logo

Nesouhlas s postojem Magistrátu

Každý, kdo používá městskou hromadnou dopravu v Praze, zaregistroval, že roční kupón na rok 2009 půjde zakoupit pouze s kartou opencard. SOS analyzovalo podmínky pro vydávání a využívání karty opencard a našlo několik nesrovnalostí, na které vzneslo dotaz na Magistrát hlavního města Prahy.

Sdružení obrany spotřebitelů, o. s. po analyzování podmínek pro vydávání a využívání karty opencard zaslalo na infolinku opencard pkc@praha.eu dotazy týkající se analyzovaných podmínek, zejména kvůli upřesnění pojmů obsažených v podmínkách a také s cílem upozornit na některá ustanovení podmínek, která dle názoru SOS nejsou v souladu s platnou legislativou.

  1. K namítanému automatickému vyjádření souhlasu se zasíláním informací a obchodních sdělení týkajících se systému opencard, které dle názoru sdružení odnímá cestujícím možnost volby, uvádí Magistrát, že tento souhlas je nezbytný k možnosti informování o změnách podmínek a "zohledňování nových faktů". Současně uvádí, že "dosud nebylo rozesláno žádné obchodní sdělení, reklama, a nic podobného není ani plánováno."

    Tato odpověď není však jen v logickém rozporu s povinností, kterou na cestující na jiném místě klade Magistrát (viz bod 3). Za obchodní sdělení považuje zákon všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podnikatele, jakož i reklamu. "Pokud je míněno vážně výše uvedené vyjádření, že žádné rozesílání není plánováno, naskýtá se otázka, proč je cestující k tomuto kroku neplánovanému kroku nucen udělovat souhlas ?" říká právník SOS Jiří Žůrek.

    Na základě této námitky nicméně Magistrát uvádí, že v příštím roce dojde ke změně formuláře. Do této doby mají osoby nesouhlasící se zasíláním obchodních sdělení možnost toto ustanovení přeškrtnout, aniž by to dle vyjádření Magistrátu působilo odmítnutí formuláře.

  2. SOS také zajímalo, na základě jakého zákonného ustanovení se Magistrát zbavuje odpovědnosti za vady, které se vyskytnou po převzetí karty držitelem, tak jak je to stanoveno v podmínkách v bodě 4.4.2 věta poslední. Podle názoru Magistrátu, neexistuje v právním řádu České republiky ustanovení, které by odpovědnost za vady karty po převzetí zakládalo. Dle názoru SOS se nelze v tomto případě zbavovat odpovědnosti za vady i vzhledem k ustanovení občanského zákoníku o nepřípustných smluvních ujednání (§ 56).

  3. Podmínky také stanoví povinnost držitele karty pravidelně sledovat informace týkající se opencard. Za tímto účelem se držitel zavazuje navštívit web opencard nebo kontaktní místo alespoň jednou za kalendářní měsíc. Dle názoru sdružení je taková povinnost vůči cestujícím neopodstatněná.

  4. Nejzávažnější námitka směřovaná na magistrát je omezení odpovědnosti za škodu do výše Kč 5 000, - způsobenou porušením povinností hlavním městem Prahou podle podmínek. Toto omezení odpovědnosti za škodu je stanoveno v bodě 6. 3. 5 podmínek. Dle vyjádření Magistrátu vychází z názoru, že vyspělé právní řády vycházejí z principu, že veškerá náhrada škody je omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smluvního vztahu.

"S tímto vyjádřením Sdružení obrany spotřebitelů zásadně nesouhlasí ! Podle platné legislativy se hradí skutečná škoda. Dále občanský zákoník obsahuje ustanovení, podle kterého je nepřípustné vyloučení nebo omezení práva spotřebitele, tedy osoby, která nejedná v rámci podnikatelské činnosti a uzavřela smlouvu s osobou, která při uzavírání smlouvy jednala v rámci své obchodní činnosti, při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnost za škodu,: zdůrazňuje právník SOS. SOS se domnívá, že postoje Magistrátu jsou ještě modifikovatelné a bude s ním v tomto duchu dál vést jednání.

Další články k tématům - cestující - magistrát - obrany - omezení - opencard - SOS - spotřebitelů - Jiří Žůrek

Článek ze dne 11. prosince 2008 - čtvrtek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR