logo

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 12. srpna 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2008.

Koncem července ČTÚ zahájil dvě správní řízení se společností Telefónica O2, která byla na základě analýz relevantních trhů č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě a č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítí poskytovaných v pevném místě stanovena podnikem s významnou tržní silou.

Správní řízení byla zahájena ve věci změny povinnosti související s regulací cen uložené na základě zákona o elektronických komunikacích. Tyto ceny budou podrobeny novému ověření v souvislosti s novými analýzami relevantních trhů č. 8 a 9, popřípadě ve vazbě na připravované Doporučení Evropské komise k terminačním cenám.

K 31. prosinci 2008 skončí platnost stávající poštovní licence přidělené České poště, v této souvislosti ČTÚ zveřejnil Výzvu k podání žádostí o udělení poštovní licence. Dalším krokem bude zahájení řízení o udělení poštovní licence pro příští období takovému subjektu, který zajistí plnění poštovní povinnosti (všeobecná dostupnost základních služeb na území České republiky) způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky, včetně soustavného poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití. Nová poštovní licence bude udělena na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012.

ČTÚ zahájil pravidelný sběr dat, letos nově mají podnikatelé v elektronických komunikacích mají povinnost předávat údaje výhradně v elektronické formě, tj. na portál Centrálního úložiště výkazů, v těch elektronických formulářích, které jsou jednotlivým podnikatelům přiřazeny automaticky podle oznámených služeb. Zároveň byly v návaznosti na změnu systému sběru informací od letošního roku zcela zrušeny statistické výkazy podle zákona o státní statistické službě.

V rámci procesu přípravy na zahájení zemského digitálního televizního vysílání v územní oblasti Plzeň umožnil ČTÚ v červenci provoz vysílače Plzeň město 27 se zvýšeným výkonem. Vyšší vyzářený výkon by měl zabezpečit stejné pokrytí území a počtu obyvatel zemským analogovým televizním vysíláním programu ČT1, jaké bylo při využití kanálu 34, který musí být uvolněn před zahájením zemského digitálního televizního vysílání v této územní oblasti. Vzhledem k faktu, že nebyly zjištěny žádné kolize s využitím tohoto rádiového kanálu v jiných lokalitách, mohl ČTÚ vydat oprávnění k trvalému provozu s vyšším vyzářeným výkonem, což vytvořilo předpoklad pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání v síti 1.

ČTÚ dále na základě žádosti České televize vyhradil rádiové kmitočty nezbytné pro zemské digitální televizní vysílání v multiplexu veřejné služby. Na základě žádosti ČTÚ následně udělil České televizi i individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které bylo nezbytné pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání programů České televize a Českého rozhlasu z vysílače Plzeň 34 (stanoviště Krašov), ke kterému došlo dne 28. července v ranních hodinách.

Článek ze dne 13. srpna 2008 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání