logo Český telekomunikační úřad

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

V říjnu 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon o elektronických komunikacích, který z převažující části nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2022. ČTÚ uvádí přehled důležitých změn, které novela přináší pro podnikatele v oblasti komunikací.

ZMĚNY V POVINNOSTECH PODNIKATELŮ

Změny v povinnostech týkajících se zajišťování tísňové komunikace

Dochází k rozšíření možností, jak komunikovat s tísňovými linkami. Nově bude možné se na příslušná tísňová čísla nejen dovolat, ale bude možné i odeslat SMS.

Do budoucna se v případech, kdy by to bylo technicky proveditelné, bude diskutovat i o dalších způsobech tísňové komunikace.

Povinnosti při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Zákon vedle práva na přenesení telefonního čísla nově zavádí i právo na změnu poskytovatele služby přístupu k internetu. Nově je zákonem definována např. maximální možná doba přerušení poskytované služby při změně, a to nejvýše na jeden pracovní den.

ČTÚ připravuje vyhlášku, která upraví technické a organizační podmínky pro podnikatele při realizaci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Vyhláška určí lhůty jednotlivých kroků procesu, které budou pro podnikatele závazné.

Nad to zákon nově zakotvuje právo účastníka na paušální náhradu pro případ, že by proces přenesení telefonního čísla nebo změny poskytovatele služby proběhl se zpožděním, nebo by došlo ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby.

Právo na paušální náhradu je dáno i v případě nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Výši náhrady stanoví prováděcí vyhláška, kterou připravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

V případě práva na přenesení telefonního čísla pak zákon nově stanovuje rovněž právo účastníka ve stanovené lhůtě (nejméně však 1 měsíc ode dne zániku závazku) přenést své telefonní číslo i v případě, kdy před tím ukončil svoji smlouvu o poskytování služby, a rovněž povinnost opouštěného poskytovatele znovu aktivovat službu na telefonním čísle, jehož přenos neproběhl úspěšně.

Nové povinnosti vůči zákazníkům - informace, kvalita služby

Zákon upravuje informační povinnosti podnikatelů vůči zákazníkům, a to jak před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání (viz šablona shrnutí smlouvy § 63 odst. 5 novely zákona), ale také v průběhu trvání smlouvy.

Šablona shrnutí smlouvy by měla obsahovat jednoznačnou identifikaci podnikatele, kontaktní údaje pro vytýkání vad a pro reklamace, hlavní znaky poskytované služby elektronických komunikacích, ceny za aktivaci této služby a jakékoliv pravidelné platby, délku trvání smlouvy a podmínky pro obnovení a zánik závazku ze smlouvy a další důležité informace.

Změny v oznamování podnikání

Změny v oznamování podnikání V oblasti vzniku oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích na základě řádného oznamování bude vytvořen nový elektronický formulář podle pokynů Sdružení BEREC.

Současně podnikatelům, kteří již podnikání v elektronických komunikacích oznámili a jsou k podnikání oprávněni, vznikla podle přechodného ustanovení transpoziční novely povinnost předložit Úřadu aktualizované oznámení také na tomto elektronickém formuláři, a to do 1. 7. 2022.

Formulář vychází již z nového členění oznamovaných činností.

ZMĚNY V DEFINICÍCH A VYMEZENÍCH

Co je služba elektronických komunikací

Nově jsou do definice služeb elektronických komunikací zahrnuty i služby, které doposud službami elektronických komunikací nebyly. Jde především o interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech, zejména různé aplikace umožňující komunikaci, např. WhatsApp, Viber, Signal, Messenger atd.

Tyto služby často nejsou zpoplatňovány a jsou označovány jako tzv. over-the-top (OTT) služby. Rozsah regulace, která se na tyto nově zahrnuté služby vztahuje, je menší než u klasických služeb elektronických komunikací.

Slevy i pro osoby s nízkými příjmy

Univerzální služba bude obsahovat vedle připojení a přístupu k hlasové komunikační službě nově i službu přiměřeného přístupu k internetu. Laicky řečeno, dále uvedené slevy pro osoby se zvláštními sociálními potřebami lze čerpat nejen na volání, ale i na internet.

Cenové zvýhodnění (v podobě slevy ve výši 200 Kč) pro zdravotně postižené občany zůstane zachováno, nově se možnost jeho čerpání rozšiřuje i na osoby s nízkými příjmy.

Osoba s nízkými příjmy je nadefinována obdobně, jako je tomu v případě osvobození od rozhlasových a televizních poplatků.

Definice osoby s nízkými příjmy:

Dochází tak k rozšíření skupiny osob se zvláštními sociálními potřebami, která zahrnuje nově obě kategorie. Měla by tedy být zajištěna cenová dostupnost služeb zahrnutých do univerzální služby tak, že cena by neměla být faktorem bránícím spotřebitelům v přístupu ke službám.

Český telekomunikační úřad provede v souladu s příslušným ustanovením zákona přezkum potřeby uložení jednotlivých dílčích služeb univerzální služby podle nových podmínek, a následně případně zahájí řízení k uložení povinnosti jejich zajištění určeným poskytovatelům.

ZMĚNY V KMITOČTOVÉM SPEKTRU

Nová úprava využívání rádiových kmitočtů pro družicové sítě nebo soustavy

Novela zákona o elektronických komunikacích nově upravuje postupy při autorizaci kmitočtů pro družicové sítě a role ČTÚ a podnikatelských subjektů v těchto procesech.

Posílení možnosti stanovit velkoobchodní přístup ke spektru

Toto ustanovení může být zajímavou příležitostí pro další uživatele kmitočtů, včetně např. Průmyslu 4.0. Předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková může v rozhodnutí o udělení, změně nebo prodloužení doby platnosti přídělů rádiových kmitočtů stanovit omezení rozsahu rádiového spektra, stanovit povinnost velkoobchodního přístupu anebo celostátního nebo regionálního roamingu, vyhradit určité rádiové spektrum pro nové operátory, pokud je to vhodné a odůvodněné s ohledem na specifickou situaci na vnitrostátním trhu.

Alternativní využití kmitočtů

V plánu využití rádiového spektra může Úřad stanovit alternativní využívání rádiového spektra, a to zejména při zjištění nedostatečné tržní poptávky po užívání pásma, nebo tam, kde nejsou kmitočty využívány. Jedná se o příležitost k co nejlepšímu zhodnocení spektra podnikateli a občany.

Posílení harmonizace

Počítá se např. s dobou přídělu kmitočtů alespoň na 20 let oproti dosavadním obvyklým 15 rokům. Je také upraven postup přezkumu rádiových licencí (přídělů) s cílem posílit harmonizaci a technologický vývoj.

Sdílení spektra

Vzhledem ke stále většímu využívání kmitočtů rádiovými stanicemi a aplikacemi a současně narůstající obsazenosti některých pásem jsou v novele zákona posíleny nástroje k účinnějšímu využívání kmitočtů a příležitostem pro nové uživatele.

BEZPEČNOST SÍTÍ A SLUŽEB

Povinnost zajistit bezpečnost a integritu

Mnoho novinek stanovuje novela zákona o elektronických komunikacích v oblasti bezpečnosti sítí a služeb. Základním principem je, že osoba zajišťující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna zajistit bezpečnost, důvěrnost a integritu své sítě a bezpečnost služeb, které poskytuje.

Zajištěná bezpečnost musí být taková, aby odpovídala míře existujícího rizika s cílem předejít nebo minimalizovat dopad bezpečnostních incidentů na koncové uživatele a na sítě a služby.

Bezpečností sítě a služby se rozumí jejich schopnost odolávat s dostatečnou spolehlivostí veškerým zásahům, které narušují dostupnost, hodnověrnost, integritu nebo důvěrnost této sítě a služby, uchovávaných, předávaných nebo zpracovávaných dat nebo souvisejících služeb, které tato síť nebo služba elektronických komunikací nabízí nebo které jsou jejich prostřednictvím přístupné.

OSTATNÍ

Úprava udělování oprávnění pro čísla zvláštní ekonomické hodnoty

Zákon rovněž znovu zavádí požadavek na to, aby čísla tzv. zvláštní ekonomické hodnoty - tedy čísla symetrická nebo lehce zapamatovatelná, byla přidělována prostřednictvím mechanismů výběru nejlepší nabídky.

Český telekomunikační úřad proto připravil a konzultoval s veřejností návrh nového opatření obecné povahy, kterým pro tyto případy stanovil postup výběru a udělení oprávnění na využívání takových čísel.

Možnost nabídnout závazky u podniků s významnou tržní silou

Podniky s významnou tržní silou mohou nově nabídnout v souvislosti s podmínkami přístupu nebo propojení závazky, pro které může Úřad po podrobném posouzení a veřejné konzultaci stanovit jejich závaznost.

Tato okolnost může mít vliv na rozsah povinností, které jsou podnikům s významnou tržní silou ukládány na základě analýz relevantních trhů.

Nová pravidla pro marketingová volání

Na základě novely zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 374/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022) ČTÚ ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu připravili k nové právní úpravě pro marketingová volání společné Výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky.

Dle přechodných ustanovení této novely (čl. II body 15 a 16) nastupuje změna těchto pravidel až od 1. 7. 2022. Do té doby platí pro marketingová volání podmínky podle § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2021. Toto přechodné období vytváří prostor k získání souhlasů účastníků, kteří budou mít o marketingová volání zájem, když poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni informovat účastníky o změnách a o jejich možnosti sdělit souhlas s kontaktováním za účelem marketingu.

Zeměpisné mapování dosahu sítí

Doplňuje se rovněž úprava týkající se zeměpisného mapování dosahu sítí elektronických komunikací umožňujících poskytování služby přístupu k internetu. ČTÚ musí takové mapování provést alespoň jednou za tři roky. Bude přitom pokračovat i nadále ve sběru dat prostřednictvím systému ESD určeného pro sběr dat.

Rozsah sbíraných dat bude odpovídat požadavkům Pokynů pro geografické mapování, které zpracovala skupina evropských regulátorů BEREC.

Role ČTÚ

V případě, že Úřad identifikoval významnou hrozbu pro bezpečnost a integritu veřejné komunikační sítě nebo služby elektronických komunikací, rozhodne o povinnosti dotčené osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací provést opatření, včetně lhůt k jejich provedení, k řešení bezpečnostního incidentu, anebo k zabránění jeho vzniku.

Pokud by se opatření mělo/a týkat neurčitého okruhu povinných osob, může Úřad stanovit příslušné podmínky opatřením obecné povahy.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 3. ledna 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání