logo

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 12. března 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc únor. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Během února se setkala Rada ČTÚ v čele s jejím předsedou, Pavlem Dvořákem, se zástupci představenstva Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. Smyslem setkání bylo zhodnotit společnou spolupráci v roce 2007 a vytyčit hlavní úkoly a aktuální témata pro rok 2008 v oblasti podpory a ochrany otevřeného trhu elektronických komunikací.

ČTÚ na přelomu února a března uspořádal workshop k analýze trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Workshopu se zúčastnili zástupci podnikatelů, asociací a Ministerstva obchodu a průmyslu. Analýza bude dopracována s ohledem na výsledky diskuse.

ČTÚ zveřejnil v částce 4/2008 Telekomunikačního věstníku opatření obecné povahy OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Tématem měsíce je analýza relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. ČTÚ v září minulého roku zahájil analýzu tohoto trhu a následně připravil návrh analýzy pro workshop se zástupci podnikatelů a asociací. ČTÚ se v rámci zkoumání velkoobchodního trhu zabýval vývojem počtu xDSL přístupů a shledal, že společnost Telefónica O2 v roce 2007 nadále posilovala svoji pozici nejvýznamnějšího poskytovatele xDSL přístupů. V ČR byl přitom zaznamenán opačný trend vývoje podílu incumbenta oproti státům Evropské unie, jelikož průměrný podíl incumbentů ve státech EU klesá.

I přesto, že technologie xDSL je nejrozšířenějším způsobem širokopásmového přístupu v ČR, její podíl na maloobchodním trhu je ze všech zemí v rámci Evropské unie nejnižší, což je dáno specifickou situací v ČR, kde si významný podíl udržují poskytovatelé služeb přístupu ve volných pásmech. Tato skutečnost byla způsobena především pozdním rozšířením služeb xDSL, nedostatečným pokrytím, relativně vysokými cenami těchto služeb pro koncové uživatele v letech 2004 až 2005. Dalším z důvodů může být i fakt, že je zejména u společnosti Telefónica O2 nutné současně platit za přístup k veřejně dostupné telefonní službě (tzv. měsíční paušál). Významný podíl tak na maloobchodním trhu získali jak poskytovatelé služeb širokopásmového přístupu prostřednictvím CATV, tak prostřednictvím WiFi ve volných pásmech. Tito poskytovatelé si nadále na trhu udržují svůj podíl, zejména díky nižším cenám a zvyšující se kvalitě svých služeb.

Nejvýznamnějším poskytovatelem na maloobchodním trhu je společnost Telefónica O2. Významný podíl získala společnost UPC Česká republika, a to především díky fúzi se společností Karneval Media. V roce 2007 již nedocházelo k tak výraznému růstu počtu účastníků služeb širokopásmového přístupu a nadále lze předpokládat, že růst poptávky již nebude tak velký jako v minulosti. Penetrace služeb širokopásmového přístupu (počet přístupů na 100 obyvatel) byla odhadována ke konci roku na cca. 17 %. V porovnání s ostatními zeměmi EU se tak Česká republika přibližuje průměru EU a převyšuje penetraci v zemích EU-10.

Článek ze dne 13. března 2008 - čtvrtek

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání