logo

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

ČTÚ se při své činnosti zaměřuje mimo jiné na kontrolu dodržování podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, které stanovuje pravidla týkající se přístupu k otevřenému internetu, jimiž jsou poskytovatelé služeb elektronických komunikací vázáni.

Jako dozorový orgán dle tohoto Nařízení se ČTÚ často setkává s tím, že především menší poskytovatelé nesplňují požadavky stanovené Nařízením a neuvádí ve svých smluvních podmínkách všechny požadované parametry kvality poskytované služby.

Toto porušení podmínek stanovených výše uvedeným evropským předpisem pak vede k tomu, že spotřebitelé nemají možnost ověřit, zda jim je poskytována služba elektronických komunikací v souladu s uzavřenou smlouvou, neboť bez uvedení požadovaných parametrů kvality služby lze jen stěží ověřit, zda těchto parametrů bylo skutečně dosaženo či nikoliv.

Do výše popsané situace se dostala také spotřebitelka, která se na ČTÚ obrátila se stížností na nedostatečnou kvalitu poskytované služby přístupu k internetu.

Na základě tohoto podnětu provedl ČTÚ šetření, kterým bylo zjištěno, že poskytovatel služeb elektronických komunikací neuvedl ve svých smluvních podmínkách všechny informace týkající se parametrů služby přístupu k internetu, jež požaduje předmětné Nařízení.

Poskytovatel ve smlouvě uvedl pouze obecné vymezení možných zásahů ovlivňujících kvalitu poskytované služby přístupu k internetu, aniž by bylo konkrétně vymezeno, jaký dopad tato případná opatření mohou mít na služby využívané účastníky, ať již ve smyslu pozastavení či zpomalení konkrétních služeb.

Rovněž byla zjištěna absence konkrétních informací o vlivu konkrétních parametrů kvality služby na poskytování sjednané služby přístupu k internetu, tedy jak kupříkladu omezení rychlosti služby či objemu dat působí na využívání služeb, aplikací či obsahu.

Účastnická smlouva neobsahovala ani Nařízením požadované parametry v podobě minimální, běžně dostupné, maximální a inzerované rychlosti poskytované služby, včetně jasného vymezení dopadu případných velkých odchylek od inzerované rychlosti poskytované služby a právo koncových uživatelů na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu.

Absenci těchto náležitostí v účastnické smlouvě tedy ČTÚ shledal jako porušení Nařízení, a tedy naplňující skutkovou podstatu přestupku dle zákona o elektronických komunikacích, kterého se tento poskytovatel dopustil tím, že nezajistil, aby smlouva, která zahrnuje služby přístupu k internetu, obsahovala výše vymezené údaje požadované tímto Nařízením.

Z uvedeného důvodu ČTÚ rozhodl o udělení pokuty za spáchaný přestupek.

ČTÚ v této souvislosti proto doporučuje spotřebitelům, aby se v případě, že zjistí, že jejich smlouva neobsahuje všechny povinné náležitosti, obrátili na Úřad, který jejich podnět prověří a v případě, že shledá pochybení, tak jako v popsaném případě, uloží poskytovateli pokutu a povinnost nedostatky ve smluvních podmínkách odstranit.

Další články k tématům - internet - kontrola - pokuta - smlouva

Článek ze dne 28. dubna 2020 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání