logo

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

ČTÚ vydal 10. června Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc květen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 28. května pořádal ČTÚ v Praze Generální shromáždění IRG (Skupina nezávislých regulátorů). Projednány byly interní otázky IRG, zejména pak o stavu IRG jako právního subjektu. ČTÚ se spolu s regulačním úřadem Nizozemska - OPTA stal novým členem IRG. Bezprostředně poté proběhlo ve dnech 28. a 29. května 2009 plenární zasedání ERG, jehož se zúčastnili nejvyšší představitelé národních regulačních orgánů členských států EU a zástupci Evropské komise (DG INFSO a DG Competition).

ČTÚ zpracoval a v měsíci květnu předal vládě a poslanecké sněmovně parlamentu České republiky podle § 110 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích Výroční zprávu o své činnosti za rok 2008.

Tématem měsíce květen jsou stížnosti účastníků a uživatelů služeb elektronických komunikací, a řešení sporů mezi účastníky a poskytovateli služeb. ČTÚ v rámci své působnosti vyřizuje stížnosti účastníků popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací. V období leden - květen 2009 ČTÚ rozhodl celkem 32 336 sporů. ČTÚ rozhodoval účastnické spory o zaplacení ceny za poskytnuté služby (peněžité plnění) a bylo vydáno 32 078 rozhodnutí ve věci. Ve věci námitky proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu a dále námitky proti vyřízení reklamace na vyúčtování cen za služby ČTÚ vydal 210 rozhodnutí, z toho účastnických sporů o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za služby bylo ve sledovaném období 132. Z celkového počtu rozhodovaných účastnických sporů připadá 99,2 % sporů na peněžité plnění. MMZ uvádí podrobné informace včetně grafů týkajících se této problematiky.

Univerzální služba

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, a proto ČTÚ vydal dne 7. května 2009 Sdělení o neuložení nové povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu doplňkové služby. V současné době zajišťuje do 29. července 2009 výše uvedenou dílčí službu společnost Telefónica O2 na základě povinnosti uložené rozhodnutím ČTÚ. Po tomto datu již nebudou doplňkové služby poskytovány v režimu univerzální služby. Jak vyplynulo ze závěrů přezkumu, služba postupného splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele nemá již své další opodstatnění. U služeb bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele existují komerční varianty srovnatelné s uložením povinnosti v rámci univerzální služby.

Digitalizace RTV

Od ukončení zemského analogového televizního vysílání z vysílače Praha město nebyly zaznamenány stížnosti na úplnou ztrátu televizního signálu. Informační linky Národní koordinační skupiny a České televize zaznamenaly pouze omezený počet dotazů, které se však v převážné většině týkaly spíše poskytnutí informace. Na základě odezvy diváků je proto možné konstatovat, že ukončení zemského analogového vysílání v Praze proběhlo díky dobré připravenosti obyvatelstva úspěšně.

Další články k tématům - ceny - ČTÚ - komunikací - reklamace - služby - stížnosti - univerzální - vyúčtování

Článek ze dne 12. června 2009 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání