logo Český telekomunikační úřad

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Již na začátku ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., který do zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku promítnul vybraná ustanovení evropských předpisů posilující postavení spotřebitelů a zvyšující jejich ochranu mimo jiné při uzavírání spotřebitelských smluv distančním způsobem.

Další z oblastí, která doznala změny, je otázka uzavírání spotřebitelských smluv distančním způsobem a mimo obchodní prostory. Novela např. podrobněji specifikuje, jaké konkrétní situace vedou k tomu, že smlouvu lze považovat za uzavřenou mimo obchodní prostory (např. v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání nebo s použitím prostředku komunikace na dálku, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo obchodní prostory), což by mělo usnadnit případné spory ohledně toho, zda byla smlouva platně uzavřena či nikoliv.

Předpokládá se, že pokud je smlouva uzavřena mimo prostor obvyklý pro podnikání za současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele, poskytne podnikatel zákonem požadované informace před uzavřením smlouvy primárně na listině, v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí.

Požadavek na větší informovanost spotřebitelů se projevuje rovněž v případě uzavření úplatné smlouvy za použití elektronických prostředků, kdy podnikatel upozorní spotřebitele bezprostředně před tím, než učiní objednávku, jasným a výrazným způsobem na zákonem požadované předsmluvní informace.

Uvedená úprava kladoucí důraz na dostatečnou informovanost spotřebitelů před uzavřením smluv výše popsaným způsobem jde ruku v ruce se speciální úpravou obsaženou v zákoně o elektronických komunikacích.

Podle této úpravy platí, že uzavírá-li se či mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen bezodkladně po uzavření či změně této smlouvy poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli zákonem požadované informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Toto se netýká služeb komunikace mezi stroji a služeb připojení k veřejné komunikační síti.

Lhůta pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

Další články k tématům - obchod - podnikatel - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 28. února 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání