logo pumpedu.cz

Microsoft - Dynamics - IT vzdělávací kurzy a školení

Dynamics 365 je pokrokový produkt, který otvírá cestu k modernímu a inovativnímu způsobu podnikání. Jedná se o kombinaci CRM systému a ERP řešení a společně tak vytváří novou platformu pro prodej, servis, projektový management, finance a další složky firemního podnikání. Toto cloudové řešení zjednodušuje správu dat a s integrací s Office 365 a napojením na platformu Microsoft Azure je tedy možné na jednom místě řídit veškeré podnikové procesy a obchodní aktivity.

21.06. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 12000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Sales is an end-to-end application to manage the handling of customers and potential customers. Using Dynamics 365 Sales, organizations can track data against sales goals, automate best practices, learn from data, and more.

Join our team of globally recognized experts as they take you step by step from lead to opportunity to closed deal.  Using the application’s available automation and customization options you will learn how to enable sales staff to be their most productive selves.

27.06. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě  - 12000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Sales je aplikace typu end-to-end pro správu zacházení se zákazníky a potenciálními zákazníky. Pomocí Dynamics 365 Sales mohou organizace sledovat data podle prodejních cílů, automatizovat osvědčené postupy atd..

Připojte se k našemu týmu globálně uznávaných odborníků, kteří vás krok za krokem provedou od příležitosti k uzavření obchodní dohody. Pomocí dostupných možností automatizace a přizpůsobení aplikace se naučíte, jak umožnit prodejcům, aby byli ještě produktivnější.

28.06. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 16000 Kč + 21 % DPH

Do you want to learn more about Dynamics 365? This course will provide you with a broad introduction to the customer engagement capabilities of Dynamics 365.

You will become familiar with the concept of customer engagement, the core capabilities of customer engagement apps as well as with each of the customer engagement apps, including Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service and Dynamics 365 Field Service. This course will include lecture as well as hands-on-labs.

29.07. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 22000 Kč + 21 % DPH

Dynamics 365 Field Service helps organizations better position themselves in the market by providing a variety of tools that assist in identifying and scheduling resources and managing workloads for mobile workers. This course will equip students with the skills necessary to identify and configure the key components that are used to deliver Field Service and mobile solutions. Key topics include identifying the organizational considerations that will drive configuration decisions and common configuration aspects. This course helps students better understand the bigger picture and end goals focused around implementations that aid in designing more efficient solutions that align with customer and organizational goals.

05.08. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 22000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Customer Service offers any organization an opportunity for customer success.  Using tools such as automatic case creation and queue management frees up your time to dedicate it where you can have a greater impact, directly with your customers.

Join our team of globally recognized experts as they take you step by step from creating cases to interacting with customers to resolving those cases.  Once you’ve resolved those cases you can learn from data analysis the key details to help you resolve similar cases faster or avoid new issues altogether.

05.08. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22000 Kč + 21 % DPH

Dynamics 365 Field Service pomáhá organizacím lépe se umisťovat na trhu poskytováním různých nástrojů, které pomáhají při identifikaci a plánování zdrojů a správě pracovních zátěží pro mobilní pracovníky. Tento kurz vybaví studenty dovednostmi nezbytnými k identifikaci a konfiguraci klíčových komponent, které se používají k poskytování Field Service a mobilních řešení. Mezi klíčová témata patří identifikace organizačních hledisek, která budou řídit rozhodnutí o konfiguraci a společné aspekty konfigurace. Tento kurz pomáhá studentům lépe porozumět širšímu obrazu a konečným cílům zaměřeným na implementace, které pomáhají při navrhování efektivnějších řešení v souladu s cíli zákazníka a organizace.

05.08. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 17300 Kč + 21 % DPH

Mezi aplikace Dynamics 365 Finance and Operations patří mimo jiné Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management a  Manufacturing.
 

Dynamics 365 Finance Vám pomůže: Automatizovat a modernizovat Vaše globální finanční operace. Monitorovat výkon v reálném čase, předpovídat budoucí výsledky a přijímat rozhodnutí na základě dat, která podpoří obchodní růst. Řiďte strategická finanční rozhodnutí s umělou inteligencí (AI), sjednocujte a automatizujte své finanční procesy, snižujte provozní náklady a snižujte globální finanční obtížnost a riziko.

Dynamics 365 Supply Chain Management Vám pomůže: Transformovat vaše operace výroby a dodavatelského řetězce. Využijte prediktivní pohledy a inteligenci z AI a internetu věcí (IoT) při plánování, výrobě, zásobování, skladování a řízení dopravy. Maximalizujte provozní efektivitu, kvalitu produktu a ziskovost. Inovujte pomocí inteligentních výrobních operací, modernizujte správu skladů, optimalizujte výrobní výkon, maximalizujte životnost svých aktiv a automatizujte a zefektivněte svůj dodavatelský řetězec.

V tomto modulu se zaměříme na základní funkce pro Dynamics 365 Finance aplikace, které jsou nejvíce využívány koncovými uživateli a konzultanty.

12.08. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Customer Service nabízí jakékoli organizaci příležitost k úspěchu u zákazníka. Použití nástrojů, jako je automatické vytváření případů (case) a správa front, Vám ušetří čas, který můžete využít jinde.

Připojte se k našemu týmu globálně uznávaných odborníků, kteří Vás krok za krokem provedou od vytváření případů (case) přes interakci se zákazníky až po řešení těchto případů. Z analýzy dat se následně můžete dozvědět klíčové podrobnosti, které Vám pomohou rychleji vyřešit podobné případy nebo se zcela vyhnout novým problémům.

16.09. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 25400 Kč + 21 % DPH

This course is developed for those aspired to be and new to the solution architect role. This course provides the technical information focusing on application architecture and technical skills to start their journey into this role. This course will not cover the industrial skills and delivery skills required for this role.

23.09. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 17300 Kč + 21 % DPH

Dynamics 365 Finance and Operations apps include, but are not limited to, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management and Manufacturing.

Dynamics 365 Finance helps you to: Automate and modernize your global financial operations. Monitor performance in real time, predict future outcomes, and make data-driven decisions to drive business growth. Drive strategic financial decisions with artificial intelligence (AI), unify and automate your financial processes, reduce operational expenses, and decrease global financial complexity and risk.

Dynamics 365 Supply Chain Management helps you to: Transform your manufacturing and supply chain operations. Use predictive insights and intelligence from AI and the Internet of Things (IoT) across planning, production, inventory, warehouse, and transportation management. Maximize operational efficiency, product quality, and profitability. Innovate with intelligent manufacturing operations, modernize warehouse management, optimize production performance, maximize the life of your assets, and automate and streamline your supply chain.

In this module, we will focus on the core features and functionality for Dynamics 365 Finance apps that are most used by end users and consultants.

23.09. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 45000 Kč + 21 % DPH

This course is designed to build your foundation in Dynamics 365 Supply Chain Management application knowledge. This course will cover the most important features and functionalities needed by Dynamics 365 Supply Chain Management functional consultant including: The product information and how to configure, create, and manage your product and inventory. Supply chain management configuration and processing. The transportation management features, and the warehouse management features. Quality management and quality control functionalities. Master planning configuration and processing. 

This course includes lectures and several hands-on exercises. The exercises will be introduced to you on a form of a case study presented to a Dynamics 365 Supply Chain Management functional consultant. Each exercise will be bases on a business scenario followed by a question or discussion then a step-by-step guidance to perform the system related steps.

30.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 19100 Kč + 21 % DPH

Chcete se dozvědět více o Dynamics 365? Tento kurz vám poskytne široké seznámení s finančními a provozními schopnostmi Dynamics 365.

Tento kurz vám poskytne široké seznámení s finančními a provozními schopnostmi Dynamics 365. Seznámíte se s konceptem správy podnikových zdrojů (ERP) a také s každou z finančních a provozních aplikací, včetně Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources, and the ERP capabilities of Dynamics 365 Project Operations. Tento kurz zahrnuje přednášku i praktické cvičení.

07.10. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 36000 Kč + 21 % DPH

This course will review the Dynamics 365 Customer Insights - Journeys application configuration needed to drive business growth.

It will also dive into lead management, marketing forms and pages, segmentation, real-time marketing, and email marketing messages. All these pieces are tied together through interactive customer journey design, including event and survey configuration.

07.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 45000 Kč + 21 % DPH

Mezi aplikace Dynamics 365 Finance and Operations patří mimo jiné Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management a  Manufacturing.

Dynamics 365 Finance Vám pomůže: Automatizovat a modernizovat Vaše globální finanční operace. Monitorovat výkon v reálném čase, předpovídat budoucí výsledky a přijímat rozhodnutí na základě dat, která podpoří obchodní růst. Řiďte strategická finanční rozhodnutí s umělou inteligencí (AI), sjednocujte a automatizujte své finanční procesy, snižujte provozní náklady a snižujte globální finanční obtížnost a riziko.

07.10. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 25400 Kč + 21 % DPH

Kurz je vyvinut pro ty, kteří chtějí být architektem řešení, nebo jsou v této roli noví. Tento kurz poskytuje technické informace zaměřené na aplikační architekturu a technické dovednosti této role. Tento kurz se nebude zabývat rozvojem dovedností a znalostí požadovaných od pracovníků v procesním a výrobním průmyslu.

16.10. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 19100 Kč + 21 % DPH

Do you want to learn more about Dynamics 365? This course will provide you with a broad introduction to the finance and operations capabilities of Dynamics 365. 

This course will provide you with a broad introduction to the finance and operations capabilities of Dynamics 365. You will become familiar with the concept of enterprise resource management (ERP), as well as each of the finance and operations apps, including Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce , Dynamics 365 Human Resources, and the ERP capabilities of Dynamics 365 Project Operations. This course will include lecture as well as hands-on-labs.

17.10. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 16000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vám poskytne seznámení s možnostmi zapojení zákazníků v Dynamics 365. 

Seznámíte se s konceptem, jakož i s každou aplikací pro zapojení zákazníků, včetně Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Zákaznický servis, Dynamics 365 Field Service a funkce řízení vztahů se zákazníky (CRM) v Dynamics 365 Project Operations. Tento kurz zahrnuje přednášku i praktické laby.

21.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 36000 Kč + 21 % DPH

Kurz se zabývá konfigurací aplikace Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, která je potřebná k podpoře obchodního růstu. 

Ponoří se také do správy potenciálních zákazníků, marketingových formulářů a stránek, segmentace, marketingu v reálném čase a e-mailových marketingových zpráv. Všechny tyto části jsou propojeny prostřednictvím interaktivního návrhu cesty zákazníka, včetně konfigurace událostí a průzkumů.

21.10. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 27400 Kč + 21 % DPH

Built and optimized for small and medium businesses, Dynamics 365 Business Central is an application for companies that have outgrown their entry-level business applications. 

Growing businesses often outgrow their basic accounting software or legacy enterprise resource planning (ERP) systems that are unable to handle increased inventory and transactions, lack integration with other line-of-business systems, and have reporting limitations. Businesses are also challenged with the logistics of providing services that have more scalability, increased mobility, and availability in the cloud. With Business Central, you can manage your financials, automate and secure your supply chain, sell smarter, improve customer service and project performance, and optimize your operations.

24.10. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 12000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Sales is an end-to-end application to manage the handling of customers and potential customers. Using Dynamics 365 Sales, organizations can track data against sales goals, automate best practices, learn from data, and more.

Join our team of globally recognized experts as they take you step by step from lead to opportunity to closed deal.  Using the application’s available automation and customization options you will learn how to enable sales staff to be their most productive selves.

25.10. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě  - 12000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Sales je aplikace typu end-to-end pro správu zacházení se zákazníky a potenciálními zákazníky. Pomocí Dynamics 365 Sales mohou organizace sledovat data podle prodejních cílů, automatizovat osvědčené postupy atd..

Připojte se k našemu týmu globálně uznávaných odborníků, kteří vás krok za krokem provedou od příležitosti k uzavření obchodní dohody. Pomocí dostupných možností automatizace a přizpůsobení aplikace se naučíte, jak umožnit prodejcům, aby byli ještě produktivnější.

04.11. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 39000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer (pro vývojáře) implementuje a rozšiřuje aplikace tak, aby splňovaly požadavky Vašeho podnikání. Účastníkům poskytne plně realizovaná řešení pomocí standardizovaných vzorů kódování aplikací, rozšiřitelných funkcí a externích integrací.

04.11. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 39000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers implement and extend applications to meet the requirements of the business. Candidates provide fully realized solutions by using standardized application coding patterns, extensible features, and external integrations.

11.11. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 45000 Kč + 21 % DPH

Dynamics 365 Finance and Operations apps include, but are not limited to, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management and Manufacturing.

Dynamics 365 Finance helps you to: Automate and modernize your global financial operations. Monitor performance in real time, predict future outcomes, and make data-driven decisions to drive business growth. Drive strategic financial decisions with artificial intelligence (AI), unify and automate your financial processes, reduce operational expenses, and decrease global financial complexity and risk.

11.11. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 45000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je navržen tak, aby vybudoval Váš základ ve znalostech aplikace Dynamics 365 Supply Chain Management. Kurz se bude zabývat nejdůležitějšími funkcemi, které potřebuje funkční konzultant Dynamics 365 Supply Chain Management, včetně: Informace o produktu a způsobu konfigurace, vytváření a správy vašeho produktu a inventáře, konfigurace a zpracování řízení dodavatelského řetězce, funkce správy dopravy a funkce správy skladu, funkce řízení kvality a kontroly kvality, konfigurace a zpracování hlavního plánování. 

Tento kurz zahrnuje přednášky a několik praktických cvičení. Cvičení Vám budou představena formou případové studie. Každé cvičení bude vycházet z obchodního scénáře, po kterém bude následovat otázka nebo diskuse a poté podrobné pokyny k provedení kroků souvisejících se systémem. 

11.11. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27400 Kč + 21 % DPH

Dynamics 365 Business Central, vytvořený a optimalizovaný pro malé a střední podniky, je aplikací pro společnosti, které přerostly své základní podnikové aplikace. 

Rostoucí podniky často vyrostou ze svého základního účetního softwaru nebo starších systémů plánování podnikových zdrojů (ERP), které nejsou schopny zvládnout zvýšené zásoby a transakce, nemají integraci s jinými podnikovými systémy a mají omezení v oblasti vykazování. Firmy také čelí výzvě logistiky poskytování služeb, které mají větší škálovatelnost, vyšší mobilitu a dostupnost v cloudu. S Business Central můžete spravovat své finance, automatizovat a zabezpečovat svůj dodavatelský řetězec, prodávat chytřeji, zlepšovat služby zákazníkům a výkonnost projektů a optimalizovat své operace. 

25.11. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 16000 Kč + 21 % DPH

Do you want to learn more about Dynamics 365? This course will provide you with a broad introduction to the customer engagement capabilities of Dynamics 365.

You will become familiar with the concept of customer engagement, the core capabilities of customer engagement apps as well as with each of the customer engagement apps, including Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service and Dynamics 365 Field Service. This course will include lecture as well as hands-on-labs.