logo

Telekomunikační balíček před schválením v EU

Evropský parlament a Rada dospěly k dohodě o telekomunikačním balíčku. Úřady tak sice budou moci uživatelům omezit jejich internetové připojení, ale pouze v případě, že to bude nezbytné a přiměřené a proběhne-li spravedlivé a nestranné řízení, v němž dotyčný uživatel bude moci hájit svá práva.

To je výsledek dohody, k níž dospěli poslanci EP se zástupci Rady v rámci tzv. dohodovacího řízení. Vyřešili tak poslední sporný bod týkající se balíčku návrhů o elektronických komunikacích.

Již v květnu 2009 obě strany souhlasily s tím, že internet je nezbytný pro výkon základních práv, jako jsou právo na vzdělání, svoboda projevu a volný přístup k informacím. Na středečním jednání dohodovacího výboru tedy poslanci EP trvali na tom, aby v případě internetového připojení byly vytvořeny odpovídající procesní záruky, které by byly v souladu s evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a zajistily by účinnou soudní ochranu a spravedlivé řízení.

Poslanci požadují odpovídající záruky v oblasti internetového připojení

Poslanci EP se se zástupci Rady shodli na tom, že k omezení internetového připojení může dojít jen v případě, že je tento krok vhodný, přiměřený a nezbytný pro správné fungování demokratické společnosti. Jak uvádí kompromisní znění dohody o rámcové směrnici o elektronických komunikacích, při uvalení takového opatření musí být náležitě respektována zásada neviny a právo na soukromí. Kromě toho k němu může dojít až poté, co proběhne spravedlivé a nezávislé řízení, při němž se postižený subjekt bude moci hájit, a bude mu zaručeno právo na účinné a včasné soudní přezkoumání. V náležitě odůvodněných naléhavých případech mohou být přijata příslušná procesní opatření, a to za předpokladu, že budou v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech.

Uživatelé internetu se na tato ustanovení budou moci v budoucnu odvolat při soudním řízení proti rozhodnutí určitého členského státu odpojit je od internetu.

Parlamentní delegace vyslovila se společným zněním jednomyslný souhlas. Kompromis však musí schválit ještě celý Parlament a Rada.

Ochránit základní práva uživatelů internetu

Ani v původním návrhu Komise ani ve společném postoji Rady není zmínka o zárukách uživatelů proti neoprávněnému omezení internetového připojení. Parlament však již dvakrát přijal pozměňovací návrh, v něm požaduje, aby národní regulační orgány prosazovaly zájmy občanů EU. Mimo jiné mají uplatňovat "zásadu, že zejména v souladu s článkem 11 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká svobody projevu a informací, nesmí být základní práva a svobody koncových uživatelů omezena bez předchozího rozhodnutí soudního orgánu s výjimkou případu, kdy je ohrožena veřejná bezpečnost, přičemž v tomto případě může k tomuto soudnímu rozhodnutí dojít dodatečně ".

Rada tento pozměňovací návrh již dvakrát zamítla, v důsledku čehož přišlo na řadu dohodovací řízení, tedy třetí (a poslední) fáze legislativního procesu EU.

Na druhou stranu však existovaly vážné obavy, pokud jde o právní platnost zmíněného pozměňovacího návrhu, neboť se zdálo, že jeho obsah jde nad rámec pravomocí Evropského společenství v této oblasti. Jeho znění by pravděpodobně mohlo vyžadovat harmonizaci právních systémů členských států, což je podmínka, která přesahuje pravomoci, jež Společenství uděluje článek 95 Smlouvy o ES, který upravuje podmínky harmonizace na účelem vytvoření a fungování vnitřního trhu. Kdyby tak byl tento pozměňovací návrh původně přijat, Soudní dvůr Evropských společenství by pak mohl v pozdějším stadiu anulovat celou rámcovou směrnici o elektronických komunikacích.

Lepší ochrana práv spotřebitelů a spolupráce národních regulačních orgánů

Rada potvrdila dohodu o ostatních dvou telekomunikačních balíčcích, k níž v květnu dospěla s Parlamentem. V prvním případě jde o nařízení upravující zřízení nového Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), jehož cílem je zlepšit spolupráci mezi telekomunikačními regulačními úřady jednotlivých členských států EU. V druhém pak jde o směrnici, jež má posílit práva spotřebitelů. Mimo jiné totiž navrhuje, aby v případě, že spotřebitelé změní svého mobilního operátora, bylo jejich telefonní číslo převedeno za jeden pracovní den. Na základě této směrnice pak bude také nutný souhlas uživatele s tím, aby na jeho počítači mohly být instalovány tzv. cookies.

Další postup

Celý Parlament by měl o třetím čtení rámcové směrnice o elektronických komunikacích hlasovat na plenárním zasedání ve dnech 23.-26. listopadu. V tomto posledním čtení může Parlament i Rada text společné dohody buď jako celek přijmout, nebo zamítnout. Žádné další pozměňovací návrhy již předkládat nelze. V Parlamentu přitom s návrhem musí souhlasit prostá většina poslanců, zatímco Rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou.

Pokud jedna z těchto institucí znění společné dohody ve třetím čtení neschválí, řízení končí a rámcová směrnice o elektronických komunikacích přijata nebude. K opětovnému zahájení spolurozhodovacího postupu na toto téma může v tom případě dojít jen na základě nového legislativního návrhu Komise.

Další články k tématům - elektronických - EP - EU - internetového - komunikacích - parlament - poslanci - připojení - Rada - směrnice

Článek ze dne 18. listopadu 2009 - středa

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR