logo

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Více než polovina evropských občanů a téměř 1,5 miliardy lidí na celém světě má přístup k internetu. Ačkoli každý třetí občan EU provádí online nákupy, přes hranice v EU nakupuje jen 30 milionů osob.

Poslanci EP proto žádají posílení bezpečnosti internetu, zjednodušení právních předpisů a přijetí zvláštních opatření pro malé a střední podniky. Ačkoli Parlament vyjadřuje politování nad narůstajícím množstvím případů online podvodů a krádeží osobních údajů i peněz, domnívá se, že nezákonné chování, jako je padělání, pirátství, podvody, porušování utajení transakcí a porušování soukromí občanů, by nemělo být považováno za vlastnost tohoto média, ale je nutno je pokládat za aspekty nezákonných obchodních činností, které existovaly již dříve v hmotném světě.

Poslanci proto navrhují vytvoření mechanismů, které umožní bojovat proti nezákonnému jednání v rámci elektronického obchodování, přičemž zvláštní důraz by měl být kladen na případy, v nichž může nastat vážné ohrožení veřejného zdraví, např. v případě prodeje padělaných léčiv.

Právní mezery

EP se domnívá, že nedostatky v oblasti regulace online trhu EU brání rozvoji stabilního a silného evropského průmyslového a obchodního online prostředí, což má za následek neuspokojivou úroveň účasti evropských spotřebitelů na evropských a mezinárodních obchodních transakcích a brání to kreativitě a inovacím v obchodní činnosti.

Poslanci vyslovují také politování nad roztříštěností online trhu EU, která je výsledkem regulačních ustanovení umožňujících nebo vyžadujících zeměpisné rozdělení trhu, právní nejistoty, nedostatečné důvěry spotřebitelů v bezpečnost platebních systémů, vysokých poplatků za přístup k internetu a omezení dostupnosti různých způsobů dodávek. Žádají v této souvislosti Komisi, aby zlepšila právní interoperabilitu internetových služeb a aby rozšiřovala stávající evropské nástroje pro právní interoperabilitu jako prostředek snížení transakčních nákladů a právní nejistoty poskytovatelů online.

Parlament zdůrazňuje, že neodmyslitelný mezinárodní charakter elektronického obchodu vyžaduje univerzální přístup a spolupráci, a navrhuje, aby obchodní dohody podepisované EU podporovaly široké a otevřené použití internetu pro elektronický obchod.

Strategie pro malé a střední podniky

Poslanci vyzývají Komisi, aby vypracovala souhrnnou strategii, která umožní odstranit překážky, na něž malé a střední podniky při používání elektronického obchodu dosud narážejí (přístup k IKT, náklady na rozvoj a udržování systémů hospodářských činností online, nedostatek důvěry, nedostatek informací a právní nejistota v případě nadnárodních sporů atp.). Komise by měla také vypracovat politická doporučení, jež poskytnou pobídky malým a středním podnikům ke zvýšení účasti v online obchodování s produkty a službami.

Parlament v této souvislosti doporučuje také zřízení databáze, která by novým a nezkušeným účastníkům obchodu online poskytovala informační podporu a poradenství v oblasti řízení, a vypracování srovnávací ekonomické analýzy přínosů elektronického obchodu a reklamy online pro malé a střední podniky.

Další články k tématům - EP - EU - internetu - online - právní

Článek ze dne 17. února 2009 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR