analýz trhů.

Hlavní body zájmu ČR jsou :

1. Ohrožení principu technologické neutrality

Podle recitálů 19 a 22 návrhu doporučení by měl být zachován princip technologické neutrality regulace a nezávislost ukládaných nápravných opatření na konkrétní topologii budované NGA. Některé body návrhu však tento princip nerespektují a jednoznačně upřednostňují vybrané způsoby realizace sítí NGA, např. body 23, 24, 38 a 39.

ČR se domnívá, že návrh doporučení dostatečně nerespektuje i další způsoby realizace sítí NGA, které mohou být v některých členských státech nebo jednotlivých geografických oblastech důležité a vhodné jako efektivní řešení pro budování přístupové sítě, a to zejména s ohledem na specifické národní či geografické podmínky.

Podle bodů 14 a 18 návrhu doporučení má národní regulátor podporovat či dokonce nařizovat konkrétní způsob budování infrastruktury tak, aby bylo možné její využití dalšími operátory, což by mohlo znamenat nepřípustné zvýhodnění určité podoby sítě. Rozhodnutí o způsobu realizace infrastruktury NGA musí být zcela v kompetenci podnikatelů.

2. Analýza relevantních trhů (určení podniku s významnou tržní silou, ukládání nápravných opatření)

S ohledem na evropský regulační rámec pro elektronické komunikace je možné ukládat povinnosti pouze a jedině podniku/podnikům s významnou tržní silou, a to na základě výsledků analýzy relevantního trhu.

Návrh doporučení však zavádí výjimky v případě určitých obchodních modelů při budování NGA a existence přístupu alespoň jednoho subjektu k vybudované infrastruktuře (např. body 23 a 24 návrhu doporučení). Doporučení např. jednostranně upřednostňuje přístup "multiple-fibre" k budování optických tras. Podle názoru ČR lze dosáhnout efektivní konkurence i jinými způsoby instalace optických tras.

Návrh doporučení neposkytuje národním regulátorům ani dostatečnou volnost ve výběru nápravných opatření. Určení vybraných nápravných opatření podle návrhu doporučení předem se jeví být v rozporu s principy stávajícího regulačního rámce, podle kterého má mít každý regulátor možnost zvolit nejvhodnější nápravná opatření k zajištění konkurenčního prostředí na trzích, a to podle identifikovaného konkurenčního problému. Nápravná opatření musí být dále ukládána přiměřeně a proporcionálně za účelem odstranění tohoto problému (čl. 8 odst. 4 přístupové směrnice). Tuto zásadu návrh doporučení nerespektuje, např. v případě určení nákladové orientace jako jediného způsobu případné cenové regulace.

Návrh doporučení zohledňuje do určité míry gradaci nápravných opatření (recitál 21 a bod 41). Nicméně tento princip by měl být dále rozveden a vyjasněn v celém doporučení.

Z výše uvedených důvodů máme pochybnosti o navrženém znění přílohy č. III a příslušných bodů 23 - 26, 37 - 39, 42 a recitálů 29, 30, 32, 46.

3. Cenová regulace

Uložení cenových schémat a regulačních opatření spojených s regulací cen (bod 22 a příloha I) je součástí kompetence národních regulátorů a z tohoto důvodu by nemělo být tak detailně a nařizujícím způsobem určeno na evropské úrovni.

Cenová regulace by měla být ukládána výhradně na základě výsledků analýz relevantních trhů bez omezení určitých způsobů cenové regulace. Regulátor by měl mít v této souvislosti k dispozici celé portfolio nápravných opatření. Proto se domníváme, že není vhodné, aby návrh doporučení předpokládal regulaci cen pouze formou nákladové orientace, a to navíc s možnými nesystémovými výjimkami.

4. Riziko kolize se soutěžním právem

Podle názoru ČR je nutné, aby v návrhu doporučení zmíněné dohody o spolupráci nebyly protikonkurenční a nevedly k provádění nesoutěžních praktik ze strany operátorů. Zavádění neodůvodněných výjimek je nesystémové a v této souvislosti by mohlo být příčinou vzniku kolize mezi sektorově specifickou regulací a právem pro hospodářskou soutěž.

5. Nové povinnosti národních regulátorů

Nad rámec standardních kompetencí národních regulátorů by mohla z návrhu doporučení (např. v recitálech č. 16, 42 a bodu 31) vyplynout další povinnost, a to případné určení a specifikace technických protokolů a rozhraní pro určité případy FTTH, což nepovažuje ČR za účelné. Regulátoři se účastní vytváření těchto dokumentů prostřednictvím zastoupení v pracovních skupinách k tomu určených mezinárodních organizací.

ČR děkuje Evropské komisi za možnost konzultace tohoto návrhu a bude dále spolupracovat s Evropskou komisí za účelem dosažení společného cíle stanoveného tímto návrhem.

Článek ze dne 22. července 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání