logo pumpedu.cz

Programovaní - IT vzdělávací kurzy a školení

Kódování nebo programování je všude kolem tebe. Kód není jen pro počítače, ale také pro chytré telefony, tablety, televize, Facebook, online banking nebo Instragram. Digitální technologie se objevují téměř ve všech aspektech našeho života. V nabídce Pumpedu jsou kurzy na programovací jazyky Perl, React a Python.

26.08. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 11990 Kč + 21 % DPH

Máte zkušenost s manuálním testováním a zajímá Vás jak testy zautomatizovat? Zjistěte, jak lze ovládat webovou stránku skriptem místo přímo uživatelem. Hlavní výhodou je snadná a rychlá opakovatelnost testů a její význam je dán realitou webových prohlížečů.

Tento kurz je určen pro všechny, kteří potřebují tvořit automatizované testy webových služeb. Tento kurz není závislý na jedné platformě. Na testování webových služeb existuje více nástrojů.
Zasvětíme Vás do problematiky organizace testů.
Kurz obsahuje praktické ukázky a cvičení.

27.08. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15500 Kč + 21 % DPH

V kurzu se naučíte základům programování v jazyce PERL. Dozvíte se o možnostech, které nabízí jazyk PERL, zejména pro systémové skriptování jako náhrada za tradiční nástroje typu shell, sed a awk.

Účastníci se naučí programovat v jazyce PERL a na praktických příkladech si vyzkouší vytvářet užitečné skripty.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 384 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

02.09. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 16400 Kč + 21 % DPH

Python je programovací jazyk považovaný za nejvhodnější pro nováčky. Má jednoduchou syntaxi a díky tomu se snadno čte, píše a hlavně učí. V kurzu se naučíte základní vlastnosti, používání funkcí a datových struktur.

Využití Pythonu je čím dál populárnější napříč profesemi. Python je využíván nejenom programátory, ale i automatizačními testery, datovými analytiky, odborníky na strojové učení a vědeckými pracovníky. Najdeme ho v oblastech jako je machine learning, analýza dat, AI apodobně. Kurz obsahuje praktické ukázky a cvičení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 582 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

12.09. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 11990 Kč + 21 % DPH

Do you have experience with manual testing and would you like to try how to automate them? Learn how to control a web page with a script instead of directly by the user. The main advantage is easy and fast repeatability of tests and its importance is given by the reality of web browsers. 

This course is designed for anyone who needs to create automated tests of web services. This course does not depend on one platform. There are several tools for testing web services.
We will introduce you to the issue of organizing tests.
The course contains practical examples and exercises.

23.09. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 15600 Kč + 21 % DPH

Python is a programming language that’s great for beginners. It has simple syntax so it is easy to read, write and, most importantly, learn.
You will learn the basic features, use of functions and data structures.

The use of Python is becoming increasingly popular across professions. Python is used not only by programmers, but also by automation testers, data analysts, machine learning experts and scientists. We can find it in areas such as machine learning, data analysis, AI etc.
The course contains practical examples and exercises.

02.10. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 16400 Kč + 21 % DPH

Python je programovací jazyk považovaný za nejvhodnější pro nováčky. Má jednoduchou syntaxi a díky tomu se snadno čte, píše a hlavně učí. V kurzu se naučíte základní vlastnosti, používání funkcí a datových struktur.

Využití Pythonu je čím dál populárnější napříč profesemi. Python je využíván nejenom programátory, ale i automatizačními testery, datovými analytiky, odborníky na strojové učení a vědeckými pracovníky. Najdeme ho v oblastech jako je machine learning, analýza dat, AI apodobně. Kurz obsahuje praktické ukázky a cvičení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 582 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

14.11. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Školení React framework - tvorba webových aplikací je určen programátorům, kteří chtějí začít tvořit aplikace za použití javascriptového frameworku React.

React je poměrně mladý framework, přesto se může chlubit nevídané popularitě. Stojí za ním facebook, který v něm má napsané velké množství aplikací a dále ho rozvijí. Pokud patříte mezi ty, kteří uvažují o nasazení Reactu ve všem projektu, určitě nebudete litovat. Na kurzu se seznámíte s filozofií Reactu a ukážeme si, proč je tak oblíbený. V rámci kurzu se naučíte navrhovat React.js komponenty, pochopíte principy frameworku a seznámíte se moderním javascriptovým ekosystémem. Dozvíte se, jak na Reactu postavit celou aplikaci, ale i jak React začlenit do již existující aplikace. Na praktických ukázkách si ukážeme, jak React funguje, jak v něm napsat aplikaci a nasadit ji na server. Po skončení kurzu budou účastníci schopni samostatně tvořit javascriptové single page aplikace ve frameworku React.js.

02.12. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 13000 Kč + 21 % DPH

React framework training - web application development is intended for programmers who want to start creating applications using the React javascript framework.

React is a relatively young framework, yet it boasts unprecedented popularity. There is a facebook behind it, which has a large number of applications written in it and is further developed. If you are among those who are considering deploying React in all projects, you will certainly not regret it. In the course, you will learn about the philosophy of React and show why it is so popular. In the course you will learn to design React.js components, understand the principles of the framework and get acquainted with the modern javascript ecosystem. You will learn how to build an entire application on React, but also how to integrate React into an existing application. On practical examples, we will show how React works, how to write an application in it and deploy it to a server. At the end of the course, participants will be able to independently create javascript single page applications in the React.js framework.