logo

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Cílem projektu Aquasoft pro SÚKL byl návrh a realizace komplexního řešení problematiky evidence léčiv vydaných pacientovi pomocí automatických online hlášení odesílaných přímo z lékárny se současným plněním požadavků uložených SÚKLu zákonem na zřízení centrálního systému pro ukládání elektronických receptů.

Lékárny mají za povinnost povinnost hlásit všechny výdeje léků na recept do Centrálního úložiště receptů provozovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Navíc tento systém řeší centrální evidenci výdejů tzv. léků bez předpisu s omezením, kde omezení jejich výdeje pacientovi spočívá například v maximálním množství počtu balení za měsíc pro jednoho pacienta. Do této kategorie jsou zařazeny například léky s obsahem pseudoefedrinu, zneužívané dříve k výrobě pervitinu.

Nad anonymizovanými daty o výdeji léku na recept zasílanými z lékáren působí odbor dozoru SÚKL, který kontroluje dodržování příslušných předpisů. Dále mají lékaři po dohodě s pacientem možnost předepsat lék plně elektronicky s využitím svého zaručeného elektronického podpisu. U celého řešení je kladen důraz na ochranu citlivých osobních údajů.

Centrální úložiště receptů je systémem, který umožňuje rozšířit sledování léčiva na jeho cestě od výrobce k distributorovi dál do lékárny až ke koncovému pacientovi. Systém radikálně zvyšuje bezpečnost léčiv pro pacienty a omezuje zneužívání léčiv obsahujícího pseudoefedrin k výrobě pervitinu. V praxi to znamená, že SÚKL může účinněji zakročit při ohrožení zdraví pacientů v ČR. Pacienti současně získají kompletní přehled svých léků přes internet a dojde i k celkovému zprůhlednění obchodu s léčivy na trhu v ČR. Celý systém byl navržen tak, aby zpracoval až sto milionů receptů ročně.

Centrální úložiště receptů - cíle projektu

Řešení muselo být navrženo s ohledem na vysokou zátěž a velikost databáze (až 100 milionů receptů v ČR ročně). Součástí řešení je i webové rozhraní pro přístup pacienta ke svému lékovému záznamu na principu obdobném elektronickému bankovnictví.

Základní přínosy :

PUREdata, PUREbusiness

Systém zahajuje v ČR éru elektronické preskripce, která dále zvýší bezpečnost pacientů a ušetří prostředky ve zdravotním pojištění omezením duplicitního předepisování stejných či obdobných léků. Díky možnosti plně elektronického předepsání léků dojde i k postupné eliminaci papírových receptů a tím pádem i možnosti jejich padělaní. Jde o první realizovaný projekt z Národní koncepce eHealth vytyčené Ministerstvem zdravotnictví.

Centrální úložiště receptů - řešení Aquasot

Pro příjem dat z lékáren a zdravotnických zařízení byly připraveny konektory webových služeb v rámci dedikované VPN. Odesílání dat práci lékárníka ani lékaře nijak neomezuje a je prováděno automaticky jejich SW. Při založení objektu je mu přidělen unikátní identifi kátor, který je předán v rámci potvrzení o přijetí zpět původnímu odesílateli. Kvalitu uložených dat zajišťuje několik úrovní kontrol přijímaných zpráv.

Každý eRecept musí být elektronicky podepsán a validita tohoto podpisu je ověřována úložištěm. Podobně veškerá odchozí data týkající se eReceptů jsou označena elektronickou značkou (tedy elektronicky podepsána serverem). Přístup pacienta ke svému lékovému účtu je možný také pouze s použitím zaručeného elektronického podpisu.

Systém je koncipován jako modulární řešení, které umožní rozvoj a rozšíření systému pro potřeby dalších navazujících agend.

Robustnost řešení pro velké objemy evidovaných dat

Systém je určen ke zpracování dat v následujících objemech :

Produkty a použité technologie

Základní vývojovou platformu představuje Java a framework společnosti Aquasoft, orientovaný na řízení zpracování zpráv od návrhu, přes akceptaci zákazníkem až po implementaci a testování, jehož použití radikálně zrychluje a zlevňuje vývoj a implementaci nových funkcí a usnadňuje komunikaci se zákazníkem při projektovém řízení. Tento framework také podporuje opakovatelnost řešení v jiných organizacích.

Specifikace uživatele

SÚKL (státní správa, zdravotnictví, 330 pracovníků) je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví. Zajišťuje registraci nových léčiv, dohled nad obchodem s léčivy, dohled nad bezpečností léčiv a nově také určování maximálních cen léčiv a jejich úhrad ze zdravotního pojištění.

Článek ze dne 14. února 2011 - pondělí

Další články od Aquasoft s.r.o.