logo Český telekomunikační úřad

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Pokud se má účastník kvalifikovaně rozhodnout, zda mu zamýšlená změna bude vyhovovat nebo ne, a uplatnit tak své právo na ukončení smlouvy, musí být o změně informován komplexně a způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování.

Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ve sporu operátora Vodafone s jedním z jeho zákazníků, který neúspěšně reklamoval 6x vyšší vyúčtování, než platil v předchozích měsících. Vodafone reklamaci zamítl s odůvodněním, že došlo k jednostranné změně smlouvy, na kterou zákazníka upozornil ve faktuře a SMS zprávou.

ČTÚ v námitkovém řízení předně zkoumal, zda v předmětné době mohlo dojít ke změně smlouvy spočívající v nahrazení původně sjednaného tarifu (Tarif na míru) tarifem novým (Smart 100).

Ust. § 1752 občanského zákoníku připouští možnost ujednat, že obchodní podmínky mohou být v přiměřeném rozsahu změněny, mimo jiné však za podmínky, že rozumná potřeba pozdější změny smlouvy vyplývá z povahy závazku už při jednání o uzavření smlouvy.

Takové ujednání je pak platné, pokud bylo předem alespoň ujednáno, jak se změna druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

Operátor v řízení netvrdil, že se se zákazníkem na změně tarifu dohodl, a že tedy k jeho změně došlo se souhlasem všech stran smlouvy, jak vyžaduje § 1759 občanského zákoníku. Dovolává se tedy ultimativní změny podmínek, k jejíž platnosti je třeba dodržet podmínky kogentního ustanovení § 1752.

Vodafone v článku 1.1.5 obchodních podmínek uváděl: "Pokud nebudete souhlasit se změnami podstatných náležitostí smlouvy provedenými podle čl. 1.1.4 výše, které vedou ke zhoršení vašeho postavení, můžete smlouvu ukončit písemnou výpovědí s uvedením tohoto důvodu, kterou nám doručíte do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny. Upozorňujeme, že v takovém případě bude smlouva ukončena (a SIM karta deaktivována). Pokud jsme však změnu provedli z důvodu změny právní úpravy či na základě rozhodnutí ČTÚ, nebo změnou nejsou dotčena vaše práva a povinnosti, tento postup nelze použít. Ukončit smlouvu také nemůžete v případě, že vám byly změny známy již při uzavírání smlouvy. Pokud nám výpověď v uvedené lhůtě nedoručíte, budeme mít za to, že se změnami souhlasíte."

ČTÚ konstatoval, že znění článku 1.1.5 obchodních podmínek nevyhovuje § 1752 občanského zákoníku, neboť možnost ukončit smlouvu písemnou výpovědí (neuvádí přitom, kolik by výpovědní doba činila) váže pouze na změnu (blíže nespecifikovaných) podstatných náležitostí smlouvy vedoucích ke zhoršení postavení účastníka. Takové ujednání z hlediska § 1752 neobstojí, a je proto neplatné. Již z tohoto důvodu Vodafone nebyl oprávněn měnit smlouvu.

Úřad v rozhodnutí však zhodnotil i to, jakým způsobem mělo ke změně smlouvy dojít, resp. jak byl o chystané změně zákazník informován.

Vodafone tuto informaci vtělil do vyúčtování následovně:

O pět měsíců později operátor odeslal zákazníkovi SMS zprávu ve znění: "Dobrý den, během příštích 14 dní vás z Tarifu na míru převedeme na nové řešení. Na stránce http://tam.je/tnm najdete podrobné informace o změně a o tarifu, který jsme pro vás vybrali, ale můžete také změnu hned provést. Děkujeme, váš Vodafone."

Operátor při plnění informační povinnosti nepostupoval důsledně, když zákazníka prostřednictvím faktury pouze vyrozuměl o tom, že jeho tarif bude nahrazen "modernějším řešením".

Nepřípustně tím přenesl svou povinnost informovat o změně smlouvy na klienta, od kterého očekával, že si příslušné informace bude aktivně zjišťovat sám prostřednictvím internetové samoobsluhy.

Ze všech těchto důvodů ČTÚ v námitkovém řízení zákazníkovi vyhověl a vyúčtování snížil na původní částku.

Další články k tématům - faktura - operátor - reklamace - SIM - smlouva - SMS - tarif - Vodafone - vyúčtování - závazek

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 30. srpna 2018

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu