logo

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

ČTÚ vydal 10. června Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc květen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 28. května pořádal ČTÚ v Praze Generální shromáždění IRG (Skupina nezávislých regulátorů). Projednány byly interní otázky IRG, zejména pak o stavu IRG jako právního subjektu. ČTÚ se spolu s regulačním úřadem Nizozemska - OPTA stal novým členem IRG. Bezprostředně poté proběhlo ve dnech 28. a 29. května 2009 plenární zasedání ERG, jehož se zúčastnili nejvyšší představitelé národních regulačních orgánů členských států EU a zástupci Evropské komise (DG INFSO a DG Competition).

ČTÚ zpracoval a v měsíci květnu předal vládě a poslanecké sněmovně parlamentu České republiky podle § 110 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích Výroční zprávu o své činnosti za rok 2008.

Tématem měsíce květen jsou stížnosti účastníků a uživatelů služeb elektronických komunikací, a řešení sporů mezi účastníky a poskytovateli služeb. ČTÚ v rámci své působnosti vyřizuje stížnosti účastníků popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací. V období leden - květen 2009 ČTÚ rozhodl celkem 32 336 sporů. ČTÚ rozhodoval účastnické spory o zaplacení ceny za poskytnuté služby (peněžité plnění) a bylo vydáno 32 078 rozhodnutí ve věci. Ve věci námitky proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu a dále námitky proti vyřízení reklamace na vyúčtování cen za služby ČTÚ vydal 210 rozhodnutí, z toho účastnických sporů o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za služby bylo ve sledovaném období 132. Z celkového počtu rozhodovaných účastnických sporů připadá 99,2 % sporů na peněžité plnění. MMZ uvádí podrobné informace včetně grafů týkajících se této problematiky.

Univerzální služba

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, a proto ČTÚ vydal dne 7. května 2009 Sdělení o neuložení nové povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu doplňkové služby. V současné době zajišťuje do 29. července 2009 výše uvedenou dílčí službu společnost Telefónica O2 na základě povinnosti uložené rozhodnutím ČTÚ. Po tomto datu již nebudou doplňkové služby poskytovány v režimu univerzální služby. Jak vyplynulo ze závěrů přezkumu, služba postupného splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele nemá již své další opodstatnění. U služeb bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele existují komerční varianty srovnatelné s uložením povinnosti v rámci univerzální služby.

Digitalizace RTV

Od ukončení zemského analogového televizního vysílání z vysílače Praha město nebyly zaznamenány stížnosti na úplnou ztrátu televizního signálu. Informační linky Národní koordinační skupiny a České televize zaznamenaly pouze omezený počet dotazů, které se však v převážné většině týkaly spíše poskytnutí informace. Na základě odezvy diváků je proto možné konstatovat, že ukončení zemského analogového vysílání v Praze proběhlo díky dobré připravenosti obyvatelstva úspěšně.

Další články k tématům - ceny - ČTÚ - komunikací - reklamace - služby - stížnosti - univerzální - vyúčtování

Článek ze dne 12. června 2009 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání