logo

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

ČTÚ přináší v Měsíční monitorovací zprávě za měsíc říjen 2008 přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Tématem říjnové monitorovací zprávy je projekt Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 a výsledky celostátních šetření

Tento projekt byl zahájen v lednu 2008 byl zahájen. Jedná se o první ucelený průzkum orientovaný na spotřebitelskou veřejnost z pohledu potřeb regulátora, v němž jsou kombinovány různé nástroje zjišťování informací a jehož realizace je rozdělena na tři části (okruhy informací). Zaměřují se na komplexní sledování spokojenosti občanů a firem se službami elektronických komunikací, na získání názorů vybrané věkové skupiny mládeže na služby elektronických komunikací a jejich další vývoj a jejich konfrontaci s názory expertů a v rámci diskusí s odbornou veřejností. Projekt má být dokončen a vyhodnocen do konce roku 2008. Poslední výstupy z jednotlivých částí, které realizují vybrané firmy, budou ČTÚ předány do konce listopadu 2008. V průběhu prosince budou všechny výsledky zpracovány projektovým týmem na ČTÚ a následně publikovány.

Univerzální služba

V říjnu bylo zahájeno správní řízení se společností Telefónica O2 ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006-610/II, kterým byla účastníku řízení uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu veřejných telefonních automatů. V rámci správního řízení by mělo změnou podmínek předmětného rozhodnutí dojít k postupnému snižování počtu veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby.

ČTÚ zveřejnil dne 14. října 2008 k veřejné konzultaci Oznámení o záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům. Důvodem k neuložení dílčí služby vydávat jednotný telefonní seznam je skutečnost, že existuje alternativa k tištěné verzi jednotného telefonního seznamu vydávaného v režimu univerzální služby, a také bude nadále k dispozici pro uživatele elektronická verze jednotného telefonního seznamu.

Účastnické spory

V průběhu měsíce října ČTÚ zahájil 3 191 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Bylo vydáno 5 035 rozhodnutí ve věci, z toho 4 998 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Správa radiového spektra

Dne 16. října 2008 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov. Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je potřeba umožnit příjem rozhlasu a komunikaci pomocí sítí pozemní pohyblivé služby v železničních a silničních tunelech a uvnitř budov. Tento požadavek vychází z právních předpisů upravujících požadavky na stavbu a zařízení tunelů a z podnětů Hasičského záchranného sboru, provozovatelů tunelů a výrobců/dovozců zařízení. Dokrytí digitálním signálem v budovách může potom například nahrazovat dosavadní společné televizní antény a po zavedení mobilních multimediálních aplikací (např. systému DVB-H) se předpokládá další potřeba tohoto dokrytí.

Poštovní služby

V průběhu října 2008 nabylo právní moci 19 rozhodnutí o pokutách v celkové výši 481 000,- Kč; Česká pošta proti nim nepodala rozklad.

Článek ze dne 12. listopadu 2008 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání