logo

Šedý operátor: ČTÚ radí koncovým uživatelům přeprodávaných služeb mobilních operátorů

ČTÚ se setkává s problémy koncových uživatelů přeprodávaných mobilních telefonních služeb od tzv. Šedých mobilních operátorů. Jejich uživatelé nejsou dostatečně informováni o možnostech uplatnění svých práv při reklamaci vyúčtování nebo kvality využívaných služeb.

Pojem Šedý operátor je označení používané veřejností pro subjekt, který přeprodává služby elektronických komunikací operátora, aniž by měl s tímto operátorem uzavřenu standardní velkoobchodní smlouvu na poskytování služby ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

Zpravidla má tento subjekt s operátorem uzavřenu účastnickou smlouvu podle § 63 Zákona, a je tedy sám v postavení účastníka svého operátora podle § 2 písm. a) Zákona.

Jako účastník pak bývá podle všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací příslušného operátora, v jehož síti jsou mu služby poskytovány, často oprávněn umožnit dále užití služeb operátora třetí osobě jako uživateli (§ 2 písm. b) Zákona).

Pokud účastník vyžaduje od uživatele za užití služeb úplatu, nebo umožní-li užití služeb v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, může tak podle všeobecných podmínek mnohdy učinit pouze s předchozím souhlasem operátora, jehož služby umožňuje užívat.

V praxi se obvykle jedná o umožnění užívání služeb elektronických komunikací, zejména mobilní telefonní služby, uzavřené skupině uživatelů, zaměstnancům, spolupracovníkům, příp. rodinným příslušníkům zaměstnanců těchto skupin (např. banky, pojišťovny apod.).

V těchto případech koncový uživatel služeb (zákazník tzv. Šedého operátora) fakticky užívá služby elektronických komunikací operátora, vyúčtování ceny za tyto služby však provádí tzv. Šedý operátor, který obvykle účtuje jiné (zpravidla nižší) ceny, než za jaké tyto služby nabízí operátor svým koncovým uživatelům.

Z pohledu koncového uživatele, který je v postavení zákazníka tzv. Šedého operátora je třeba upozornit, že podle § 64 odst. 7 Zákona má právo uplatnit reklamaci proti vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací účastník, popřípadě uživatel. Reklamaci je účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne.

Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci, je podle § 129 odst. 3 Zákona účastník, popřípadě uživatel oprávněn podat u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace, jinak právo uplatnit reklamaci zanikne.

S ohledem na výše uvedené ČTÚ upozorňuje na skutečnost, že v případě jakýchkoliv problémů s vyúčtováním ceny nebo s poskytovanou veřejně dostupnou službou elektronických komunikací by uživatel měl vždy postupovat v souladu s příslušnou uzavřenou smlouvou a uplatnit reklamaci především podle této smlouvy a jejích všeobecných podmínek.

Pro zachování právní jistoty však ČTÚ doporučuje, aby uživatel zároveň s tím využil rovněž právo uplatnit reklamaci na rozsah a kvalitu služby přímo u příslušného operátora, v jehož síti jsou mu služby poskytovány, a to i přesto, že s ním není v přímém smluvním vztahu jako jeho účastník.

ČTÚ doporučuje podávat reklamaci vždy písemně s potvrzením o doručení reklamace. V případě, že podané reklamaci nebude vyhověno, případně bude odmítnuta, je i uživatel oprávněn podat u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace tak, jak je výše uvedeno.

Další články k tématům - operátor - reklamace - smlouva - vyúčtování - zákazník - zákon

Článek ze dne 27. října 2010 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání