logo pumpedu.cz

Microsoft - Azure - IT vzdělávací kurzy a školení

Platforma Microsoft Azure je cloudové prostředí určené k vytváření a běhu hostovaných a škálovatelných serverů, aplikací a dalších služeb. Azure je hybridní cloud ve kterém můžete provozovat PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) i SaaS (Software as a Service) scénáře.

04.03. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 39000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure.

Studenti se naučí, jak implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající úložiště Azure, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečovat řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a využívat služby Azure a služby třetích stran, a zahrnout do svých řešení modely založené na událostech a zprávách. Kurz zahrnuje také monitorování, řešení problémů a optimalizaci řešení Azure.

01.04. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 39000 Kč + 21 % DPH

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure.

Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement and manage web apps, develop solutions utilizing Azure storage, implement authentication and authorization, and secure their solutions by using KeyVault and Managed Identities. Students will also learn how to connect to and consume Azure services and third-party services, and include event- and message-based models in their solutions. The course also covers monitoring, troubleshooting, and optimizing Azure solutions.

02.04. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 30800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje odborníkům v oblasti zabezpečení IT znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování bezpečnostního postavení organizace a identifikaci a nápravě bezpečnostních slabin. Tento kurz zahrnuje zabezpečení identity a přístup, ochranu platformy, data a aplikace a bezpečnostní operace.

02.04. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 35400 Kč + 21 % DPH

In this course, the student will learn about the data engineering patterns and practices as it pertains to working with batch and real-time analytical solutions using Azure data platform technologies.

Students will begin by understanding the core compute and storage technologies that are used to build an analytical solution. They will then explore how to design an analytical serving layers and focus on data engineering considerations for working with source files. The students will learn how to interactively explore data stored in files in a data lake. They will learn the various ingestion techniques that can be used to load data using the Apache Spark capability found in Azure Synapse Analytics or Azure Databricks, or how to ingest using Azure Data Factory or Azure Synapse pipelines. The students will also learn the various ways they can transform the data using the same technologies that is used to ingest data. The student will spend time on the course learning how to monitor and analyze the performance of analytical system so that they can optimize the performance of data loads, or queries that are issued against the systems. They will understand the importance of implementing security to ensure that the data is protected at rest or in transit. The student will then show how the data in an analytical system can be used to create dashboards, or build predictive models in Azure Synapse Analytics.

08.04. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí administrátory Azure, jak plánovat, doručovat a spravovat prostředí virtuálních počítačů a vzdálených aplikací v jakémkoli zařízení v Azure. Studenti se učí pomocí cvičení a praktických labů rozvíjet své znalosti a dovednosti s virtuálními desktopy a aplikacemi v Azure Virtual Desktop.

Lekce zahrnují implementaci a správu sítí pro Azure Virtual Desktop, konfiguraci fondů hostitelů a hostitelů relací, vytváření image hostitelů relací, implementaci a správu FSLogix, monitorování výkonu a stavu Azure Virtual Desktop a automatizaci úloh správy Azure Virtual Desktop.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 318 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

08.04. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí architekty Azure řešení, jak navrhovat řešení infrastruktury.

Témata kurzu pokrývají řízení, výpočty, architekturu aplikací, úložiště, integraci dat, autentizaci, sítě, kontinuitu podnikání a migrace. Kurz kombinuje přednášku s případovými studiemi k demonstraci základních principů architektonického designu.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 282 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

15.04. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí architekty Azure řešení, jak navrhovat řešení infrastruktury.

Témata kurzu pokrývají řízení, výpočty, architekturu aplikací, úložiště, integraci dat, autentizaci, sítě, kontinuitu podnikání a migrace. Kurz kombinuje přednášku s případovými studiemi k demonstraci základních principů architektonického designu.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 282 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

22.04. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 30800 Kč + 21 % DPH

This course provides IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain an organization’s security posture, and identify and remediate security vulnerabilities. This course includes security for identity and access, platform protection, data and applications, and security operations.

13.05. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32300 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí odborníky v oblasti IT, kteří mají zkušenosti s řešeními SAP, jak využít prostředky Azure, které zahrnují nasazení a konfiguraci virtuálních strojů, virtuálních sítí, účtů úložiště a Azure AD, která zahrnuje implementaci a správu hybridních identit.

Studenti tohoto kurzu se prostřednictvím konceptů, scénářů, postupů a praktických cvičení naučí, jak nejlépe plánovat a implementovat migraci a provoz řešení SAP v Azure. Dostanou pokyny k subskripcím, budou vytvářet a škálovat virtuální počítače, implementovat řešení úložiště, konfigurovat virtuální sítě, zálohovat a sdílet data, připojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat Azure Active Directory, zabezpečit identity a sledovat jejich řešení.

13.05. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 32300 Kč + 21 % DPH

This course teaches IT Professionals experienced in SAP solutions how to leverage Azure resources that include deployment and configuration of virtual machines, virtual networks, storage accounts, and Azure AD that includes implementing and managing hybrid identities.

Students of this course will learn through concepts, scenarios, procedures, and hands-on labs how to best plan and implement migration and operation of an SAP solution on Azure. Your will receive guidance on subscriptions, create and scale virtual machines, implement storage solutions, configure virtual networking, back up and share data, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement Azure Active Directory, secure identities, and monitor your solution.

13.05. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 37500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje znalosti a dovednosti pro návrh a implementaci procesů a postupů DevOps. Studenti zjistí, jak plánovat DevOps, používat řízení zdrojů, škálovat Git pro podnik, konsolidovat artefakty, navrhovat strategii správy závislostí, spravovat tajemství, implementovat kontinuální integraci, implementovat strategii sestavování kontejnerů, navrhovat strategii vydání, nastavovat postup správy vydání, implementovat vzor nasazení a optimalizovat mechanismy zpětné vazby.

13.05. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 21600 Kč + 21 % DPH

This course teaches Network Engineers how to design, implement, and maintain Azure networking solutions. 

This course covers the process of designing, implementing, and managing core Azure networking infrastructure, Hybrid Networking connections, load balancing traffic, network routing, private access to Azure services, network security and monitoring. Learn how to design and implement a secure, reliable, network infrastructure in Azure and how to establish hybrid connectivity, routing, private access to Azure services, and monitoring in Azure.

13.05. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 37000 Kč + 21 % DPH

This course teaches IT Professionals how to manage core Windows Server workloads and services using on-premises, hybrid, and cloud technologies. The course teaches IT Professionals how to implement and manage on-premises and hybrid solutions such as identity, management, compute, networking, and storage in a Windows Server hybrid environment.

20.05. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí IT profesionály, jak spravovat svá předplatná Azure, zabezpečit identity, spravovat infrastrukturu, konfigurovat virtuální sítě, propojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat řešení úložišt, vytvářet a škálovat virtuální stroje, implementovat webové aplikace a kontejnery , zálohovat a sdílet data a monitorovat svá řešení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 300 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

20.05. 2024 (dnů = 4) - Praha Pankrác, Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00, Česká Republika - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí IT profesionály, jak spravovat svá předplatná Azure, zabezpečit identity, spravovat infrastrukturu, konfigurovat virtuální sítě, propojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat řešení úložišt, vytvářet a škálovat virtuální stroje, implementovat webové aplikace a kontejnery , zálohovat a sdílet data a monitorovat svá řešení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 300 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

20.05. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 41400 Kč + 21 % DPH

This course provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices. Students will learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms

27.05. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 39000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure.

Studenti se naučí, jak implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající úložiště Azure, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečovat řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a využívat služby Azure a služby třetích stran, a zahrnout do svých řešení modely založené na událostech a zprávách. Kurz zahrnuje také monitorování, řešení problémů a optimalizaci řešení Azure.

03.06. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 21600 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí síťové inženýry, jak navrhovat, implementovat a udržovat síťová řešení Azure.

Tento kurz se zabývá procesem navrhování, implementace a správy základní síťové infrastruktury Azure, hybridních síťových připojení, provozu vyvažujícího zatížení, směrování sítě, soukromého přístupu ke službám Azure, zabezpečení sítě a monitorování. Zjistěte, jak navrhnout a implementovat zabezpečenou a spolehlivou síťovou infrastrukturu v Azure a jak vytvořit hybridní připojení, směrování, soukromý přístup ke službám Azure a monitorování v Azure.

11.06. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 35400 Kč + 21 % DPH

V tomto kurzu se student dozví o vzorcích a postupech datového inženýrství, které se týkají práce s dávkovými a real-time analytickými řešeními pomocí technologií datové platformy Azure.

Studenti pochopí základní výpočetní a úložné technologie, které se používají k vytvoření analytického řešení. Poté prozkoumají, jak navrhnout analytické obslužné vrstvy a zaměřit se na aspekty datového inženýrství pro práci se zdrojovými soubory. Naučí se, jak interaktivně zkoumat data uložená v souborech v datovém jezeře. Naučí se různé techniky přijímání, které lze použít k načtení dat pomocí schopnosti Apache Spark nalezené v Azure Synapse Analytics nebo Azure Databricks, či jak přijímat pomocí Azure Data Factory nebo Azure Synapse potrubí. Studenti se také naučí různé způsoby, jak mohou transformovat data pomocí stejných technologií, které se používají pro příjem dat. Budou sledovat a analyzovat výkon analytického systému tak, aby mohl optimalizovat výkon datových zátěží nebo dotazů, které jsou vydávány proti systémům. Pochopí důležitost implementace zabezpečení k zajištění ochrany dat v klidu nebo při přenosu. Naučí se, jak lze data v analytickém systému použít k vytvoření řídicích panelů nebo k vytváření prediktivních modelů v Azure Synapse Analytics.

17.06. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 29800 Kč + 21 % DPH

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement storage solutions, create and scale virtual machines, implement web apps and containers, back up and share data, and monitor your solution.

24.06. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 37000 Kč + 21 % DPH

Naučte se, jak spravovat základní úlohy a služby Windows Server pomocí místních, hybridních a cloudových technologií. Kurz učí IT profesionály, jak implementovat a spravovat místní a hybridní řešení, jako je identita, správa, výpočetní technika, sítě a úložiště v hybridním prostředí Windows Server.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 390 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

15.07. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 39000 Kč + 21 % DPH

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure.

Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement and manage web apps, develop solutions utilizing Azure storage, implement authentication and authorization, and secure their solutions by using KeyVault and Managed Identities. Students will also learn how to connect to and consume Azure services and third-party services, and include event- and message-based models in their solutions. The course also covers monitoring, troubleshooting, and optimizing Azure solutions.

15.07. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 35400 Kč + 21 % DPH

In this course, the student will learn about the data engineering patterns and practices as it pertains to working with batch and real-time analytical solutions using Azure data platform technologies.

Students will begin by understanding the core compute and storage technologies that are used to build an analytical solution. They will then explore how to design an analytical serving layers and focus on data engineering considerations for working with source files. The students will learn how to interactively explore data stored in files in a data lake. They will learn the various ingestion techniques that can be used to load data using the Apache Spark capability found in Azure Synapse Analytics or Azure Databricks, or how to ingest using Azure Data Factory or Azure Synapse pipelines. The students will also learn the various ways they can transform the data using the same technologies that is used to ingest data. The student will spend time on the course learning how to monitor and analyze the performance of analytical system so that they can optimize the performance of data loads, or queries that are issued against the systems. They will understand the importance of implementing security to ensure that the data is protected at rest or in transit. The student will then show how the data in an analytical system can be used to create dashboards, or build predictive models in Azure Synapse Analytics.

29.07. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí administrátory Azure, jak plánovat, doručovat a spravovat prostředí virtuálních počítačů a vzdálených aplikací v jakémkoli zařízení v Azure. Studenti se učí pomocí cvičení a praktických labů rozvíjet své znalosti a dovednosti s virtuálními desktopy a aplikacemi v Azure Virtual Desktop.

Lekce zahrnují implementaci a správu sítí pro Azure Virtual Desktop, konfiguraci fondů hostitelů a hostitelů relací, vytváření image hostitelů relací, implementaci a správu FSLogix, monitorování výkonu a stavu Azure Virtual Desktop a automatizaci úloh správy Azure Virtual Desktop.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 318 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

29.07. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí architekty Azure řešení, jak navrhovat řešení infrastruktury.

Témata kurzu pokrývají řízení, výpočty, architekturu aplikací, úložiště, integraci dat, autentizaci, sítě, kontinuitu podnikání a migrace. Kurz kombinuje přednášku s případovými studiemi k demonstraci základních principů architektonického designu.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 282 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

29.07. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 29800 Kč + 21 % DPH

This course teaches Azure Solution Architects how to design infrastructure solutions.

Course topics cover governance, compute, application architecture, storage, data integration, authentication, networks, business continuity, and migrations. The course combines lecture with case studies to demonstrate basic architect design principles.

19.08. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 39000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure.

Studenti se naučí, jak implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající úložiště Azure, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečovat řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a využívat služby Azure a služby třetích stran, a zahrnout do svých řešení modely založené na událostech a zprávách. Kurz zahrnuje také monitorování, řešení problémů a optimalizaci řešení Azure.

02.09. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 29800 Kč + 21 % DPH

This course teaches Azure administrators how to plan, deliver, and manage virtual desktop experiences and remote apps, for any device, on Azure. Students will learn through a mix of demonstrations and hands-on lab experiences deploying virtual desktop experiences and apps on Azure Virtual Desktop and optimizing them to run in multi-session virtual environments.

Lessons include implementing and managing networking for Azure Virtual Desktop, configuring host pools and session hosts, creating session host images, implementing, and managing FSLogix, monitoring Azure Virtual Desktop performance and health, and automating Azure Virtual Desktop management tasks. 

03.09. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 30800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje odborníkům v oblasti zabezpečení IT znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování bezpečnostního postavení organizace a identifikaci a nápravě bezpečnostních slabin. Tento kurz zahrnuje zabezpečení identity a přístup, ochranu platformy, data a aplikace a bezpečnostní operace.

23.09. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 30800 Kč + 21 % DPH

This course provides IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain an organization’s security posture, and identify and remediate security vulnerabilities. This course includes security for identity and access, platform protection, data and applications, and security operations.

07.10. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 37000 Kč + 21 % DPH

Naučte se, jak spravovat základní úlohy a služby Windows Server pomocí místních, hybridních a cloudových technologií. Kurz učí IT profesionály, jak implementovat a spravovat místní a hybridní řešení, jako je identita, správa, výpočetní technika, sítě a úložiště v hybridním prostředí Windows Server.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 390 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

07.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 37000 Kč + 21 % DPH

Naučte se, jak spravovat základní úlohy a služby Windows Server pomocí místních, hybridních a cloudových technologií. Kurz učí IT profesionály, jak implementovat a spravovat místní a hybridní řešení, jako je identita, správa, výpočetní technika, sítě a úložiště v hybridním prostředí Windows Server.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 390 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

14.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32300 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí odborníky v oblasti IT, kteří mají zkušenosti s řešeními SAP, jak využít prostředky Azure, které zahrnují nasazení a konfiguraci virtuálních strojů, virtuálních sítí, účtů úložiště a Azure AD, která zahrnuje implementaci a správu hybridních identit.

Studenti tohoto kurzu se prostřednictvím konceptů, scénářů, postupů a praktických cvičení naučí, jak nejlépe plánovat a implementovat migraci a provoz řešení SAP v Azure. Dostanou pokyny k subskripcím, budou vytvářet a škálovat virtuální počítače, implementovat řešení úložiště, konfigurovat virtuální sítě, zálohovat a sdílet data, připojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat Azure Active Directory, zabezpečit identity a sledovat jejich řešení.

14.10. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 37000 Kč + 21 % DPH

This course teaches IT Professionals how to manage core Windows Server workloads and services using on-premises, hybrid, and cloud technologies. The course teaches IT Professionals how to implement and manage on-premises and hybrid solutions such as identity, management, compute, networking, and storage in a Windows Server hybrid environment.

21.10. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 32300 Kč + 21 % DPH

This course teaches IT Professionals experienced in SAP solutions how to leverage Azure resources that include deployment and configuration of virtual machines, virtual networks, storage accounts, and Azure AD that includes implementing and managing hybrid identities.

Students of this course will learn through concepts, scenarios, procedures, and hands-on labs how to best plan and implement migration and operation of an SAP solution on Azure. Your will receive guidance on subscriptions, create and scale virtual machines, implement storage solutions, configure virtual networking, back up and share data, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement Azure Active Directory, secure identities, and monitor your solution.

21.10. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 41400 Kč + 21 % DPH

This course provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices. Students will learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms

21.10. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 21600 Kč + 21 % DPH

This course teaches Network Engineers how to design, implement, and maintain Azure networking solutions. 

This course covers the process of designing, implementing, and managing core Azure networking infrastructure, Hybrid Networking connections, load balancing traffic, network routing, private access to Azure services, network security and monitoring. Learn how to design and implement a secure, reliable, network infrastructure in Azure and how to establish hybrid connectivity, routing, private access to Azure services, and monitoring in Azure.

11.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí administrátory Azure, jak plánovat, doručovat a spravovat prostředí virtuálních počítačů a vzdálených aplikací v jakémkoli zařízení v Azure. Studenti se učí pomocí cvičení a praktických labů rozvíjet své znalosti a dovednosti s virtuálními desktopy a aplikacemi v Azure Virtual Desktop.

Lekce zahrnují implementaci a správu sítí pro Azure Virtual Desktop, konfiguraci fondů hostitelů a hostitelů relací, vytváření image hostitelů relací, implementaci a správu FSLogix, monitorování výkonu a stavu Azure Virtual Desktop a automatizaci úloh správy Azure Virtual Desktop.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 318 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

11.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí architekty Azure řešení, jak navrhovat řešení infrastruktury.

Témata kurzu pokrývají řízení, výpočty, architekturu aplikací, úložiště, integraci dat, autentizaci, sítě, kontinuitu podnikání a migrace. Kurz kombinuje přednášku s případovými studiemi k demonstraci základních principů architektonického designu.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 282 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

18.11. 2024 (dnů = 4) - Praha Pankrác, Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00, Česká Republika - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí IT profesionály, jak spravovat svá předplatná Azure, zabezpečit identity, spravovat infrastrukturu, konfigurovat virtuální sítě, propojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat řešení úložišt, vytvářet a škálovat virtuální stroje, implementovat webové aplikace a kontejnery , zálohovat a sdílet data a monitorovat svá řešení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 300 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

25.11. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 21600 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí síťové inženýry, jak navrhovat, implementovat a udržovat síťová řešení Azure.

Tento kurz se zabývá procesem navrhování, implementace a správy základní síťové infrastruktury Azure, hybridních síťových připojení, provozu vyvažujícího zatížení, směrování sítě, soukromého přístupu ke službám Azure, zabezpečení sítě a monitorování. Zjistěte, jak navrhnout a implementovat zabezpečenou a spolehlivou síťovou infrastrukturu v Azure a jak vytvořit hybridní připojení, směrování, soukromý přístup ke službám Azure a monitorování v Azure.