logo

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Ve dnech 25. - 26. září 2008 se uskutečnil v Top hotelu Praha workshop "Digitalizace a digitální dividenda", který navazuje na veřejnou konzultaci k dokumentu ČTÚ s názvem "Digitální dividenda".

Hlavními tématy prvního dne workshopu byl stav přechodu z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání a plnění časového harmonogramu Technického plánu přechodu. Hlavním tématem druhého dne workshopu pak byla diskuse k tématu digitální dividendy.

Úvodem prvého dne zástupci ČTÚ představili metody a výsledky výpočtů geografického pokrytí a pokrytí populace digitálním televizním signálem. ČTÚ zároveň publikovalo výsledky zhodnocení postupu přechodu v souladu s příslušným vládním nařízením. Na tyto prezentace navázaly přednášky k výsledkům celostátního průzkumu, který si ČTÚ nechal vypracovat u agentury STEM/MARK. Z výzkumu, který byl podrobně na workshopu rozebrán, vyplynuly postoje české veřejnosti k digitalizaci a informace vybavení jejich domácností. Výsledky tohoto průzkumu jsou obsahem přílohy uvedené zprávy o průběhu přechodu na zemské digitální vysílání.

Provozovatelé digitálních sítí pak prezentovali stávající verze rozvoje jejich sítí, tj. jak se jejich sítě budou v nejbližší době, s horizontem příštích dvou až třech letech rozvíjet.

Druhého dne workshopu zástupci mobilních operátorů a provozovatelé televizního vysílání prezentovali své názory k užití spektra, které bude dostupné po vypnutí analogové televize a zprovoznění prvních čtyř multiplexů. Největší význam je přisuzován pásmu UHF. Možné alternativy využití spektrální dividendy v tomto pásmu směřují zejména k dalšímu rozvoji zemského televizního vysílání a mobilní širokopásmové přístupové sítě případně zavádění mobilní televize.

Mezi účastníky byli i zástupci regulačních orgánů Švédska, Francie, Belgie, Chorvatska a zástupce Evropské komise. Ti mimo jiné oceňovali současný vývoj realizační fáze přechodu na digitální vysílání v České republice a potvrzovali uváděné trendy, k nimž směřuje budoucí využití spektra. Všeobecným poznatkem je skutečnost, že evropské země se nacházejí v různém stádiu digitalizace, mají rozdílnou situaci v dostupném spektru a různý stupeň poptávky po službách.

Jednotlivé kroky dalšího postupu by proto měly přijímány především na základě analýzy poznatků z vývoje techniky, vývoje společnosti a zahraničních zkušeností poté, co k návrhům proběhnou veřejné konzultace.

Další články k tématům - Digitální dividenda - digitalizace - multiplex - UHF - Evropská komise

Článek ze dne 30. září 2008 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání