logo

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

ČTÚ přináší v Měsíční monitorovací zprávě za měsíc říjen 2008 přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Tématem říjnové monitorovací zprávy je projekt Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 a výsledky celostátních šetření

Tento projekt byl zahájen v lednu 2008 byl zahájen. Jedná se o první ucelený průzkum orientovaný na spotřebitelskou veřejnost z pohledu potřeb regulátora, v němž jsou kombinovány různé nástroje zjišťování informací a jehož realizace je rozdělena na tři části (okruhy informací). Zaměřují se na komplexní sledování spokojenosti občanů a firem se službami elektronických komunikací, na získání názorů vybrané věkové skupiny mládeže na služby elektronických komunikací a jejich další vývoj a jejich konfrontaci s názory expertů a v rámci diskusí s odbornou veřejností. Projekt má být dokončen a vyhodnocen do konce roku 2008. Poslední výstupy z jednotlivých částí, které realizují vybrané firmy, budou ČTÚ předány do konce listopadu 2008. V průběhu prosince budou všechny výsledky zpracovány projektovým týmem na ČTÚ a následně publikovány.

Univerzální služba

V říjnu bylo zahájeno správní řízení se společností Telefónica O2 ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006-610/II, kterým byla účastníku řízení uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu veřejných telefonních automatů. V rámci správního řízení by mělo změnou podmínek předmětného rozhodnutí dojít k postupnému snižování počtu veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby.

ČTÚ zveřejnil dne 14. října 2008 k veřejné konzultaci Oznámení o záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům. Důvodem k neuložení dílčí služby vydávat jednotný telefonní seznam je skutečnost, že existuje alternativa k tištěné verzi jednotného telefonního seznamu vydávaného v režimu univerzální služby, a také bude nadále k dispozici pro uživatele elektronická verze jednotného telefonního seznamu.

Účastnické spory

V průběhu měsíce října ČTÚ zahájil 3 191 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Bylo vydáno 5 035 rozhodnutí ve věci, z toho 4 998 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Správa radiového spektra

Dne 16. října 2008 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov. Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je potřeba umožnit příjem rozhlasu a komunikaci pomocí sítí pozemní pohyblivé služby v železničních a silničních tunelech a uvnitř budov. Tento požadavek vychází z právních předpisů upravujících požadavky na stavbu a zařízení tunelů a z podnětů Hasičského záchranného sboru, provozovatelů tunelů a výrobců/dovozců zařízení. Dokrytí digitálním signálem v budovách může potom například nahrazovat dosavadní společné televizní antény a po zavedení mobilních multimediálních aplikací (např. systému DVB-H) se předpokládá další potřeba tohoto dokrytí.

Poštovní služby

V průběhu října 2008 nabylo právní moci 19 rozhodnutí o pokutách v celkové výši 481 000,- Kč; Česká pošta proti nim nepodala rozklad.

Článek ze dne 12. listopadu 2008 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Nabídka zaměstnání