logo Aquasoft s.r.o.

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Cílem projektu Aquasoft pro SÚKL byl návrh a realizace komplexního řešení problematiky evidence léčiv vydaných pacientovi pomocí automatických online hlášení odesílaných přímo z lékárny se současným plněním požadavků uložených SÚKLu zákonem na zřízení centrálního systému pro ukládání elektronických receptů.

Lékárny mají za povinnost povinnost hlásit všechny výdeje léků na recept do Centrálního úložiště receptů provozovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Navíc tento systém řeší centrální evidenci výdejů tzv. léků bez předpisu s omezením, kde omezení jejich výdeje pacientovi spočívá například v maximálním množství počtu balení za měsíc pro jednoho pacienta. Do této kategorie jsou zařazeny například léky s obsahem pseudoefedrinu, zneužívané dříve k výrobě pervitinu.

Nad anonymizovanými daty o výdeji léku na recept zasílanými z lékáren působí odbor dozoru SÚKL, který kontroluje dodržování příslušných předpisů. Dále mají lékaři po dohodě s pacientem možnost předepsat lék plně elektronicky s využitím svého zaručeného elektronického podpisu. U celého řešení je kladen důraz na ochranu citlivých osobních údajů.

Centrální úložiště receptů je systémem, který umožňuje rozšířit sledování léčiva na jeho cestě od výrobce k distributorovi dál do lékárny až ke koncovému pacientovi. Systém radikálně zvyšuje bezpečnost léčiv pro pacienty a omezuje zneužívání léčiv obsahujícího pseudoefedrin k výrobě pervitinu. V praxi to znamená, že SÚKL může účinněji zakročit při ohrožení zdraví pacientů v ČR. Pacienti současně získají kompletní přehled svých léků přes internet a dojde i k celkovému zprůhlednění obchodu s léčivy na trhu v ČR. Celý systém byl navržen tak, aby zpracoval až sto milionů receptů ročně.

Centrální úložiště receptů - cíle projektu

Řešení muselo být navrženo s ohledem na vysokou zátěž a velikost databáze (až 100 milionů receptů v ČR ročně). Součástí řešení je i webové rozhraní pro přístup pacienta ke svému lékovému záznamu na principu obdobném elektronickému bankovnictví.

Základní přínosy :

PUREdata, PUREbusiness

Systém zahajuje v ČR éru elektronické preskripce, která dále zvýší bezpečnost pacientů a ušetří prostředky ve zdravotním pojištění omezením duplicitního předepisování stejných či obdobných léků. Díky možnosti plně elektronického předepsání léků dojde i k postupné eliminaci papírových receptů a tím pádem i možnosti jejich padělaní. Jde o první realizovaný projekt z Národní koncepce eHealth vytyčené Ministerstvem zdravotnictví.

Centrální úložiště receptů - řešení Aquasot

Pro příjem dat z lékáren a zdravotnických zařízení byly připraveny konektory webových služeb v rámci dedikované VPN. Odesílání dat práci lékárníka ani lékaře nijak neomezuje a je prováděno automaticky jejich SW. Při založení objektu je mu přidělen unikátní identifi kátor, který je předán v rámci potvrzení o přijetí zpět původnímu odesílateli. Kvalitu uložených dat zajišťuje několik úrovní kontrol přijímaných zpráv.

Každý eRecept musí být elektronicky podepsán a validita tohoto podpisu je ověřována úložištěm. Podobně veškerá odchozí data týkající se eReceptů jsou označena elektronickou značkou (tedy elektronicky podepsána serverem). Přístup pacienta ke svému lékovému účtu je možný také pouze s použitím zaručeného elektronického podpisu.

Systém je koncipován jako modulární řešení, které umožní rozvoj a rozšíření systému pro potřeby dalších navazujících agend.

Robustnost řešení pro velké objemy evidovaných dat

Systém je určen ke zpracování dat v následujících objemech :

Produkty a použité technologie

Základní vývojovou platformu představuje Java a framework společnosti Aquasoft, orientovaný na řízení zpracování zpráv od návrhu, přes akceptaci zákazníkem až po implementaci a testování, jehož použití radikálně zrychluje a zlevňuje vývoj a implementaci nových funkcí a usnadňuje komunikaci se zákazníkem při projektovém řízení. Tento framework také podporuje opakovatelnost řešení v jiných organizacích.

Specifikace uživatele

SÚKL (státní správa, zdravotnictví, 330 pracovníků) je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví. Zajišťuje registraci nových léčiv, dohled nad obchodem s léčivy, dohled nad bezpečností léčiv a nově také určování maximálních cen léčiv a jejich úhrad ze zdravotního pojištění.

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne pondělí 14. února 2011

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009