logo

Test internetových obchodů 2008

Test internetových obchodů v roce 2008 dopadl pro internetové obchody přibližně stejně, jako v minulém roce. Konkrétní průměrný výsledek všech obchodů v testu je 66,4 % splněných kriterií, oproti výsledku 66,2 % z minulého roku. Potěšující zprávou je, že vzrostl počet obchodů, které splnily všechna kritéria. V minulém roce jich bylo 6, v letošním roce počet vzrostl na 17 obchodů.

Pokud pomineme absenci informace o zápisu podnikatele do obchodního rejstříku či obdobné evidence, bylo kritérium poskytnutí informací o dodavateli (prodejci) splněno bez výjimky. Povinnost poskytnout informace o dodavateli vyplývá z § 53 odst. 4 písm. a) občanského zákoníku.

Dobrých výsledků dosahovaly obchody v poskytování informací spotřebiteli o jeho zákonném právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od převzetí věci. Došlo však k mírnému zhoršení oproti minulému roku kdy správně informovalo 81 obchodů, letos 70 obchodů.

Je také nutno poukázat na stálý nešvar některých obchodů spočívající v požadavku na zaplacení „sankce“ za využití tohoto zákonného práva spotřebitelem. Spotřebiteli mohou být účtovány pouze skutečně vynaložené náklady s vrácením zboží. Žádný manipulační poplatek plnící funkci sankce není přípustný.

Kladně je třeba hodnotit ustupující trend požadavku na poplatek za neoprávněnou reklamaci. V letošním testu bylo objeveno pouze 10 internetových obchodů, které v rozporu se zákonem požadují poplatek za neoprávněnou reklamaci. Ve srovnání s 22 obchody, jež se dopouštěly tohoto prohřešku loni, se jedná o nezanedbatelné zlepšení.

Obdobně je možno hodnotit zlepšení v poskytování informací spotřebiteli o možnosti uplatnit rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku. I přes zvýšené nároky na řádné splnění tohoto kriteria se našlo 23 obchodů, jež vyhověly. V loňském testu požadavek na uvádění informace o rozporu s kupní smlouvou splnilo pouhých 9 obchodů. Je zde patrná vzrůstající tendence v informování spotřebitelů o možnosti uplatnit rozpor s kupní smlouvou, avšak stále v této oblasti není dosahováno dostačujících výsledků.

Horšího výsledku oproti loňskému roku dosáhly internetové obchody ve správném poskytnutí informace o uplatnění reklamace. Správně o všech aspektech reklamace informovalo pouze 49 obchodů. Svůj díl na tom bezesporu nese i několik provozovatelů internetových obchodů, kteří na svých webových stránkách nezpřístupnili obchodní podmínky, nebo jejich obdobu.

Je nesporné, že je třeba dále pokračovat ve zlepšování kvality poskytovaných služeb a informací ze strany internetových obchodů pro spotřebitele. Tím bude docíleno větší důvěry spotřebitelů v poctivé nakupování na internetu, což bude přínosem i pro samotné obchodníky.

Článek ze dne 25. září 2008 - čtvrtek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR