logo

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Poskytovatelé internetového připojení do smluv sice zapracovali Nařízení EU a nevyužívají zjevně zakázané praktiky, nicméně koncový uživatel stále není vždy transparentně informován o jeho kvalitě. ČTÚ proto navrhne stanovit parametry kvality těchto služeb a odchylek od skutečného výkonu.

Český telekomunikační úřad zveřejnil v uplynulých dnech zprávu o výsledcích sledování plnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu, a to za období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.

S ohledem na výsledky sledování, které se týkají i vztahů mezi podnikateli, poskytujícími službu přístupu k internetu, a spotřebiteli, si ČTÚ dovoluje podat stručný výtah z této zprávy.

Jedná se již o čtvrtou výroční zprávu vypracovanou ČTÚ. V předchozích letech se ČTÚ zaměřoval především na kontrolu smluv poskytovatelů služeb, které musely obsahovat povinné náležitosti stanovené Nařízením, a na provádění osvěty - jak mezi koncovými uživateli, tak především mezi poskytovateli. V uplynulém období se ČTÚ významněji zaměřil na provádění technických měření kvality připojení k síti internet.

Zjištění ČTÚ v tomto směru svědčí o tom, že zpočátku se poskytovatelé snažili vyhovět podmínkám stanovených v Nařízení, avšak po určité době došlo ke stagnaci. Poskytovatelé formálně vyhověli Nařízení - do svých smluv zapracovali požadované údaje a nevyužívají zjevně zakázané praktiky.

Avšak z hlediska nabídky jejich služeb nedochází k žádnému dalšímu posunu směrem k plné informovanosti koncových uživatelů o skutečném výkonu jejich připojení k síti internet a smluvně garantované kvalitě tohoto připojení.

Na základě zjištění ČTÚ v uplynulém období lze naopak konstatovat, že se rozevírají nůžky mezi nadsazenými inzerovanými parametry kvality služeb, které mají za účel ovlivnit koncové uživatele ohledně jejich rozhodnutí uzavřít smlouvy, a reálně dosažitelným výkonem nabízeného připojení.

Proto ČTÚ považuje za nezbytné závazně stanovit definice parametrů kvality služby a odchylek od skutečného výkonu služby tak, aby poskytovatelé nemohli nadále lákat koncové uživatele na nereálnou kvalitu připojení.

Koncoví uživatelé by měli mít pro své rozhodování o výběru poskytovatele připojení k dispozici relevantnější a přehlednější informace, resp. měli by mít možnost efektivněji a účinněji zjednat nápravu.

ČTÚ na základě uvedených skutečností tedy v měsíci červnu přistoupil k zahájení veřejné konzultace k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VOS/ 1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

V jejím rámci by byly závazným způsobem stanoveny definice základních kvalitativních parametrů služby připojení k síti internet a vztahy mezi těmito parametry.

Definice jednotlivých parametrů QoS a vztahů mezi nimi byly v uvedeném návrhu stanoveny v souladu s pokyny BEREC následovně: maximální, běžně dostupná a minimální rychlost definovaná ve smlouvě se vztahuje k inzerované rychlosti, a velké odchylky od výkonu služby přístupu k internetu se v případě jejího poskytování v pevném místě odvozují od běžně dostupné rychlosti.

Maximální rychlost nesmí být menší než hodnota inzerované rychlosti. Běžně dostupná rychlost musí odpovídat alespoň 60% hodnoty inzerované rychlosti.

Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30% hodnoty inzerované rychlosti.

V případě mobilních sítí se jedná o definice odhadované maximální a inzerované rychlosti, kde jsou velké odchylky definovány jako poklesy výkonu služby přístupu k internetu pod 25% hodnoty rychlosti inzerované.

Další články k tématům - BEREC - internet - QoS - rychlost připojení - smlouva

Článek ze dne 22. července 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání