logo

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší významný přelom z hlediska nahlížení na skupinu zákazníků - OSVČ, kteří z právního hlediska ve většině případů dosud nebyli, na rozdíl od spotřebitelů, vnímáni jako slabší smluvní strana, jež by zasluhovala alespoň zčásti obdobnou právní ochranu.

Konkrétně jde např. o právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku, podle § 63 odst. 9 zákona. Doposud svědčilo právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů pouze spotřebitelům, od počátku dubna tohoto roku mohou toto právo využít rovněž podnikající fyzické osoby.

Ustanovení § 63 odst. 9 zákona, podle kterého lhůta pro odstoupení spotřebitele od smlouvy nebo její změny uzavřené distančním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni předání informací o obsahu smlouvy nebo její změny, sice hovoří výlučně o spotřebitelích, nově je ale toto pravidlo právě díky ustanovení § 63 odst. 13 zákona rozšířeno i na podnikající fyzické osoby.

O nastupujícím trendu posílení právního postavení podnikajících fyzických osob svědčí rovněž to, že uvedená změna není jedinou, kterou ve vztahu k této skupině zákazníků přinesla daná novela.

Další ze zásadních změn je skutečnost, že i tento okruh zákazníků má dle § 63 odst. 1 písm. p) zákona právo na ukončení smlouvy na dobu určitou bez sankce.

Výjimkou, kdy sankce může být požadována, je stejně jako u spotřebitelů případ, kdy smlouva skončí do 3 měsíců od jejího uzavření.

Sankce (smluvní pokuta) pak nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.

Nově rovněž platí, že na podnikající fyzické osoby se vztahuje i ustanovení § 63 odst. 7 zákona, upravující maximální délku smlouvy uzavřené na dobu určitou, tj. ani doba jejich smluvního vztahu nesmí při prvním uzavření smlouvy překročit 24 měsíců.

Poskytovatelé mají taktéž od dubna 2020 i vůči podnikajícím fyzickým osobám povinnost (dle § 63 odst. 10 zákona) informovat je zákonem stanoveným způsobem nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy na dobu určitou o blížícím se ukončení takové smlouvy, včetně poskytnutí informací o možnostech prodloužení smluvního vztahu.

I pro podnikající fyzické osoby přitom platí, že pokud neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.

Podnikající fyzické osoby se taktéž mohou nově opírat o ustanovení § 63 odst. 11 zákona, jež jim garantuje právo vypovědět účastnickou smlouvu na dobu určitou za podmínek, které zákon stanoví pro ukončování smluv na dobu neurčitou.

Další články k tématům - pokuta - OSVČ - sankce - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek ze dne 30. října 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání