logo

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 10. února Měsíční monitorovací zprávu za měsíc leden 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

ČTÚ vydal 16. října předchozího kalendářního roku opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2008-13 - "Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací". Následně stanovil společnost Telefónica O2 podnikem s významnou tržní silou.

Ačkoli je relevantní trh č. 5 trhem velkoobchodním, věnoval se ČTÚ v rámci analýzy také hodnocení situace na trhu maloobchodním, neboť podmínky na tomto maloobchodním trhu významně ovlivňují analyzovaný velkoobchodní trh. Společnost Telefónica O2 v roce 2008 nadále posilovala svoji pozici nejvýznamnějšího poskytovatele xDSL přístupů.

V lednu 2009 ČTÚ vydal rozhodnutí č. REM/5/01.2009-4, kterým uložil společnosti Telefónica O2 konkrétní povinnosti na tomto trhu. Rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 29. ledna 2009, jsou společnosti Telefónica O2 uloženy povinnosti umožnit přístup, průhlednosti, nediskriminace a vedení oddělené evidence nákladů a výnosů. Uložené povinnosti mají směřují k k nápravě zjištěných nedostatků soutěže na tomto trhu.

Rozhodnutí stanovuje mimo jiné také povinnost umožnit velkoobchodně širokopásmový přístup bez nutnosti přístupu k veřejné telefonní síti za účelem odebírání veřejně dostupné služby (tzv. naked DSL).

ČTÚ nepředpokládá, že by zavedení nové povinnosti tzv. naked DSL vedlo k výraznějšímu nárůstu počtu přístupů na maloobchodním trhu, ale od zavedení této povinnosti si slibuje především úsporu pro ty uživatele, kteří nehodlají využívat služby přístupu k veřejné telefonní síti a také k posílení konkurenčního prostředí na velkoobchodním trhu, neboť povinnost naked DSL bude znamenat také to, že alternativní poskytovatel může uzavřít s uživatelem pouze jeden smluvní vztah (bez nutnosti uzavírat smlouvu se společností Telefónica O2), a dále umožní významněji konkurovat např. ostatním mobilním operátorům v nabídce přístupu prostřednictvím xDSL se svými vlastními službami.

Regulační opatření

Dne 7. ledna 2009 vydal ČTÚ rozhodnutí o ceně za terminaci volání v mobilních sítích pro mobilní operátory T-Mobile – CEN/16/1.2009-1, Telefónica O2 - CEN/16/1.2009-2 a Vodafone – CEN/16/1.2009-3. Na základě pravidelného ověřování nákladů vynakládaných operátory na regulované služby snížil ČTÚ ceny za terminaci postupně ve třech krocích až o 35 %. Cena za terminaci 2,99 Kč/min, platná do konce ledna 2009, se tak snižuje v prvním kroku na 2,65 Kč/min od 1. února 2009. Od 1. července 2009 se cena sníží na 2,31 Kč/min a v posledním kroku od 1. ledna 2010 se cena sníží na 1,96 Kč/min. Uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 8. ledna 2009. Operátoři poskytující svým zákazníkům telefonní službu mohou toto snížení cen za terminaci promítnout do svých maloobchodních cen volání do mobilních sítí.

Rada ČTÚ rozhodla dne 7. ledna 2009 o přijetí opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2009-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování mezi podnikateli. Hlavní změna se týkala umožnění přenositelnosti přístupových kódů k neveřejným sítím 9500 až 9599, číselné rozsahy 9890 až 9899 byly stanoveny za nepřenositelné, také došlo k urychlení některých procesů při přenášení čísel mezi mobilními operátory a byl vymezen rozhodný okamžik pro úhradu ceny za přenesení mobilního čísla.

V průběhu ledna 2009 ČTÚ dokončil analýzu bývalých relevantních trhů č. 4 - !Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby" a č. 5 - "Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby" v souladu s termíny navrženými v prvním kole analýz uvedených relevantních trhů. S ohledem na závěry analýzy, podle kterých nejsou tyto trhy nadále způsobilé k ex-ante regulaci, zahájil ČTÚ v lednu správní řízení ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou a správní řízení o zrušení povinností uložených na výše uvedených relevantních trzích.

Kontrolní činnost

V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni správního řízení je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné rozhodnutí, kterým Úřad uložil pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích, kterého se dopustila právnická osoba (obchodní společnost) tím, že nevyřídila reklamaci účastníka veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podanou podle § 64 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích ve lhůtě podle § 64 odst. 10 téhož zákona.

Další články k tématům - cena - ČTÚ - DSL - O2 - opatření - rozhodnutí - služby - telefonní - terminaci

Článek ze dne 13. února 2009 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání