logo Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Dne 18. 2. 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Tímto byly aktualizovány podklady, které jsou pro spotřebitele důležité pro snazší orientaci ve smluvních závazcích.

Jak již název zmíněného nařízení vlády napovídá, spotřebitelům je povinně poskytován vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Může jim být taktéž poskytnuto vzorové poučení o právu na odstoupení od daných smluv.

Takto unifikované informace usnadňují spotřebitelům shromáždit veškeré požadované údaje, tak, aby bylo požadované ukončení smluvního vztahu pokud možno co nejkomfortnější.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací by měli tyto podklady zpřístupnit spotřebitelům v rámci poskytnutí předsmluvních informací dle zákona o elektronických komunikacích.

Spotřebitelé mohou odstoupit od smlouvy prostřednictvím předmětného formuláře, nicméně jeho vyplnění není nezbytnou podmínkou úspěšného ukončení smluvního vztahu. K tomu dojde i jakýmkoliv jiným prohlášením, které zákazník učiní a z nějž bude jasně patrné, čeho konkrétně se vůči podnikateli domáhá.

Využití vzorového formuláře je zcela dobrovolné a může být pro spotřebitele i zdrojem inspirace, jaké údaje podnikateli pro zdárné odstoupení od smlouvy sdělit.

Přehled legislativních změn

Dne 3. 2. 2023 bylo v částce 17 Sbírky zákonů uveřejněno nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Toto nařízení vlády v oblasti ochrany spotřebitelských práv provádí na základě § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, když v rámci svých příloh stanoví příslušné vzorové poučení.

Současně se tímto nařízením zrušuje dosavadní nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 29/2023 Sb. nabylo účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy dnem 18. 2. 2023.

Dne 15. 3. 2023 byl v částce 40 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 67/2023 Sb., o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online.

Tímto zákonem dochází k adaptaci právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. 4. 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online. Současně jím dochází k určení orgánů, které budou zajišťovat naplnění požadavků daného nařízení.

Jedním z těchto orgánů je i ČTÚ, který získá nové kompetence spočívající především ve výkonu dohledu nad prováděním zvláštních opatření podle čl. 5 daného nařízení.

ČTÚ by tak zejména měl na základě podkladů od Policie ČR určovat, popř. odnímat status subjektu podnikajícího v oblasti hostingových služeb jako subjektu vystaveného teroristickému obsahu, určovat vhodná opatření k nápravě nežádoucího stavu a ukládat případné sankce za nedodržování některých povinností podle daného nařízení.

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy dnem 30. 3. 2023.

Další články k tématům - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 24. března 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání