logo pumpedu.cz

Open source - OKD, OpenShift - IT vzdělávací kurzy a školení

Platforma OpenShift je elastická, tedy umí dynamicky škálovat dle aktuálních potřeb aplikací a jejich uživatelů. Možnosti tohoto dynamického škálování lze pak podrobně konfigurovat dle potřeb správců platformy.

23.07. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 28900 Kč + 21 % DPH

You will learn how to use OpenShift according to best practice and use its best features to simplify and speed up your work.

The course focuses on the technologies and procedures used for developing and deploying applications in OpenShift, including working with internal image registries, the build process, using the Source-to-image build process, deploying applications using templates and deployment strategies.

29.07. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 1480 Kč + 21 % DPH

You will learn the basics of OpenShift Container Platform administration, you will be able to orientate yourself in the platform components and you will be able to perform basic infrastructure troubleshooting.

The goal of the training is to teach participants how to manage and properly configure an OpenShift cluster. Course content includes OpenShift installation and configuration, resource access management, network setup, workload scheduler management, and expanding an OpenShift cluster. The target group is IT professionals who want to acquire the knowledge and skills needed for successful OpenShift cluster administration. This training will enable you to manage your IT environment more effectively and improve the performance of your business.

05.08. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

This Microservices training course provides practical experience in designing and implementing Microservices-based applications, as well as important principles for building and deploying Microservices. 

Participants will learn about the benefits and differences of Microservices compared to monolithic architectures, and gain hands-on experience with technology and tools used for Microservices development. The course covers topics such as deployment of Microservices, configuration of Microservices, creating health checks, resolving high availability, developing API gateways, and monitoring Microservices. 

 • Deployment of applications built as micro-services
 • Ways of configuring micro-services
 • Creating health checks
 • High availability solutions
 • API gateway development
 • Monitoring of micro-services

16.08. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 12900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se spravovat interní image registry a porozumíte operátorům v OpenShiftu. Během kurzu si vlastní operátor vytvoříte.

29.08. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 12900 Kč + 21 % DPH

You will learn how to deploy F5 loadbalancer as a replacement for the standard OpenShift router implemented by HA Proxy.

02.09. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 1240 Kč + 21 % DPH

You will learn how to work with important components of the OpenShift infrastructure for running applications and automating the management of the OpenShift platform.

05.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, jak funguje správa uživatelů, uživatelských skupin a přidělování oprávnění. Vyzkoušíte si napojení OpenShiftu na LDAP a naučíte se synchronizovat uživatelské skupiny z LDAPu. V neposlední řadě se naučíte dávat výjimky z bezpečnostních limitů OpenShiftu jednotlivým aplikacím.

16.09. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 12900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, jakým způsobem nasadit F5 loadbalancer jako náhradu standardního OpenShift router realizovaného HA Proxy.

20.09. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 12900 Kč + 21 % DPH

You will learn how to manage persistent storage within OpenShift. You will understand possible approaches of storage management and try to configure several types of storage.

23.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 28900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se používat OpenShift dle best-practice a využívat jeho nejlepších vlastností ke zjednodušení a zrychlení své práce.

Kurz se zaměřuje na technologie a postupy používané pro vývoj a nasazování aplikací v OpenShiftu, včetně práce s interní image registry, build procesem, využití Source-to-image build procesu, nasazování aplikací pomocí template a deployment strategiemi.
 

23.09. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se základům administrace OpenShift Container Platform, budete schopni se orientovat v komponentách platformy a provádět základní infrastrukturní troubleshooting.

Cílem školení je naučit účastníky, jak spravovat a správně nakonfigurovat OpenShift cluster. Obsah kurzu zahrnuje instalaci a konfiguraci OpenShift, správu přístupu k zdrojům, nastavení sítě, správu plánovače workloadu a rozšiřování OpenShift clusteru. Cílovou skupinou jsou IT profesionálové, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou administraci OpenShift clusteru. Toto školení vám umožní efektivněji spravovat vaše IT prostředí a zlepšit výkonnost vašeho podniku.

23.09. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 12900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, jak nainstalovat OpenShift manuální instalací, abyste rozuměli všem krokům. Pochopíte, jak funguje automatizovaná instalace.

26.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se pracovat s důležitými komponentami OpenShift infrastruktury pro provoz aplikací a automatizaci správy OpenShift platformy.

30.09. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 12900 Kč + 21 % DPH

You will learn how to manage the internal image registry and understand the operators in OpenShift. You will create your own operator during the course.

04.10. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 12900 Kč + 21 % DPH

You will learn how to install OpenShift by manual installation to better understanding all the steps of installation. Also you will get an overview how works the automated installation.

07.10. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

07.10. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 12900 Kč + 21 % DPH

You will practically try the deployment and configuration of OpenShift infrastructure services such as monitoring, metering or automated management of OpenShift nodes.

14.10. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn where security risks can occure process during OpenShift operation and how to deal with them.

This training focuses on securing the environment for running applications in OpenShift. You will learn best practices for securing host servers, trusting container images, a secure image building process, user access control, operating environment security and interface management, network and data storage security in OpenShift, and finally SSO deployment using Keycloak.

15.10. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 1240 Kč + 21 % DPH

You will learn how to work with the essential components of the OpenShift infrastructure for its routine operation.

15.10. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22900 Kč + 21 % DPH

Získáte detailní představu o fungování síťového stacku v OpenShiftu, budete schopni konfigurovat a řídit příchozí i odchozí komunikace z clusteru i v rámci clusteru.

17.10. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 299 Kč + 21 % DPH

You will learn basic knowledge about OpenShift, its possibilities and try to deploy simple services in OpenShift.

During the course, participants will learn to create a Kubernetes resource, configure an ingress router, and use the Source-to-image process to create containers. The course is ideal for anyone who wants to learn the basics of OpenShift and Kubernetes and deploy their applications to containers in a modern environment.

17.10. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 12900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se spravovat persistentní storage v rámci OpenShiftu. Dozvíte se možné přístupy ke správě storage a vyzkoušíte si několik druhů storage nakonfigurovat.

18.10. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 6900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se základním znalostem o OpenShiftu, jeho možnostech a vyzkoušíte si prakticky do OpenShiftu nasadit jednoduché služby.

Během kurzu se účastníci naučí vytvářet Kubernetes resource, konfigurovat ingress router a využívat proces Source-to-image pro tvorbu kontejnerů. Kurz je ideální pro každého, kdo se chce naučit základy OpenShiftu a Kubernetes a nasazovat své aplikace do kontejnerů v moderním prostředí.

21.10. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 28900 Kč + 21 % DPH

Post-instalační konfigurace OpenShiftu pro produkční provoz. 

Kurz obsahuje práci se zdroji (CPU, RAM, …), ladění výkonu nodů, dělení clusteru dle užití a rizik, např. produkční vs. neprodukční projekty, případně CPU intensive, Memory intensive aplikace a další pohledy.

21.10. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 22900 Kč + 21 % DPH

Learn how work with user management, user groups, and permission management work. You will be connecting OpenShift to LDAP and learn how to synchronize user groups from LDAP. You will learn how to give exceptions to the OpenShift security limits to applications.

24.10. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se pracovat s důležitými komponentami OpenShift infrastruktury pro provoz aplikací a automatizaci správy OpenShift platformy.

11.11. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 28900 Kč + 21 % DPH

In this course you will learn about post-installation configuration of OpenShift for production operation. 

The course includes working with resources (CPU, RAM,…), tuning node performance, dividing the cluster according to use and risks, eg production vs. non-production projects, possibly CPU intensive, Memory intensive applications and other views.

18.11. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

19.11. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 12900 Kč + 21 % DPH

Prakticky si vyzkoušíte nasazení a konfiguraci infrastrukturních služeb OpenShiftu jako monitoring, metering či automatizovanou správu OpenShift nodů.

25.11. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 33900 Kč + 21 % DPH

You will gain practical experience with Istio and OpenShift Mesh from installation to ensuring high availability to micro services.

27.11. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 28900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se práci se zásadními komponentami OpenShift infrastruktury pro její rutinní provoz.

03.12. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se a prakticky si vyzkoušíte nasadit OpenShift Container Storage jako zdroj Persistent Volumes pro vaše aplikace.

05.12. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 22900 Kč + 21 % DPH

You will learn and practically try to deploy OpenShift Container Storage as a source of Persistent Volumes for your applications.

09.12. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Toto školení na téma Microservices poskytuje praktické zkušenosti s návrhem a implementací aplikací postavených na architektuře Microservices a důležité principy pro tvorbu a nasazení těchto aplikací.
 

Účastníci se dozvědí o přínosech a rozdílech mezi architekturou Microservices a monolitickými architekturami a získají praktické zkušenosti s technologiemi a nástroji používanými pro vývoj Microservices. Kurz zahrnuje témata jako nasazení Microservices, konfiguraci Microservices, vytváření kontrol, řešení vysoké dostupnosti, vývoj API gateway a monitorování Microservices. 

 • Nasazování aplikací postavených jako mikro-služby
 • Způsoby konfigurace mikro-služeb
 • Vytváření health checků
 • Řešení vysoké dostupnosti
 • Vývoj API gateway
 • Monitoring mikro-služeb

12.12. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33900 Kč + 21 % DPH

Získáte praktické zkušenosti s Istio a OpenShift Mesh od instalace po zajištění vysoké dostupnosti mikroslužbám.

12.02. 2025 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 1240 Kč + 21 % DPH

You will learn how to work with the essential components of the OpenShift infrastructure for its routine operation.

26.02. 2025 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 28900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se práci se zásadními komponentami OpenShift infrastruktury pro její rutinní provoz.