logo Český telekomunikační úřad

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Na paušální náhradu mají dotčení účastníci nárok v případě, kdy dojde k přenesení čísla či změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, poruší-li přejímající či opouštěný poskytovatel své zákonné povinnosti či nebudou-li dodrženy dohodnuté termíny opravy a instalace.

Transpozicí tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

K posílení postavení spotřebitele ale došlo i vyhláškou č. 529/2021 Sb. - Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu, která zavádí práva na paušální náhradu.

Vyhlášku připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Výše paušální náhrady, která bude účastníkům ve zmíněných případech náležet, nezávisí na posouzení jednotlivých poskytovatelů, ale je pevně dána výše zmíněnou vyhláškou, která stanovuje výše této náhrady pro jednotlivé situace.

Obecně platí, že paušální náhrada nesmí být nižší než 100 Kč za den a vyšší než 1000 Kč za den.

Např. dojde-li k přenosu čísla či ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, má dotčený účastník nárok na náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení.

Vyhláška předjímá i situace, kdy je poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností po delší dobu. Počínaje šestým dnem trvání prodlení je tak paušální náhrada navýšena na 400 Kč za každý započatý den takového prodlení.

Dle předmětné vyhlášky musí poskytovatelé zveřejnit tyto informace na svých webových stránkách jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem a uveřejnit je, či odkaz na ně, vždy společně s informacemi o postupu při přenesení čísla nebo změně poskytovatele služby přístupu k internetu.

K výše uvedenému dále ČTÚ doplňuje, že touto novou úpravou paušálního odškodnění není dotčeno právo účastníků domáhat se náhrady škody dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

ČTÚ je oprávněn rozhodovat případné spory mezi účastníky a poskytovateli týkající se poskytnutí této paušální náhrady.

Další články k tématům - internet - odškodnění - přenesení čísla - vyhláška - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 26. dubna 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání