logo Český telekomunikační úřad

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Již na začátku ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., který do zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku promítnul vybraná ustanovení evropských předpisů posilující postavení spotřebitelů a zvyšující jejich ochranu mimo jiné při uzavírání spotřebitelských smluv distančním způsobem.

Další z oblastí, která doznala změny, je otázka uzavírání spotřebitelských smluv distančním způsobem a mimo obchodní prostory. Novela např. podrobněji specifikuje, jaké konkrétní situace vedou k tomu, že smlouvu lze považovat za uzavřenou mimo obchodní prostory (např. v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání nebo s použitím prostředku komunikace na dálku, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo obchodní prostory), což by mělo usnadnit případné spory ohledně toho, zda byla smlouva platně uzavřena či nikoliv.

Předpokládá se, že pokud je smlouva uzavřena mimo prostor obvyklý pro podnikání za současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele, poskytne podnikatel zákonem požadované informace před uzavřením smlouvy primárně na listině, v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí.

Požadavek na větší informovanost spotřebitelů se projevuje rovněž v případě uzavření úplatné smlouvy za použití elektronických prostředků, kdy podnikatel upozorní spotřebitele bezprostředně před tím, než učiní objednávku, jasným a výrazným způsobem na zákonem požadované předsmluvní informace.

Uvedená úprava kladoucí důraz na dostatečnou informovanost spotřebitelů před uzavřením smluv výše popsaným způsobem jde ruku v ruce se speciální úpravou obsaženou v zákoně o elektronických komunikacích.

Podle této úpravy platí, že uzavírá-li se či mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen bezodkladně po uzavření či změně této smlouvy poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli zákonem požadované informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Toto se netýká služeb komunikace mezi stroji a služeb připojení k veřejné komunikační síti.

Lhůta pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

Další články k tématům - obchod - podnikatel - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 28. února 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání