logo gopas.cz

Řízení IT - počítačové kurzy GOPAS

19.06. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 0 EUR (Bratislava)
Tradiční přístup k tvorbě IT strategie, kdy se mapují na požadavky „interních zákazníků“ již nefungují z prostého důvodu, svět kolem nás je mnohem komplexnější a propojenější, IT tedy nemůže fungovat jako pasivní naplňovatel požadavků z byznysu. Digitální IT Strategie je o změně paradigmatu o roli IT, kdy IT je neoddělitelnou součástí byznysu, aktivně spoluvytvářející budoucnost své organizace.
25.06. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 545 EUR (Bratislava)
Reporting práce IT je v mnoha IT odděleních zaměřen reaktivně na vykazování počtu zpracovaných požadavků, změn a incidentů. Tak jak se role IT mění směrem k větší proaktivitě, inovacím a komplexním problémům, IT metriky vyžadují významný re-design. Kurz se věnuje novým metrikám, zejména kvalitativním, a tomu, co, kdy a jak je potřeba měřit a reportovat. Kurz také přináší nové koncepty jako jsou sítě metrik a ABI metriky.
08.07. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 795 EUR (Bratislava)
Inovace řízení IT začíná jinou logikou řízení IT. Je to změna fungování IT z poskytovatele služeb internímu zákazníkovi na strategickou roli, kde IT funguje obdobně jako nervový systém organizmu, kdy IT poskytuje své organizaci kognitivní funkce a schopnost inovovat a trvalých adaptací. Kurz je určený pro řízení interních IT oddělení, na principu spolupráce napříč všech oddělení, podporující digitální transformaci a zaměření na inovace všech typů organizací. Vychází z nových poznatků v oblasti ekonomických modelů, v oblasti motivace znalostních pracovníků a zásad úspěšné spolupráce – například model CORE ECON a collaborative networks. DCMM přináší nový koncept digitálních agentů včetně umělé inteligence a adaptivních komplexních systémů.
11.07. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12860 Kč (Praha), 12860 Kč (Brno), 0 EUR (Bratislava)
Tento kurz představuje vstupní seznámení k problematice řízení IT kvality podle metodiky IT Quality Index. Účastníci kurzu získají znalosti o definici termínu, oblastech a rozměru kvality v IT a základní informace metodice posouzení aktuální úrovně kvality IT a identifikaci oblastí s největším potenciálem zlepšení. Naučí se jak zlepšit komunikaci s vedením společnosti sjednocením pohledu na termín IT kvality. Naučí se jak změnit pohled na řízení IT ze zaměření na náklady směrem k vyváženému přístupu, kdy náklady a kvality jsou vnímány jako propojené části systému. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Professional“.
13.08. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 636 EUR (Bratislava)
Kurz o digitální transformaci pro všechny typy organizací.
22.08. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15800 Kč (Praha), 15800 Kč (Brno), 550 EUR (Bratislava)
Tento dvoudenní kurz poskytuje ucelený pohled na celý proces přípravy IT strategie, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. V případě, že není k dispozici obchodní strategie, na kterou by měla být IT strategie navázaná, kurz ukáže, jak ji identifikovat. Na závěr se kurz zaměří i na přípravu realizace jednotlivých strategických iniciativ. Většinu teoretických poznatků získaných v průběhu kurzu si účastníci vyzkouší na praktických příkladech a cvičeních.
26.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 3315 EUR (Bratislava)
DCMM je nový, kolaborativní model řízení IT pro digitální transformaci a inovaci řízení IT, pokrývá kurzy DCMM Masterclass, Professional a Manager. Kurz je určen manažerským pozicím v IT, je zaměřen na podporu projektů digitální transformace a využití prvků umělé inteligence pro modernizaci řízení IT a celé organizace.
29.08. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1260 EUR (Bratislava)
Model DCMM je nová generace řízení IT pro 21. století. Kurz je určen všem IT profesionálům, kteří budou DCMM model využívat ke každodenním aktivitám v IT, od inovací přes řešení nečekaných situací. Model DCMM je navržen pro interní IT, které je nedílnou součástí organizace, kdy IT je vnímáno paradigmatem nervového systému organizmu.
02.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15800 Kč (Praha), 15800 Kč (Brno), 550 EUR (Bratislava)
Tento dvoudenní kurz poskytuje ucelený pohled na celý proces řízení IT dodavatelů, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. V rámci kurzu se podíváme na celý „životní cyklus” zakázky od počátečního impulsu „něco” koupit přes tvorbu zadání, výběrové řízení, uzavření smlouvy, plnění předmětu smlouvy až po uzavření a vyfakturování zakázky. Většinu teoretických poznatků získaných v průběhu kurzu si účastníci vyzkouší na praktických příkladech a cvičeních. Kurz neřeší dodávky v režimu Zákona o veřejných zakázkách.
11.09. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 636 EUR (Bratislava)
Široce používané metody řízení jsou vytvořeny na základu industriálních metodik a řízení výroby. Tento kurz přináší inovaci teoretických fundamentů IT managementu pro znalostní éru.
01.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1260 EUR (Bratislava)
Kolaborativní model řízení IT podporující digitální transformaci a inovaci řízení IT. Kurz je určen manažerským pozicím v IT, je zaměřen na podporu projektů digitální transformace a využití prvků umělé inteligence pro modernizaci řízení IT a celé organizace.
09.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18860 Kč (Praha), 18860 Kč (Brno), 0 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se účastníci naučí jak řídit zavést a kontinuálně řídit proces trvalého zlepšování kvality IT na základě metodiky IT Quality Index. Kurz provede účastníky od návrhu až po udržitelné řízení systému managementu kvality IT řízeného principy, oblastmi a dimenzemi indexu kvality IT. Účastníci se naučí demonstrovat odhodlání k neustálému zlepšování kvality IT ve všech kvalitativních rozměrech. Účastníci se naučí jak reportovat dosažená zlepšení směrem k managementu společnosti a zlepší spolupráci v rámci IT prostřednictvím vizualizace dosažených zlepšení srozumitelným způsobem. Účastnici se naučí kvantifikovat přínosy zlepšení manažersky srozumitelným způsobem. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Manager“.
14.10. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 636 EUR (Bratislava)
Jaká je role IT v inovacích? Pasivní reakce na požadavky z byznysu? Nebo je IT aktivní složkou inovačního systému v moderní organizaci? Tento kurz přináší nový pohled na pozici IT ve všech typech organizací z pohledu inovací a zlepšování.
24.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 21960 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 955 EUR (Bratislava)
Kurz a workshop přináší zásadní změnu v přístupu řízení pracovníků IT, změna směrem ke znalostní ekonomice a odklon od kvantitativních metrik vhodných pro rutinní práci. Kurz reaguje na nové trendy, zejména na skutečnost, že hodnota je ve znalostech.Po dlouhou bodu zůstávala existence znalostního pracovníka skryta, neboť hlavní důraz byl kladen na produktivitu, rychlost reakce na požadavky, úplnost plnění úkolů. Zjednodušeně, práce v IT se vnímala jako práce manuálního pracovníka, který plní úkoly, které mu byly přiděleny. Na přelomu století došlo k rozpoznání existence fundamentální odlišnosti mezi manuální prací a znalostním pracovníkem (knowledge worker), jehož charakteristikou je komplexita problémů, jejich proměnlivost a to, že většinu pracovních aktivit vykonává aktivně, autonomně, práce je kreativní a hlavní důraz není kvantita, ale kvalita. Účastníci se naučí hlavní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním řízením, charakteristiky práce znalostního pracovníka, konceptem Collaboration Experience a Collaboration Quality, konceptem analýzy kvality znalostního pracovníka – index kvality znalostního pracovníka – jako diametrálně odlišného konceptu od měření produktivity a kvantitativních KPI. Účastníci kurzu získají znalost jak změřit kvalitu znalostního pracovníka a jak používat komplementární kvalitativní metriky CLQ a CLX. Volitelným výstupem kurzu je individuální znalostní profil – SFIA skill profile – sestavený akreditovaným SFIA konzultantem. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát Certification Managing Knowledge Worker Quality – CMKWQ. Zkouška je online. V ceně kurzu je započteno i vytvoření vlastního SFIA profilu - online nebo osobně. Kurz bez vytvoření SFIA profilu stojí 18 860,- Kč
31.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15000 Kč (Praha), 15000 Kč (Brno), 650 EUR (Bratislava)
Zvládněte s lehkostí svou novou roli IT manažera, aniž byste museli objevovat Ameriku.
21.11. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18860 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 785 EUR (Bratislava)
Digitální transformace, nové modely řízení IT, agilita, jsou trendy, které výrazně zasahují do tradičních a mnohdy již zastaralých metod řízení dodavatelů, kdy jediným kritériem byla nabízená cena. Inovativnost IT, rychlost reakce na požadavky, schopnost nabídnout nové technologie a podporu nových byznys modelů předpokládá vhodný mix dodavatelů, se kterými IT spolupracuje. Nejde tedy jen o nejnižší cenu, ale o schopnost dodavatele kontinuálně inovovat a nabízet lepší řešení, schopnost rychle přejímat moderní trendy a správně je aplikovat. Klíčem je spolupráce, vytváření ekosystémů spolupracujících partnerů, které přináší užitek všem kooperujícím stranám. Kurz se věnuje nové oblasti řízení kvality IT dodavatelů, kdy dominantně používané kritérium cena je rozšířeno o dimenzi kvality. Kurz popisuje stávající modely řízení dodavatelů a tyto modely rozšiřuje o nové modely řízení, jako jsou kolaborativní modely, popsané v nové normě ISO/IEC 44001:2017, aplikuje principy řízení popsané v metodice IT Quality Index 2019 Edition. Dodavatelé jsou vybíráni, řízeni na základě multi-dimenzí, kde jedním z principů je oboustranná výhodnost kooperace, motivace zlepšovat a rozvíjet existující vztahy na vyšší úroveň. SFIA dovednosti: Sourcing SORC 2-7, Supplier Management SUPP 2-7, IT Contract management ITCM 3-6. Účastníci se naučí jak kategorizovat požadavky na dodavatele, jak vytvářet portfolio dodavatelů s vhodným mixem důrazu na cenu, důrazu na kvalitu. Účastnici se seznámí s klíčovými částmi normy ISO/IEC 44001:2017 a ISO/IEC 56002:2019. Naučí se principy „collaboration networks“ – vzájemně kooperujících subjektů, které maximalizují vzájemnou prospěšnost. V ceně je započtena cena online zkoušky „Certification Managing Supplier Quality“ – CMSQ.
25.11. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18860 Kč (Praha), 18860 Kč (Brno), 0 EUR (Bratislava)
Kandidáti se naučí jak změřit a porovnat kvalitu objektivním způsobem na základě metodiky IT Quality Index. Kandidáti se naučí jak komunikovat IT kvalitu managementu, jak připravit a řídit proces měření IT kvality, naučí se identifikovat špatné praktiky (bad practices), posoudit správné praktiky (right practices), jak interpretovat výsledky měření a jak tyto výsledky prezentovat managementu. Naučí se nalézt a prioritizovat oblasti ke zlepšení s největším potenciálem a přínosy pro organizaci. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Expert“ který může být následně rozšířen na „Accredited IT Quality Expert“, který pak může provádět měření kvality externě.