logo

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Český telekomunikační úřad vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Ve dnech 25. a 26. září 2008 uspořádal Český telekomunikační úřad v Top hotelu Praha workshop s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku procesu přechodu na digitální vysílání a digitální dividendy. U příležitosti této akce ČTÚ rovněž zveřejnil první zprávu o průběhu přechodu na digitální vysílání zpracovanou v souladu s § 10 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu.

Tématem měsíce zářijové měsíční monitorovací zprávy je Digitální dividenda

ČTÚ uveřejnil dne 8. srpna 2008 úvodní diskusní materiál k problematice digitální dividendy, kterým se obrátil na všechny současné i budoucí uživatele rádiového spektra. Cílem tohoto materiálu bylo zahájit co nejširší veřejnou diskusi a umožnit tak všem uživatelům spolurozhodovat o budoucím způsobu využívání rádiového spektra. ČTÚ tím vytvořil pro uživatele první příležitost spolurozhodovat o tom jak získat z využívání rádiového spektra větší přínos pro další rozvoj celé společnosti.

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace

V průběhu září ČTÚ zahájil 6 375 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 7 493 rozhodnutí ve věci, z toho 7 462 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Evropská unie

Dne 2. září 2008 projednávali poslanci Evropského parlamentu zprávy týkající se revize regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Evropský parlament hlasoval o "telekomunikačním balíčku" v prvním čtení dne 24. září 2008. Evropský parlament tyto dokumenty s pozměňovacími návrhy v prvním čtení přijal. Schválené pozměňovací návrhy se v řadě témat (zřízení evropského regulátora,digitální dividenda, rozšířené právo veta) podstatně odchylují od původního návrhu Komise. Následovat bude projednávání návrhu v Radě ministrů telekomunikací. Pro přijetí "balíčku" je třeba souhlasné stanovisko Evropského parlamentu a Rady ministrů.

Dne 23. září 2008 zveřejnila Evropská komise návrh snížit od 1. července 2009 ceny roamingových textových zpráv o 60 %. Komise chce rovněž zlepšit transparentnost používání internetu a stahování dat z mobilního telefonu při pobytu v zahraničí. Návrhy nyní předloží Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ke schválení, aby mohly být uzákoněny.

Digitalizace RTV

V souvislosti s nezbytnými technickými úpravami pro přípravu vysílacích anténních systémů na digitální vysílání dle nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu (dále jen "TPP") přistoupila společnost České Radiokomunikace k dočasným změnám na vysílači Praha – město. Dne 11. září 2008 došlo k přepojení analogového vysílání do provizorního anténního systému a 13. září 2008 došlo k přemístění vysílání DVB-T na 25. kanále (Mux A) na vysílač Praha - Strahov. Vzhledem k tomu, že při nízké hodnotě maximálního vyzářeného výkonu (ERP max. 5 kW) a současné změně polarizace vysílacích antén z polarizace horizontální na vertikální došlo v některých částech Prahy k degradaci stávajícího příjmu digitálního vysílání, byl dne 16. září 2008 instalován na vysílač Praha – město pro digitální vysílání dodatečný anténní systém s horizontální polarizací. Na tomto místě je třeba upozornit, že nový anténní systém pro DVB-T vysílání ze stanoviště Praha - město bude využívat výhradně vertikální polarizaci. Vysílač Praha na stanovišti Cukrák bude realizován s polarizací horizontální. Stejná kombinace bude následně využita i v Brně, kde anténní systémy na stanovišti Brno - Hády budou v polarizaci horizontální a na stanovišti Brno - město (Barvičova) budou s polarizací vertikální. Toto uspořádání by mělo v hustě obydlené městské zástavbě pokryté signálem z vysílače umístěného uvnitř této zástavby zlepšit možnosti příjmu na vertikální pokojové prutové antény v režimu "indoor portable".

Nadále bude zachován provoz DVB-T vysílačů Ústí nad Labem 58, Brno - město 40, Brno - Hády 40 a Ostrava - Slezská Ostrava 39 v rámci vysílací sítě 2. V této síti dojde dne 31. října 2008 ke změně programové náplně (přesun programů České televize do vysílací sítě 1).

Programová nabídka v jednotlivých vysílacích sítích 2 až 4 bude řešena v návaznosti na uzavřené smluvní vztahy mezi operátory vysílacích sítí a provozovateli televizního vysílání (poskytovateli programů).

Správa rádiového spektra

Dne 30. září 2008 Rada ČTÚ projednala a schválila vydání aktualizace opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/09.2008-10 pro kmitočtové pásmo 1700 – 1900 MHz. Důvodem aktualizace byla zejména potřeba implementace Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/294/ES, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství. Opatření nabývá účinnosti dnem 3. října 2008.

Další články k tématům - digitální dividenda - roaming SMS - DVB-T - Cukrák - Strahov - indoor portable

Článek ze dne 10. října 2008 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání