logo

Stanovisko ČTÚ k doporučení Evropské Komise o relevantních trzích

Evropská Komise vydala 3. listopadu 2007 Doporučení o relevantních trzích a zveřejnila návrhy směrnic a nařízení k revizi regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací včetně doprovodných dokumentů.

Český telekomunikační úřad vítá revidované Doporučení o relevantních trzích, které jde prokazatelně správným směrem a naplňuje princip stahování ex-ante regulace z trhů, kde dosažená úroveň konkurence a nástroje ex-post regulace samy o sobě zaručují další prohlubování konkurenčních podmínek.

Přestože Úřad pozitivně vnímá potřebu aktualizovat současný regulační rámec, je zřejmé, že se nebude moci ztotožnit se všemi předloženými návrhy, zejména s těmi, které znamenají rozšíření regulace. Za nepřijatelné jsou považovány návrhy na rozšíření pravomoci veta Komise na ukládání povinností, zařazení funkční separace do katalogu nápravných opatření a významný přesun rozhodovacích pravomocí ve správě spektra na Komisi. Nemůže a priori souhlasit s přístupem Evropské komise k sítím nové generace (NGA).

Samotná otázka založení Evropského úřadu pro regulaci trhu elektronických komunikací (EECMA) se stane nepochybně více otázkou politickou než odbornou. Úřad vnímá návrhy a institucionální opatření jako neadekvátní posun úrovně rozhodování od národních regulátorů k Evropské komisi, protože jde proti principu proporcionality a subsidiarity.

Český telekomunikační úřad je připraven i nadále uplatňovat své názory v rámci projednávání nového regulačního rámce a dosáhnout tak příznivější úpravu pro sektor elektronických komunikací v České republice.

Článek ze dne 14. listopadu 2007 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Nabídka zaměstnání