logo

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vydal 10. listopadu 2009 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 31. října 2009 došlo k ukončení analogového vysílání z vysílače Praha - Cukrák, který pokrývá část Prahy a Středočeského kraje. V Praze byl tímto dokončen přechod zemského analogového televizního vysílání na digitální vysílání.

Evropská unie

Dne 26. října byly v Bruselu přijaty Radou EU dva ze tří legislativních návrhů, tvořící tzv. telekomunikační balíček. Vznikl nový evropský úřad BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications), který bude usilovat o sjednocení regulace telekomunikací v rámci EU, a dále byla přijata tzv. směrnice o právech uživatelů v odvětví elektronických komunikací.

Analýzy relevantních trhů

V průběhu měsíce října ČTÚ vydal tři analýzy relevantních trhů formou opatření obecné povahy :

V návaznosti na nabytí účinnosti těchto opatření zahájil ČTÚ s dotčenými podniky správní řízení, jejichž výsledkem bude stanovení podniků s významnou tržní silou a uložení jim příslušných povinností v rozsahu, který bude vycházet ze zjištěného stavu trhu.

Kontrolní činnost

V návaznosti na provedené šetření ve věci obtěžujících volání s komerčním sdělením bylo dne 30. října 2009 vydáno ve správním řízení rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Telefónica O2. Rozhodnutí nenabylo právní moci.

Změna podmínek pro využití GSM pásma

Dne 20. října 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny dva nové dokumenty, které umožňují telefonům 3G používat kmitočtové pásmo GSM. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství a o Rozhodnutí Komise 2009/766/ES ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství. Nová opatření EU posílí hospodářskou soutěž na evropském trhu s telekomunikačními službami a operátorům usnadní poskytovat po celé Evropě vedle dnešních služeb GSM i rychlejší služby, jako je např. mobilní internet. Podpoří rovněž zavedení bezdrátových širokopásmových služeb, jež jsou jednou z hnacích sil hospodářského oživení.

Článek ze dne 11. listopadu 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání