logo

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Včasné neposkytnutí kódu ČVOP pro změnu operátora v případě vypovězení smlouvy je protiprávním jednáním. Operátor v posuzovaném případě užil agresivní obchodní praktiku, za kterou mu ČTÚ pravomocným rozhodnutím vyměřil pokutu 30 tisíc Kč.

Zákazník podal výpověď účastnické smlouvy v květnu 2016 na pobočce v Hradci Králové. Vodafone však identifikátor ČVOP (číslo výpovědi opouštěného operátora) nutný pro přenos čísla vytvořil až o měsíc později, a to poté, co se zákazník obrátil se stížností na ČTÚ.

Číslo tak bylo uvolněné až ke konci července. Spotřebitel tak byl nucen setrvat ve smluvním vztahu o 21 dní déle, než si strany ve smlouvě ujednaly. Uvedené jednání tak zcela nepochybně lze pokládat za vytvoření mimosmluvní překážky ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele, která spotřebiteli bránila v uplatňování jeho práv - zde práva na změnu poskytovatele služeb a ukončení smlouvy.

Spotřebitel tak byl ze strany operátora nepatřičně ovlivněn, čímž došlo k zásahu do jeho svobody ohledně volby poskytovatele služby. Vodafone se proti udělené pokutě bránil tvrzením, že výpověď nebyla zaslána na adresu sídla operátora a na předepsaném formuláři, a nebyla proto podána způsobem souladným se smlouvou.

Tato námitka však byla vyhodnocena jako lichá, neboť takový požadavek lze pokládat za nepřiměřený ve smyslu § 1815 občanského zákoníku. Zakládá totiž nerovnováhu v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy v neprospěch spotřebitele.

Ačkoliv totiž může spotřebitel do smluvního vztahu s operátorem vstoupit v jakékoliv pobočce, vyvázat by se z něj mohl jen jistým úzce vymezeným způsobem. Operátor navíc prostřednictvím pověřené osoby na své pobočce výpověď převzal, čímž zároveň fakticky došlo k akceptaci výpovědi, a tuto je tak třeba pokládat za platnou i v tom případě, kdyby se nejednalo o nepřiměřené ujednání.

Operátor dále namítal, že smlouva na dobu určitou se spotřebitelem stejně nemohla být ukončena dříve, a to z důvodu nastaveného závazku ve smlouvě o zvýhodnění. Na případ se vztahovala dřívější právní úprava, kdy nebyla omezena maximální výpovědní doba ani smlouva automaticky nezanikla deset dní od podání žádosti o přenesení čísla.

Ani tato námitka však nebyla přiléhavá. Jak vyplývá z konkrétních obchodních podmínek operátora, výpovědí mohla být ukončena rovněž smlouva na dobu určitou. Je zde sice možnost, aby operátor požadoval za předčasné ukončení smlouvy určitou náhradu, samotné ukončení závazku však není podmíněné zaplacením úhrady a je vázáno pouze na uplynutí výpovědní doby.

Konečně ani obranu proti vyměřené pokutě s poukazem na to, že operátor za období po uplynutí výpovědní lhůty neúčtoval další poskytnutí paušálních služeb, ČTÚ neuznal.

Poskytnutí paušálních služeb v době, kdy již měla být služba ukončená, je svým způsobem poskytnutí nevyžádaného plnění a případný požadavek na úhradu jeho ceny by bylo možné hodnotit jako agresivní obchodní praktiku. Nespáchání dalšího správního deliktu proto nelze pokládat za polehčující okolnost.

K obdobnému případu se v minulosti vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudcích sp. zn. 7 As 110/2014-52 a 7 As 141/2015-38, v nichž dal za pravdu Energetickému regulačnímu úřadu, když vyhodnotil jednání dodavatele plynu neakceptujícího odstoupení od smlouvy jako agresivní obchodní praktiku.

Další články k tématům - ČVOP - obstrukce - operátor - pokuta - rozsudek - smlouvy - stížnost - výpověď - zákon - závazek

Článek ze dne 26. ledna 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání