logo pumpedu.cz

Řízení v IT - DevOps - IT vzdělávací kurzy a školení

DevOps představuje spojení lidí, procesů a technologií, jehož cílem je zajistit průběžné doručování kvalitních produktů a služeb zákazníkům. Je to přístup k vývoji software, který zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na IT.

17.06. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 45000 Kč + 21 % DPH

Toto školení je navrženo tak, aby připravilo profesionály pro práci efektivního DevOps kouče.

Během tohoto intenzivního aktivního kurzu se seznámíte s charakteristikami a vlastnostmi úspěšného trenéra DevOps Coach, seznámíte se s koučovacím modelem DASA a použijete kompetenční model DASA DevOps v týmech a organizacích.
Kurz je schválen PMI. Po absolvování kurzu a získání certifikátu DASA DevOps Coach budete mít nárok na 36 PDU.

Certifikace DASA DevOps Coach ™ je navržena tak, aby vás připravila na to, stát se katalyzátorem změn pro vysoce výkonné jednotlivce, týmy a organizace. DevOps trenéři rozumějí tomu, jak prosazovat a zakomponovat principy DevOps v jeho pravém duchu a hrát klíčovou roli při budování vysoce výkonných samostatných týmů.

 

01.08. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Akreditované školící materiály společnosti DASA a doplňující materiály. - 24900 Kč + 21 % DPH

Kurz DASA DevOps Professional - Enable and Scale je navržen tak, aby poskytoval základní vzdělání nezbytné k uvedení DevOps do praxe. 

Tento dvoudenní kurz vychází ze základních konceptů DevOps. Klíčové zaměření DASA DevOps Professional: Enable and Scale se zaměřuje na čtyři oblasti dovedností, které byly definovány DASA a jsou nutné pro úspěšné výsledky DevOps. Kurz vám pomůže zjistit, proč jsou čtyři dovednosti: odvaha, teambuilding, vedení a neustálé zlepšování nezbytné dovednosti pro prostředí DevOps. Pomocí teorie DevOps, pragmatických příkladů a cvičení a interaktivních skupinových diskusí vám kurz pomůže pochopit, jak aplikovat potřebné dovednosti k procvičování DevOps.

 

29.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - Accredited training materials from DASA and supplementary materials. - 24900 Kč + 21 % DPH

The DASA DevOps Professional – Enable and Scale certification is designed to provide the core education necessary to put DevOps into practice. 

This 2-day course builds upon the fundamental concepts of DevOps. The key focus of DASA DevOps Professional: Enable and Scale is on the four skill areas that have been defined by DASA and are required for successful DevOps results. The course helps you know why the four skills: courage, teambuilding, leadership, and continuous improvement, are the necessary skills for a DevOps environment. With the help of DevOps theory, pragmatic examples and exercises, and interactive group discussions, the course will help you understand how to apply the necessary skills to practice DevOps.

 

05.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Akreditované školící materiály společnosti DASA a doplňující materiály. - 25000 Kč + 21 % DPH

DevOps Fundamentals je výchozím bodem pro kohokoli kdo je zapojen do týmu Agile nebo DevOps. Vylepšené pracovní postupy a rychlejší nasazení začínají základním porozuměním základů DevOps všemi členy týmu.

Tento kurz vás bude inspirovat, abyste sloužili jako šampión změn díky sdílení a používání toho, co jste se naučili. Porozumění základům DevOps pomohlo mnoha profesionálům a organizacím, jak přistupovat k cestě DevOps, a to nejen z pohledu nástroje a automatizace, ale také při pohledu do hloubky na měkčí stránku věci.

 

05.09. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Materiály jsou v českém jazyce - 7900 Kč + 21 % DPH

DevOps dovednosti jsou žádané!  Tento kurz s českými materiály může být prvním krokem k získání těchto dovedností. 

V kurzu se seznámíte se základními praktikami DevOps jako jsou CI/CD neboli nepřetržité dodávky, mikroslužby a kontejnery. Kurz vám přiblíží také organizační aspekty DevOps. Tedy jak nastavit organizační strukturu, kompetence v týmech i firemní kulturu.

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, protože používá velmi jednoduchý jazyk a pečlivě vybrané příklady, které umožní účastníkům rychle proniknout k jádru DevOps. Vysvětluje  technické praktiky a nástroje a to bez nutnosti znalosti programování, skriptování, či hlubokých technických znalostí. To vše s výkladem i studijními materiály kompletně v českém jazyce.

16.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Akreditované školící materiály společnosti DASA a doplňující materiály. - 24900 Kč + 21 % DPH

Kurz DASA DevOps Product Owner rozšiřuje tradiční programy Agile Product Owner a zabývá se rozšířenou sadou požadavků, kterým vlastník produktu čelí, když týmy začnou přebírat odpovědnost Dev i Ops. 

Program pokrývá tradiční koncepty a schopnosti Agile a Scrum, ale v kontextu DevOps. Ve výsledku je tento program ideální pro nové a ctižádostivé vlastníky produktů a vzrušující pro zkušené vlastníky produktů, kteří chtějí pochopit, jak se jejich role vyvíjí v důsledku DevOps.

DASA DevOps Product Owner ™ je navržen tak, aby vám umožnil zaujmout klíčovou vedoucí roli odpovědnou za správu celého životního cyklu produktu od konceptu až do hrobu.
Rychlejší nasazení softwaru, vyšší frekvence nasazení a vyšší úspěšnost změn jsou jen některé z viditelných výsledků praktikování DevOps. Organizace jako Netflix, Spotify a Facebook transformují IT úspěšnou implementací principů DevOps. Ale nemusíte být velký, abyste se stali vůdcem DevOps. Společnosti velké i malé, mladé i staré, provedly přechod hladce a v kapse mají důkaz úspěchu.

 

24.10. 2024 (dnů = 2) - online - en - Accredited training materials from DASA and supplementary materials. - 25000 Kč + 21 % DPH

DevOps Fundamentals is the starting point for anyone involved in an Agile and/or DevOps team. Improved workflows and faster deployment start with a core understanding of DevOps fundamentals by all team members.

This course will inspire you to serve as a change champion by sharing and using what you learned, and continue to learn, about DevOps to lead and mentor others. A solid understanding of DevOps Fundamentals has helped numerous professionals and organizations how to approach a DevOps journey, not only from a tool and automation perspective but also looking in-depth at the softer side of things.

 

11.11. 2024 (dnů = 3) - online - en - - 45000 Kč + 21 % DPH

This training is designed to prepare professionals for working as an effective DevOps Coach.

This training is designed to prepare professionals for working as an effective DevOps Coach. During this intense, activity-based course you become familiar with the characteristics and traits of a successful DevOps Coach, learn about DASA’s coaching model and apply the DASA DevOps Competence Model in teams and organizations. 

The course is approved by PMI. After completing the course and getting DASA DevOps Coach-certified, you will be eligible for 36 PDUs.

The DASA DevOps Coach™ certification is designed to prepare you to become a catalyst for change for high performing individuals, teams, and organizations. DevOps Coaches understand how to advocate and embed DevOps principles in its true spirit and play a crucial role in helping build high performing self-organizing teams. 

 

18.11. 2024 (dnů = 2) - online - en - Accredited training materials from DASA and supplementary materials. - 24900 Kč + 21 % DPH

The DASA DevOps Product Owner Certification extends traditional Agile Product Owner programs and deals with the extended set of requirements that the Product Owner faces when teams start to take on both Dev and Ops responsibilities. 

The program covers the traditional Agile and Scrum concepts and capabilities but in context of DevOps. As a result, this program is ideal for new and aspiring Product Owners and exciting for experienced Product Owners who are keen to understand how their role is evolving as a result of DevOps.

The DASA DevOps Product Owner™ is designed to enable you into a critical leadership role responsible for managing the full lifecycle of a product from concept to grave.
Faster software deployment, increased deployment frequency, and higher change success rate are only some of the visible outcomes of practicing DevOps. Organizations such as Netflix, Spotify, and Facebook are transforming IT by successfully implementing DevOps principles. But you don&&kurz=39;t have to be big to be a DevOps leader. Companies large and small, young and old, have smoothly made the transition and have the proof of success in their pockets.