logo pumpedu.cz

SUSE - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu jako autorizovaný SUSE Training Emerald Partner nabízí školení pro efektivní správu prostředí SUSE Linux Enterprise. Naši certifikovaní instruktoři poskrývají širokou škálu témat, včetně správy systému, virtualizace, vysoké dostupnosti a cloud computingu. Přihlášením se na naše autorizované kurzy SUSE můžete rozšířit své odborné znalosti a maximalizovat potenciál technologií SUSE ve vaší organizaci.

04.03. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 43750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz pomáhá připravit studenty na certifikační zkoušku SCE in Enterprise Linux 15 (případně 12).

Tento kurz navazuje na kurz SUSE Linux Enterprise Server Administration a učí pokročilé úlohy správy systému na SLES. Absolvující studenti by měli mít dobré pracovní znalosti obecné konfigurace systému a práce s příkazovým řádkem Linuxu. Po absolvování kurzu by student měl být schopen administrovat SLES 15 (nebo 12) a umět si poradit s konfigurací specializovaných sítí a úložišť. Měli by také dobře rozumět základnímu Bash skriptování.

06.03. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 31250 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen pro systémové administrátory, DevOps, systémové inženýry a další, kteří potřebují úvod do kontejnerů a kubernetes.

Kurz začíná úvodem do kontejnerů a orchestrace kontejnerů. Studenti se poté seznámí a prozkoumají Kubernetes včetně spouštění aplikací, konfigurace sítí, úložiště a zabezpečení. Naučí se používat Helm k nasazování aplikací.

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 139 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

18.03. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1750 Kč + 21 % DPH

This course helps prepare students for the SCE in Enterprise Linux 15 (or 12) certification exam.

The course SUSE Linux Enterprise Server Advanced Administration builds upon the SUSE Linux Enterprise Server Administration course and teaches advanced system administration tasks on SLES. Attending students should have a good working knowledge of general system configuration and working with the Linux command line. After attending the course, the student should be capable of administering SLES 15 (or 12) and be able to deal with specialized networking and storage configuration. They should also have a solid understanding of basic Bash scripting.

25.03. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 24750 Kč + 21 % DPH

Naučte se jak provozovat a udržovat SUSE Linux Enterprise High Availability Cluster po jeho nasazení.

Kurz pokrývá použití běžných nástrojů pro správu klastrů a tvorbu a správu běžných typů klastrových prostředků. Zahrnuje také monitorování a odstraňování problémů s prostředky clusteru, zálohování a obnovu konfigurace clusteru a aktualizaci/záplatování clusteru a jeho prostředků.

08.04. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 24750 Kč + 21 % DPH

Představíme Vám současné technologie nasazení SLES na holých kovových systémech, ve virtuálním prostředí nebo do platforem veřejného cloudu.

Studenti se naučí a provedou základní instalaci pomocí jednotného instalačního programu spolu s pokročilejším nasazením pomocí AutoYaST a nasazením založeným na obrázcích s obrázky vytvořenými pomocí nástroje KIWI.

22.04. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1350 Kč + 21 % DPH

This course teaches students to deploy and administer the SUSE Linux Enterprise High Availability product.

The course introduces the product features and implementation planning for both on premise and the public cloud. A SLE15 (or 12) HA cluster is deployed and then applications and clustered storage are configured, tested and administered.
This course prepares students for the SCA+ in SUSE Linux Enterprise High Availability exam.

25.04. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1250 Kč + 21 % DPH

This two-day course is designed for system administrators, DevOps, system engineers and others who need an introduction to containers and Kubernetes.

The course begins with an introduction to containers and container orchestration. Students will then learn about and explore Kubernetes, including launching applications, configuring networking, storage and security, and using Helm to deploy applications. The course includes comprehensive presentation content to introduce new concepts and processes and extensive hands-on experience.

26.04. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je navržen tak, aby představil nové vlastnosti, funkce a postupy pro správu SUSE Linux Enterprise 15.

Účastníci se dozvědí, jak se SLE 15 liší od předchozích verzí SUSE Linux Enterprise a jak tyto změny ovlivní způsob jeho nasazení a používání. Tento kurz pomáhá připravit studenty na zkoušku SLES 12 až 15 Certification Update.

20.05. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí studenty zavádět a spravovat produkt SUSE Linux Enterprise High Availability.

Kurz seznamuje s funkcemi produktu a plánováním implementace jak pro on-premise, tak pro veřejný cloud. Je nasazen cluster SLE15 (případně 12) HA a poté jsou konfigurovány, testovány a spravovány aplikace a clusterované úložiště.
Tento kurz připravuje studenty na zkoušku SCA+ v SUSE Linux Enterprise High Availability.

22.05. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1350 Kč + 21 % DPH

This three day course focuses on the types of day-to-day administrative tasks that SUSE Manager makes easy to complete and monitor.

Generally, the major topics that are discussed in detail are:

  • Exploring the SUSE Manager (SUMA) Web UI Management Console
  • Implementing Channel Management
  • Delegating Management Authority in SUMA
  • Managing Minions using Salt commands
  • Performing common administrative activities.
This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Manager 4 certification exam. 

27.05. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz se zaměřuje na typy každodenních administrativních úkolů, které SUSE Managerovi usnadňují dokončení a sledování.

Hlavní diskutovaná témata na kurzu jsou:

  • Prozkoumání konzoly pro správu webového uživatelského rozhraní SUSE Manager (SUMA).
  • Implementace správy kanálů
  • Delegování řídícího orgánu v SUMA
  • Správa minionů pomocí příkazů Salt
  • Provádění běžných administrativních činností.
Tento kurz připravuje studenty na certifikační zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v SUSE Manager 4.

27.05. 2024 (dnů = ) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 600 Kč + 21 % DPH

This course is designed to introduce the new features, functionality and procedures for administering SUSE Linux Enterprise 15.

Attendees will learn how SLE 15 differs from previous versions of SUSE Linux Enterprise, and how those changes will affect the way it is deployed and used. This course helps prepare students for the SLES 12 to 15 Certification Update exam.

03.06. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 47500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz připravuje studenty na zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v SUSE Rancher 2.7.

Tento třídenní kurz je určen pro systémové administrátory odpovědné za nasazení a správu více distribucí clusteru Kubernetes pomocí SUSE Rancher.
Kurz začíná úvodem do SUSE Rancher a jeho architektury. Studenti se poté naučí, jak získat přístup k aktualizovanému grafickému uživatelskému rozhraní SUSE Rancher. Během kurzu bude zaregistrován stávající cluster Kubernetes a nový cluster RKE bude zřízen se SUSE Rancher a budou představeny administrativní činnosti clusteru Kubernetes. Kurz také pokrývá správu clusteru Kubernetes a hostovaná nasazení poskytovatele Kubernetes ve veřejných cloudech.
Kurz zahrnuje prezentace o možnostech poskytování a správy SUSE Rancher a rozsáhlé praktické zkušenosti s laboratorními cvičeními.
 

10.06. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1900 Kč + 21 % DPH

This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Rancher 2.7 exam.

This three day course is designed for system administrators responsible for deploying and administering multiple Kubernetes cluster distributions with SUSE Rancher. 
The course begins with an introduction to SUSE Rancher and its architecture. Students will then learn how to access SUSE Rancher’s updated graphical user interface. During the course an existing Kubernetes cluster will be registered and a new RKE cluster will be provisioned with SUSE Rancher and Kubernetes cluster administrative activities will be introduced. The course also covers Kubernetes cluster management and hosted Kubernetes provider’s deployments in the public clouds. 
The course includes presentations about the provisioning and administration capabilities of SUSE Rancher and extensive hands-on experience with lab exercises.

13.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 31250 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen pro systémové administrátory, DevOps, systémové inženýry a další, kteří potřebují úvod do kontejnerů a kubernetes.

Kurz začíná úvodem do kontejnerů a orchestrace kontejnerů. Studenti se poté seznámí a prozkoumají Kubernetes včetně spouštění aplikací, konfigurace sítí, úložiště a zabezpečení. Naučí se používat Helm k nasazování aplikací.

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 139 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

17.06. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 43750 Kč + 21 % DPH

Kurz pomáhá připravit studenty na certifikační zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v Enterprise Linux 15 (případně 12).

Tento kurz je určen pro ty, kteří hledají základní pochopení operačního systému SUSE Linux Enterprise Server (SLES).
Studenti budou schopni nakonfigurovat server SLES 15 (případně 12) a integrovat jej do stávající sítě. Budou schopni provádět nejdůležitější úkoly správy systému.

27.06. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 990 Kč + 21 % DPH

This course teaches how to operate and maintain a SUSE Linux Enterprise High Availability Cluster after it has been deployed.

The course covers use of common cluster administration tools and creation and management of the common cluster resources types. It also covers monitoring and troubleshooting of cluster resources, backing up and restoring the cluster configuration and updating/patching the cluster and its resources.

01.07. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1750 Kč + 21 % DPH

Course helps prepare students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in Enterprise Linux 15 (or 12) certification exam.

This course is designed for those who are seeking a fundamental understanding of the SUSE Linux Enterprise Server (SLES) operating system.
Students will be able to configure a SLES 15 (or 12) server and integrate it into an existing network. They will be able to perform the most important system administration tasks.

01.07. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 990 Kč + 21 % DPH

We will introduce you to current SLES deployment technologies on bare metal systems, in a virtual environment or in public cloud platforms.

Students will learn and perform basic installation using the unified installer along with more advanced deployment using AutoYaST and image-based deployment with images built using the KIWI tool.

29.07. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 43750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz pomáhá připravit studenty na certifikační zkoušku SCE in Enterprise Linux 15 (případně 12).

Tento kurz navazuje na kurz SUSE Linux Enterprise Server Administration a učí pokročilé úlohy správy systému na SLES. Absolvující studenti by měli mít dobré pracovní znalosti obecné konfigurace systému a práce s příkazovým řádkem Linuxu. Po absolvování kurzu by student měl být schopen administrovat SLES 15 (nebo 12) a umět si poradit s konfigurací specializovaných sítí a úložišť. Měli by také dobře rozumět základnímu Bash skriptování.

05.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1250 Kč + 21 % DPH

This two-day course is designed for system administrators, DevOps, system engineers and others who need an introduction to containers and Kubernetes.

The course begins with an introduction to containers and container orchestration. Students will then learn about and explore Kubernetes, including launching applications, configuring networking, storage and security, and using Helm to deploy applications. The course includes comprehensive presentation content to introduce new concepts and processes and extensive hands-on experience.

12.08. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1750 Kč + 21 % DPH

This course helps prepare students for the SCE in Enterprise Linux 15 (or 12) certification exam.

The course SUSE Linux Enterprise Server Advanced Administration builds upon the SUSE Linux Enterprise Server Administration course and teaches advanced system administration tasks on SLES. Attending students should have a good working knowledge of general system configuration and working with the Linux command line. After attending the course, the student should be capable of administering SLES 15 (or 12) and be able to deal with specialized networking and storage configuration. They should also have a solid understanding of basic Bash scripting.

02.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 31250 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen pro systémové administrátory, DevOps, systémové inženýry a další, kteří potřebují úvod do kontejnerů a kubernetes.

Kurz začíná úvodem do kontejnerů a orchestrace kontejnerů. Studenti se poté seznámí a prozkoumají Kubernetes včetně spouštění aplikací, konfigurace sítí, úložiště a zabezpečení. Naučí se používat Helm k nasazování aplikací.

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 139 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

03.09. 2024 (dnů = ) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 600 Kč + 21 % DPH

This course is designed to introduce the new features, functionality and procedures for administering SUSE Linux Enterprise 15.

Attendees will learn how SLE 15 differs from previous versions of SUSE Linux Enterprise, and how those changes will affect the way it is deployed and used. This course helps prepare students for the SLES 12 to 15 Certification Update exam.

10.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 24750 Kč + 21 % DPH

Představíme Vám současné technologie nasazení SLES na holých kovových systémech, ve virtuálním prostředí nebo do platforem veřejného cloudu.

Studenti se naučí a provedou základní instalaci pomocí jednotného instalačního programu spolu s pokročilejším nasazením pomocí AutoYaST a nasazením založeným na obrázcích s obrázky vytvořenými pomocí nástroje KIWI.

25.09. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je navržen tak, aby představil nové vlastnosti, funkce a postupy pro správu SUSE Linux Enterprise 15.

Účastníci se dozvědí, jak se SLE 15 liší od předchozích verzí SUSE Linux Enterprise a jak tyto změny ovlivní způsob jeho nasazení a používání. Tento kurz pomáhá připravit studenty na zkoušku SLES 12 až 15 Certification Update.

04.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 43750 Kč + 21 % DPH

Kurz pomáhá připravit studenty na certifikační zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v Enterprise Linux 15 (případně 12).

Tento kurz je určen pro ty, kteří hledají základní pochopení operačního systému SUSE Linux Enterprise Server (SLES).
Studenti budou schopni nakonfigurovat server SLES 15 (případně 12) a integrovat jej do stávající sítě. Budou schopni provádět nejdůležitější úkoly správy systému.

14.11. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 990 Kč + 21 % DPH

We will introduce you to current SLES deployment technologies on bare metal systems, in a virtual environment or in public cloud platforms.

Students will learn and perform basic installation using the unified installer along with more advanced deployment using AutoYaST and image-based deployment with images built using the KIWI tool.