logo

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Vybudováním datového skladu pro Státní veterinární správu ČR (SVS) společnost Aquasoft rozšířila stávající Informační systém o kvalitativně nové možnosti centrální práce s daty, manažerské sestavy, statistiky a propojování s informačními systémy Evropské unie.

IS SVS ČR zahrnuje především realizaci registrů a katalogů souvisejících s řízením výkonu státního veterinárního dozoru. Zároveň je jeho primárním úkolem sběr a uchování údajů spojených s kompetencemi a činnostmi SVS. Data vznikají po celé České republice na více než 280ti lokálních pracovištích státního veterinárního dozoru. Odtud se pravidelně spojují do celorepublikových databází. Z nich se čerpá při přípravě výstupů jednak pro interní potřeby vedení SVS jednak pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR.

Tato data vznikají v řadě tematicky rozdílných relativně samostatných aplikací a subsystémů. Datové modely jsou přizpůsobeny potřebám příslušných věcných oblastí a systémů. Pro potřeby vedení i uživatelů, kteří se zabývají jinou odbornou problematikou, jsou produkční datové zdroje a výstupy přímo nad nimi hůře uchopitelné, nevyhovují zcela potřebám řízení organizace či nadřízených orgánů. Proto bylo potřeba původně navržený produkční systém, založený na transakčním zpracování, doplnit i o prostředí umožňující centrální práci s daty, tvorbu manažerských sestav a statistik. A spolu s tím i zajistit nezbytné vazby na důležité evropské informační systémy.

Cíle projektu datového skladu SVS

Cílem projektu bylo vytvoření podpůrného nástroje pro hlavní úlohu SVS, což je ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. Toto řešení bylo realizováno formou tzv. datového skladu, tedy moderní technologie, poskytující širokou paletu nástrojů a prostředků pro řídící a manažerskou práci s velkými objemy dat.

Vybudováním datového skladu respektive databáze, obsahující extrakty a agregace z primárních dat produkčních systémů, byl SVS poskytnut vhodný základ pro získavání informací z původně rozdrobených datových zdrojů. Extrahovaná data jsou totiž během procesu přenosu mezi produkčním systémem a datovým skladem čištěna, validována a tématicky orientována. Navíc jsou pro určité specifi cké reporty do datového skladu přenášena také data z informačního systému Ministerstva zemědělství. Díky tomu je datový sklad ideálním základem pro analytické potřeby organizace.

Datový sklad pro SVS od Aquasoft je určen pro zařízení státní správy s velikostí cca 5000 aktivních uživatelů (PC) s předpokladem dalšího rozšiřování.

Datový sklad pro SVS - hlavní přínosy :

Použitá řešení :

Produkty a použité technologie technologie

MS SQL server 2000 (později 2005) a jeho nástroje pro DWH :

Specifikace zákazníka

Státní veterinární správa ČR je orgánem státní správy v rezortu zemědělství. Jejím cílem je ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.

Další články k tématům - DTS - DWH - eGovernment - ETL - IS - NET - OLAP - optimalizace - SQL - SSAS - SSIS - SVS

Článek ze dne 17. února 2011 - čtvrtek

Další články od Aquasoft s.r.o.