logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - Excel - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft Excel je špičkový tabulkový kalkulátor a výkonný nástroj pro vizualizaci a analýzu dat. Využívejte prvotřídní funkce pro analýzu dat v Excelu.

01.07. 2024 (dnů = ) - online - en - The course includes trainings materials and excersices. - 2490 Kč + 21 % DPH

Logical and conditional functions in Excel are often a big problem for end users. 
We will introduce you popular search functions in Excel.
We will help you prepare for the practical part of the job interview, where the Excel test awaits you.

We will explain, for example, the WHEN/IFS logical function, including its nested variant. Among other logical functions, we can include the logical connection AND, OR.
We will also advise how to solve conditional sums, numbers, averages. We&&kurz=39;ll show you how the function can match data exactly, but also about the approximate match in case we need to match numbers into intervals.
Next, we will introduce you to the top 6 search functions. All search functions should be handled by the IFERROR function in case the function returns an error condition.
We know from experience that the practical part of the interview in Excel tests "traditional" Excel tools, which we will guide you through so that you are well prepared for the interview.

12.09. 2024 (dnů = 2) - online - en - The course includes trainings materials and excersices. - 6700 Kč + 21 % DPH

Want to learn how to use macros to save time? Don&&kurz=39;t have the courage to edit macros in Visual Basic for Application code? Would you need any part of the commands to be repeated? Then this course is for you.

In this course we will show you what a macro is, where you could use it and what are the basic principles of macros in excel.
You will learn the basic syntax of properties and methods and understand how to substitute values and the ubiquitous use of the With and End With statements. 
You will learn how to make part of the statements repeated, create various conditions in the code that cannot be loaded, and learn about popular syntaxes.

25.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Logické a podmíněné funkce v Excelu bývají velkým oříškem pro koncové uživatele. 
Seznámíme vás s oblíbenými vyhledávacími funkcemi v Excelu. Pomůžeme Vám s přípravou na praktickou část u přijímacího pohovoru, kde Vás čeká zkouška z Excelu.

Vysvětlíme například logickou funkcí KDYŽ/IFS včetně její vnořené varianty. Mezi další logické funkce můžeme zařadit logickou vazbu A, NEBO.
Dále poradíme jak řešit podmíněné součty, počty, průměry. Ukážeme vám, jak funkce umí párovat data přesně, ale i o přibližné shodě pro případ, že potřebujeme párovat čísla do intervalů.
Dále Vás představíme top 6 vyhledávacích funkcí. Všechny vyhledávací funkce je vhodné ošetřovat funkcí IFERROR pro případ, že by funkce navrátila chybový stav.
Ze zkušenosti víme, že se u praktické části pohovoru v Excelu zkouší „tradiční“ nástroje Excelu, kterými vás provedeme tak, abyste u pohovoru byli dobře připraveni.

Kurz je možné absolvovat v rámci dvoudenního školení Excel pro pokročilé: Logické a podmíněné funkce, kontingenční tabulky za cenu 1 439 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

25.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 6700 Kč + 21 % DPH

Chcete zjistit jak pomocí maker ušetřit čas? Nemáte odvahu upravovat makra v kódu Visual Basic for Application? Potřebovali byste, aby se nějaká část příkazů opakovala? Pak je tento kurz určen přímo pro Vás. 

Na tomto kurzu Vám ukážeme, co je to vlastně makro, kde byste ho mohli využít a jaké jsou základní principy maker v excelu.
Naučíte se provést základní syntaxí vlastnosti a metody a pochopit způsob dosazování hodnot a všudypřítomné využití příkazu With a End With.
Naučíte se, jak lze provést, aby se část příkazů opakovala, vytvořit  v kódu různé podmínky, které se nedají nahrát a seznámíte se s oblíbenými syntaxemi.

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 439 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

26.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Už máte dost neustálého filtrování dat v tabulkách? Naučíme Vás pracovat s kontingenční tabulkou, neboli pivot table. Kontingenční tabulky jsou v základu velmi efektivním nástrojem, a přesto obsahují mnoho utajených funkcí. Z kontingenčních tabulek a grafů je možné vytvořit velmi módní a interaktivní dashboard.

Kontingenční tabulky jsou v základu velmi efektivním nástrojem, a přesto obsahují mnoho utajených funkcí. V kontingenční tabulce můžete vytvářet své vlastní kalkulace díky výpočtovým polím. Počítáte procentuální vyjádření? Není nic jednoduššího než procenta spočítat přímo v reportu pomocí vestavěného nástroje. 
Díky nástroji Power Query téměř na jedno kliknutí lze připravit dokonalý zdroj dat pro kontingenční tabulku.
Dashboard uvítáte tehdy, pokud zpracováváte pravidelné reporty na týdenní či měsíční úrovni. Jednou dashboard ve formě grafů a interaktivních grafických filtrů připravíte a následně pouze aktualizujete zdrojová data.

Kurz je možné absolvovat v rámci dvoudenního školení Excel pro pokročilé: Logické a podmíněné funkce, kontingenční tabulky za cenu 1 439 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

27.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Chtěli byste, aby Vaše tabulky uměly počítat? Potřebujete očistit a uspořádat data?
Exportujete data z vašeho systému do Excelu a potřebujete je upravit? Potřebuje rychle spočítat, jak dlouhou trvá projekt? Ukážeme Vám jak.

Seznámíme Vás se základními pravidly pro zadávání a fungování vzorců. Ukážeme Vám nástroje, které pomohou očistit a uspořádat data do formy databáze. Jedná se o nástroj text do sloupců, odebrání duplicit, vyhledání prázdných buněk a jejich doplnění. Provedeme Vás nejvíce frekventovanými funkcemi DATUM, ČAS a textovými funkcemi.
 

31.10. 2024 (dnů = ) - online - en - The course includes trainings materials and excersices. - 2490 Kč + 21 % DPH

Are you tired of constantly filtering data in tables? At the training, you will learn to work with a PivotTable. PivotTables are basically a very effective tool, and yet they contain many secret features. It is possible to create a very fashionable and interactive dashboard from contingency tables and graphs. 

Pivot tables are basically a very effective tool, yet they contain many hidden features. You can create your own calculations in the PivotTable using calculation fields. Do you calculate the percentage expression? There is nothing easier than calculating percentages directly in the report using the built-in tool. 
With Power Query, the perfect data source for a pivot table can be prepared in almost one click.
You will welcome the dashboard if you process regular reports on a weekly or monthly level. Once you prepare the dashboard in the form of graphs and interactive graphical filters and then only update the source data.

08.11. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Chtěli byste, aby Vaše tabulky uměly počítat? Potřebujete očistit a uspořádat data?
Exportujete data z vašeho systému do Excelu a potřebujete je upravit? Potřebuje rychle spočítat, jak dlouhou trvá projekt? Ukážeme Vám jak.

Seznámíme Vás se základními pravidly pro zadávání a fungování vzorců. Ukážeme Vám nástroje, které pomohou očistit a uspořádat data do formy databáze. Jedná se o nástroj text do sloupců, odebrání duplicit, vyhledání prázdných buněk a jejich doplnění. Provedeme Vás nejvíce frekventovanými funkcemi DATUM, ČAS a textovými funkcemi.
 

11.11. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Logické a podmíněné funkce v Excelu bývají velkým oříškem pro koncové uživatele. 
Seznámíme vás s oblíbenými vyhledávacími funkcemi v Excelu. Pomůžeme Vám s přípravou na praktickou část u přijímacího pohovoru, kde Vás čeká zkouška z Excelu.

Vysvětlíme například logickou funkcí KDYŽ/IFS včetně její vnořené varianty. Mezi další logické funkce můžeme zařadit logickou vazbu A, NEBO.
Dále poradíme jak řešit podmíněné součty, počty, průměry. Ukážeme vám, jak funkce umí párovat data přesně, ale i o přibližné shodě pro případ, že potřebujeme párovat čísla do intervalů.
Dále Vás představíme top 6 vyhledávacích funkcí. Všechny vyhledávací funkce je vhodné ošetřovat funkcí IFERROR pro případ, že by funkce navrátila chybový stav.
Ze zkušenosti víme, že se u praktické části pohovoru v Excelu zkouší „tradiční“ nástroje Excelu, kterými vás provedeme tak, abyste u pohovoru byli dobře připraveni.

Kurz je možné absolvovat v rámci dvoudenního školení Excel pro pokročilé: Logické a podmíněné funkce, kontingenční tabulky za cenu 1 439 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

11.11. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 6700 Kč + 21 % DPH

Chcete zjistit jak pomocí maker ušetřit čas? Nemáte odvahu upravovat makra v kódu Visual Basic for Application? Potřebovali byste, aby se nějaká část příkazů opakovala? Pak je tento kurz určen přímo pro Vás. 

Na tomto kurzu Vám ukážeme, co je to vlastně makro, kde byste ho mohli využít a jaké jsou základní principy maker v excelu.
Naučíte se provést základní syntaxí vlastnosti a metody a pochopit způsob dosazování hodnot a všudypřítomné využití příkazu With a End With.
Naučíte se, jak lze provést, aby se část příkazů opakovala, vytvořit  v kódu různé podmínky, které se nedají nahrát a seznámíte se s oblíbenými syntaxemi.

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 439 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

12.11. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Už máte dost neustálého filtrování dat v tabulkách? Naučíme Vás pracovat s kontingenční tabulkou, neboli pivot table. Kontingenční tabulky jsou v základu velmi efektivním nástrojem, a přesto obsahují mnoho utajených funkcí. Z kontingenčních tabulek a grafů je možné vytvořit velmi módní a interaktivní dashboard.

Kontingenční tabulky jsou v základu velmi efektivním nástrojem, a přesto obsahují mnoho utajených funkcí. V kontingenční tabulce můžete vytvářet své vlastní kalkulace díky výpočtovým polím. Počítáte procentuální vyjádření? Není nic jednoduššího než procenta spočítat přímo v reportu pomocí vestavěného nástroje. 
Díky nástroji Power Query téměř na jedno kliknutí lze připravit dokonalý zdroj dat pro kontingenční tabulku.
Dashboard uvítáte tehdy, pokud zpracováváte pravidelné reporty na týdenní či měsíční úrovni. Jednou dashboard ve formě grafů a interaktivních grafických filtrů připravíte a následně pouze aktualizujete zdrojová data.

Kurz je možné absolvovat v rámci dvoudenního školení Excel pro pokročilé: Logické a podmíněné funkce, kontingenční tabulky za cenu 1 439 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

28.11. 2024 (dnů = ) - online - en - The course includes trainings materials and excersices. - 2490 Kč + 21 % DPH

Logical and conditional functions in Excel are often a big problem for end users. 
We will introduce you popular search functions in Excel.
We will help you prepare for the practical part of the job interview, where the Excel test awaits you.

We will explain, for example, the WHEN/IFS logical function, including its nested variant. Among other logical functions, we can include the logical connection AND, OR.
We will also advise how to solve conditional sums, numbers, averages. We&&kurz=39;ll show you how the function can match data exactly, but also about the approximate match in case we need to match numbers into intervals.
Next, we will introduce you to the top 6 search functions. All search functions should be handled by the IFERROR function in case the function returns an error condition.
We know from experience that the practical part of the interview in Excel tests "traditional" Excel tools, which we will guide you through so that you are well prepared for the interview.

06.12. 2024 (dnů = ) - online - en - The course includes trainings materials and excersices. - 2490 Kč + 21 % DPH

Would you like your tables to be able to count? Need to clean and organize your data?
Do you export data from your system to Excel and need to modify them? Need to quickly calculate how long a project lasts? We&&kurz=39;ll show you how.

We will introduce you to the basic rules for entering and functioning of formulas. We will show you tools that will help clean up and organize data into a database. This is a tool for text into columns, removing duplicates, finding empty cells and filling them. We will guide you through the most frequent functions DATE, TIME and text functions.

24.02. 2025 (dnů = ) - online - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Chtěli byste, aby Vaše tabulky uměly počítat? Potřebujete očistit a uspořádat data?
Exportujete data z vašeho systému do Excelu a potřebujete je upravit? Potřebuje rychle spočítat, jak dlouhou trvá projekt? Ukážeme Vám jak.

Seznámíme Vás se základními pravidly pro zadávání a fungování vzorců. Ukážeme Vám nástroje, které pomohou očistit a uspořádat data do formy databáze. Jedná se o nástroj text do sloupců, odebrání duplicit, vyhledání prázdných buněk a jejich doplnění. Provedeme Vás nejvíce frekventovanými funkcemi DATUM, ČAS a textovými funkcemi.
 

02.04. 2025 (dnů = ) - Praha - cz - Součástí školení jsou školící materiály a cvičení.  - 2490 Kč + 21 % DPH

Chtěli byste, aby Vaše tabulky uměly počítat? Potřebujete očistit a uspořádat data?
Exportujete data z vašeho systému do Excelu a potřebujete je upravit? Potřebuje rychle spočítat, jak dlouhou trvá projekt? Ukážeme Vám jak.

Seznámíme Vás se základními pravidly pro zadávání a fungování vzorců. Ukážeme Vám nástroje, které pomohou očistit a uspořádat data do formy databáze. Jedná se o nástroj text do sloupců, odebrání duplicit, vyhledání prázdných buněk a jejich doplnění. Provedeme Vás nejvíce frekventovanými funkcemi DATUM, ČAS a textovými funkcemi.