logo

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší významný přelom z hlediska nahlížení na skupinu zákazníků - OSVČ, kteří z právního hlediska ve většině případů dosud nebyli, na rozdíl od spotřebitelů, vnímáni jako slabší smluvní strana, jež by zasluhovala alespoň zčásti obdobnou právní ochranu.

Konkrétně jde např. o právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku, podle § 63 odst. 9 zákona. Doposud svědčilo právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů pouze spotřebitelům, od počátku dubna tohoto roku mohou toto právo využít rovněž podnikající fyzické osoby.

Ustanovení § 63 odst. 9 zákona, podle kterého lhůta pro odstoupení spotřebitele od smlouvy nebo její změny uzavřené distančním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni předání informací o obsahu smlouvy nebo její změny, sice hovoří výlučně o spotřebitelích, nově je ale toto pravidlo právě díky ustanovení § 63 odst. 13 zákona rozšířeno i na podnikající fyzické osoby.

O nastupujícím trendu posílení právního postavení podnikajících fyzických osob svědčí rovněž to, že uvedená změna není jedinou, kterou ve vztahu k této skupině zákazníků přinesla daná novela.

Další ze zásadních změn je skutečnost, že i tento okruh zákazníků má dle § 63 odst. 1 písm. p) zákona právo na ukončení smlouvy na dobu určitou bez sankce.

Výjimkou, kdy sankce může být požadována, je stejně jako u spotřebitelů případ, kdy smlouva skončí do 3 měsíců od jejího uzavření.

Sankce (smluvní pokuta) pak nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.

Nově rovněž platí, že na podnikající fyzické osoby se vztahuje i ustanovení § 63 odst. 7 zákona, upravující maximální délku smlouvy uzavřené na dobu určitou, tj. ani doba jejich smluvního vztahu nesmí při prvním uzavření smlouvy překročit 24 měsíců.

Poskytovatelé mají taktéž od dubna 2020 i vůči podnikajícím fyzickým osobám povinnost (dle § 63 odst. 10 zákona) informovat je zákonem stanoveným způsobem nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy na dobu určitou o blížícím se ukončení takové smlouvy, včetně poskytnutí informací o možnostech prodloužení smluvního vztahu.

I pro podnikající fyzické osoby přitom platí, že pokud neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.

Podnikající fyzické osoby se taktéž mohou nově opírat o ustanovení § 63 odst. 11 zákona, jež jim garantuje právo vypovědět účastnickou smlouvu na dobu určitou za podmínek, které zákon stanoví pro ukončování smluv na dobu neurčitou.

Další články k tématům - pokuta - OSVČ - sankce - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek ze dne 30. října 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Nabídka zaměstnání