logo

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Změny právní úpravy, které přináší novela zákona o elektronických komunikacích, usnadní změnu operátora, sníží smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou a umožní nezávislé srovnání služeb z hlediska cen a kvality na českém trhu. Zákon č. 311/2019 Sb. jako celek nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.

Přenositelnost telefonního čísla

V prvé řadě dochází k úpravě práv a povinností při zajišťování přenositelnosti telefonního čísla podle § 34 zákona o elektronických komunikacích. Zrušuje se dosavadní možnost poskytovatele služby uplatňovat vůči účastníkům úhradu ceny za přenesení telefonního čísla (§ 55 odst. 3 ve spojení s § 57 odst. 4 zákona o elektronických komunikací), přenesení telefonního čísla je tak nově přímo ze zákona pro účastníka bezplatné.

Dále se nově zavádí tzv. one stop shop. Jeho podstatou je možnost, aby se účastník obrátil přímo na nového (tzv. přejímajícího) poskytovatele, který za něj vyřídí vše potřebné, včetně nezbytné a často složité administrativy a komunikace s dosavadním (tzv. opouštěným) poskytovatelem služby el. komunikací.

V této souvislosti dochází ke zkrácení lhůty pro zánik smlouvy v případě přechodu mezi poskytovateli služby, a to z původních 10 dnů na 2, resp. 3 pracovní dny (§ 63 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích).

Dále byl přímo do zákona zaveden tzv. ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla. Tento kód je nově povinnou náležitostí smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací (§ 63 odst. 1 písm. o) zákona o elektronických komunikacích), účastník tedy bude mít tento kód k dispozici již od okamžiku jejího uzavření a nebude o něj muset žádat či jej složitě získávat až v okamžiku, kdy bude chtít své telefonní číslo přenést k novému poskytovateli služby.

Protože ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla dosud nebyl povinnou součástí základních smluvních ujednání, je povinností poskytovatelů služeb elektronických komunikací doplnit jej i do smluv uzavřených s jejich zákazníky před účinností zákona č. 311/2019 Sb.

Toto doplnění musí být provedeno standardním způsobem jako v jiných případech, kdy dochází k jednostranné změně uzavřené smlouvy. Operátor tedy má povinnost své zákazníky o změně informovat.

Je však třeba upozornit, že pokud byla jednostranná změna smlouvy vyvolána změnou právní úpravy, jako v tomto případě, nevzniká na straně účastníka právo ukončit smlouvu bez sankce (§ 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích).

Pro správné nastavení technických a organizačních podmínek pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel ČTÚ příslušným způsobem upraví stávající opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, a to tak, aby potřebné změny nabyly účinnosti společně s účinností zákona č. 311/2019 Sb.

S využitím práva na přenesení telefonního čísla souvisí i doplnění nového odstavce 9 do § 34 zákona o elektronických komunikacích, který nově ukládá opouštěnému poskytovateli služby na žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby vrátit mu zbývající zůstatek předplatného (kreditu).

Vrácení zůstatku může být zpoplatněno, avšak pouze pokud je tak uvedeno ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací. Výše zpoplatnění pak musí odpovídat skutečným nákladům, které opouštěnému poskytovateli služby prokazatelně vznikly při vrácení zůstatku.

Smluvní pokuty v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou

Další výraznou změnou, kterou zákon č. 311/2019 Sb. přináší, je v pořadí další snížení výše úhrady (smluvní pokuty) v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou.

Podle nového znění § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích může být vůči spotřebiteli požadována taková úhrada pouze, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření, a nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.

Zde je třeba upozornit, že vedle této úhrady může být požadována úhrada nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek, popřípadě úhrada nákladů spojených s vybudováním přístupového bodu, když tyto náhrady tvoří samostatný právní nárok. Toto je však současný stav, na kterém se předmětnou novelou nic nemění.

Zákon č. 311/2019 Sb. tímto modifikuje obsah smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a nové omezení úhrady za předčasné ukončení smlouvy se tedy aplikuje i na účastnické smlouvy uzavřené před jeho účinností, tedy před datem 1. 4. 2020.

Závěry Ústavního soudu formulované v jeho nálezu IV. ÚS 2989/16 ze dne 22. 11. 2016 jsou na danou situaci plně aplikovatelné, a to i když v zákoně není konkrétní úprava přechodných ustanovení (bod 24 nálezu Ústavního soudu).

Nezávislé srovnání služeb z hlediska cen a kvality

Další změnou ve prospěch zákazníků je doplnění nového ustanovení § 66a do zákona o elektronických komunikacích. Toto ustanovení ukládá ČTÚ zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických komunikací z hlediska jejich cen a kvality.

Do tohoto srovnávacího nástroje mají podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinnost předávat potřebné informace. Rozsah, formu a způsob předávání informací stanoví ČTÚ prováděcím právním předpisem (vyhláškou).

Zveřejnění informací týkajících se kvality poskytované služby je v rámci přechodných ustanovení (článek II zákona č. 311/2019 Sb.) odloženo a ČTÚ je povinen toto zveřejnění zajistit do devíti měsíců ode dne účinnosti zákona č. 311/2019 Sb., tj. do 1. 1. 2021.

Možnost vyvlastnění staveb

Pro úplnost je do výčtu změn zákona o elektronických komunikacích třeba zařadit i změnu § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích. Podle odůvodnění pozměňovacího návrhu, kterým byla tato změna do zákona zařazena, je danou právní úpravou reagováno na skutečnost, že dosud nebyla dána právní možnost, aby se vlastník veřejné komunikační sítě mohl domáhat zřízení služebnosti v případech, kdy zanikl původně existující právní titul k užívání nemovitosti pro umístění jeho veřejné komunikační sítě.

Provedené doplnění § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích tak má, po vzoru právní úpravy pro energetické sítě, umožnit vyvlastnění (zřízení služebnosti) pro takové případy již existujících staveb i v oblasti elektronických komunikací, avšak za předpokladu, že síť elektronických komunikací byla legálně zřízená a vlastník veřejné komunikační sítě nezmařil svým jednáním zřízení služebnosti zákonem předpokládaným způsobem.

Sankční ustanovení

Poslední změnou, kterou zákon č. 311/2019 Sb. přináší, je stanovení, resp. úprava sankčních ustanovení (§ 118 zákona o elektronických komunikacích) za porušení výše uvedených povinností a dále zavedení nových sankcí za porušení povinností stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. 11. 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/ES a nařízení (EU) č. 531/2012, v platném znění.

V části sankcí za porušování evropského nařízení 2015/2120 týkajících se maloobchodních cen za regulovanou komunikaci v rámci Unie (povinnost poskytovat regulované ceny za volání a SMS do zahraničí v rámci Unie s tím, že cena bez DPH nepřekročí částku 0,19 EUR za minutu volání a 0,06 EUR za SMS) nabývá zákon č. 311/2019 Sb. účinnosti již dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 28. 11. 2019.

Plnění této povinnosti je však samotným evropským nařízením časově omezeno do 14. 5. 2024, a proto je omezena i účinnost příslušných sankčních ustanovení přímo zákonem č. 311/2019 Sb. (zrušovací body 15 a 16 novely, které nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2024).

Nabytí platnosti zákona

Zákon č. 311/2019 Sb. jako celek nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020, s výjimkou čl. I bodů 12 až 14, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti dnem 15. května 2024.

Zákon č. 311/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů byl v částce 133 Sbírky zákonů uveřejněn 28. 11. 2019.

Další články k tématům - ceny - pokuta - operátor - přenesení čísla - sankce - smlouva - SMS - vyvlastnění - zákon

Článek ze dne 13. ledna 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání