logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 12. srpna 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2008.

Koncem července ČTÚ zahájil dvě správní řízení se společností Telefónica O2, která byla na základě analýz relevantních trhů č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě a č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítí poskytovaných v pevném místě stanovena podnikem s významnou tržní silou.

Správní řízení byla zahájena ve věci změny povinnosti související s regulací cen uložené na základě zákona o elektronických komunikacích. Tyto ceny budou podrobeny novému ověření v souvislosti s novými analýzami relevantních trhů č. 8 a 9, popřípadě ve vazbě na připravované Doporučení Evropské komise k terminačním cenám.

K 31. prosinci 2008 skončí platnost stávající poštovní licence přidělené České poště, v této souvislosti ČTÚ zveřejnil Výzvu k podání žádostí o udělení poštovní licence. Dalším krokem bude zahájení řízení o udělení poštovní licence pro příští období takovému subjektu, který zajistí plnění poštovní povinnosti (všeobecná dostupnost základních služeb na území České republiky) způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky, včetně soustavného poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití. Nová poštovní licence bude udělena na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012.

ČTÚ zahájil pravidelný sběr dat, letos nově mají podnikatelé v elektronických komunikacích mají povinnost předávat údaje výhradně v elektronické formě, tj. na portál Centrálního úložiště výkazů, v těch elektronických formulářích, které jsou jednotlivým podnikatelům přiřazeny automaticky podle oznámených služeb. Zároveň byly v návaznosti na změnu systému sběru informací od letošního roku zcela zrušeny statistické výkazy podle zákona o státní statistické službě.

V rámci procesu přípravy na zahájení zemského digitálního televizního vysílání v územní oblasti Plzeň umožnil ČTÚ v červenci provoz vysílače Plzeň město 27 se zvýšeným výkonem. Vyšší vyzářený výkon by měl zabezpečit stejné pokrytí území a počtu obyvatel zemským analogovým televizním vysíláním programu ČT1, jaké bylo při využití kanálu 34, který musí být uvolněn před zahájením zemského digitálního televizního vysílání v této územní oblasti. Vzhledem k faktu, že nebyly zjištěny žádné kolize s využitím tohoto rádiového kanálu v jiných lokalitách, mohl ČTÚ vydat oprávnění k trvalému provozu s vyšším vyzářeným výkonem, což vytvořilo předpoklad pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání v síti 1.

ČTÚ dále na základě žádosti České televize vyhradil rádiové kmitočty nezbytné pro zemské digitální televizní vysílání v multiplexu veřejné služby. Na základě žádosti ČTÚ následně udělil České televizi i individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které bylo nezbytné pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání programů České televize a Českého rozhlasu z vysílače Plzeň 34 (stanoviště Krašov), ke kterému došlo dne 28. července v ranních hodinách.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 13. srpna 2008

Další články od Český telekomunikační úřad

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

Nabídka zaměstnání