logo

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce října 2012 je věnováno stížnostem uživatelů služeb elektronických komunikací za III. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k výraznému zvýšení jejich počtu. Tuto skutečnost je nutné přičíst především vysokému počtu stížností na společnost M77 Group S.A., poskytovatele služeb satelitní televize Skylink a CS Link. Dále pak stížnostem na společnost UPC, a to v souvislosti s cenou za pronájem koncových zařízení (modemů a set-top boxů).

ČTÚ stížnosti účastníků popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací sleduje, eviduje a vyhodnocuje od roku 2007, přičemž v polovině roku 2007 bylo zavedeno podrobnější členění evidence těchto stížností se zaměřením na sledování stížností týkajících se poskytování dílčích služeb v rámci univerzální služby, které byly podnikatelům uloženy rozhodnutím ČTÚ jako povinnost.

Stížnosti lze rozdělit do skupin podle několika aspektů.

Prvním je způsob vyřízení, podle něhož lze stížnosti zařadit do následujících tří kategorií:

  1. Stížnost řeší ČTÚ v rámci svých kompetencí daných zákonem o elektronických komunikacích a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. ČTÚ stěžujícího si účastníka/uživatele informuje o tom, jak postupovat podle zákona o elektronických komunikacích vůči poskytovateli služby (např. o právu uplatnit reklamaci u poskytovatele služby), nebo že stížnost je podnětem pro další šetření podle zákona o elektronických komunikacích nebo zákona o ochraně spotřebitele, příp. je podnětem k výkonu státní kontroly, nebo k vydání výzvy podle § 114 zákona o elektronických komunikacích k odstranění zjištěných nedostatků.
  2. ČTÚ nemůže řešit danou stížnost, je nepříslušný rozhodovat v dané věci v rámci svých kompetencí. V tomto případě informuje stěžujícího, kdo je příslušný danou stížnost řešit, případně, že postupuje stížnost příslušnému orgánu (např. případy klamavé reklamy, nevyžádaných obchodních sdělení, neetického získávání zákazníků, ochrany osobních údajů apod.).
  3. ČTÚ shledá stížnost jako nedůvodnou a informuje stěžovatele o nedůvodnosti stížnosti, protože nedošlo k porušení povinnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích, zákonem o ochraně spotřebitele, prováděcími předpisy k těmto zákonům, příp. rozhodnutími ČTÚ.

Dalším aspektem pro rozdělení stížností do skupin je věcný předmět stížnosti. Pokud se jedná obecně o služby elektronických komunikací, nejvíce stížností směřuje k vyúčtování ceny za služby. Jedná se o 193 stížností, což činí 14,5 procenta z celkového počtu.

Tyto stížnosti jsou řešeny poskytnutím právní rady stěžovateli nebo jsou tyto případy rozhodovány ve správním řízení podle § 129 zákona o elektronických komunikacích (účastnické spory) jako námitky proti vyřízení reklamací na cenu za poskytované služby. Ve srovnání s II. čtvrtletím 2012 došlo k mírnému snížení celkového počtu stížností na služby elektronických komunikací ve III. čtvrtletí 2012 o 14 stížnosti (tj. o 3,4 procenta).

Další oblastí, do které směřuje ve III. čtvrtletí nejvíce stížností, jsou účastnické smlouvy - celkem 133 stížností. Zde došlo oproti předcházejícímu období k nárůstu o 18 procenta a oproti stejnému období roku 2011 se jedná o nárůst o 118 procent. Nejvíce stížností je na účastnické smlouvy společnosti T-Mobile a Telefónica.

Posledním hlediskem, podle něhož se rozdělují stížnosti, je poskytovatel služby, proti jehož postupu je stížnost uplatněna.

ČTÚ ve zprávě upozorňuje i na své oznámení, podle něhož všechny společnosti, které podaly své žádosti do výběrového řízení na využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, splnily jak formální, tak i další stanovené podmínky pro účast v aukci.

Monitorovací zpráva dále informuje o zveřejnění opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12. Opatření, kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel, bylo zveřejněno v částce 18/2012 Telekomunikačního věstníku. Další informace se týká zahájení veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2012-Y o změně metodiky účelového členění nákladů a výnosů.

Co se týče novinek na evropském telekomunikačním trhu, zpráva mimo jiné informuje o tom, že Evropská komise zahájila 16.10. 2012 veřejnou konzultaci s cílem aktualizovat stávající seznam relevantních velkoobchodních a maloobchodních telekomunikačních trhů.

Ty podle pravidel EU pro telekomunikace podléhají tzv. "postupu podle článku 7" rámcové směrnice. Konzultace je otevřena do 8.1. 2013.

Nové technologie

Operátoři v Jižní Koreji a v USA spustili první komerční služby hlasového volání v síti LTE (VoLTE) na světě, u které poskytuje podporu produktů a služeb Ericsson. Službu poskytují v Koreji společnosti SK Telecom a LG U+, tedy největší a třetí největší telekomunikační operátor v zemi, v USA pak operátor MetroPCS.

Tyto služby využívají tradiční číslo mobilního telefonu (MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Diginal Number), volání v síti LTE proto umožní využívat výhod tradičních telekomunikačních služeb v mobilní vysokorychlostní datové síti - celosvětová interoperabilita, funkce QoS, roaming a bezproblémová mobilita mezi libovolnými mobilními zařízeními u všech typů přístupových technologií.

Při volání v síti LTE lze na smartphonech pro sítě LTE využívat hlasové i datové služby LTE současně. Ve srovnání s voláním v sítích 2G a 3G je při volání v síti LTE přenosové spektrum využíváno efektivněji, což umožňuje lépe využívat rádiové zdroje při zavádění mobilních vysokorychlostních sítí.

Další články k tématům - 2G - 3G - aukce - BEREC - EU - FUP - GSM - LLU - LRIC - LTE - MMS - NATO - SMS - tarif - telefonie - UMTS - VDSL - WiFi - zákon

Článek ze dne 15. listopadu 2012 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání