logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - Security - IT vzdělávací kurzy a školení

Chcete porozumět Microsoft Security technologiím? Získejte certifikace Security, Compliance & Identity (SCI). Seznamte se se základy SCI napříč cloudovými a souvisejícími službami Microsoftu, vyvinuté pro široké publikum, které se zajímají o řešení Microsoft SCI.

24.06. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 32900 Kč + 21 % DPH

Learn how to investigate, respond to, and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. In this course you will learn how to mitigate cyberthreats using these technologies. Specifically, you will configure and use Azure Sentinel as well as utilize Kusto Query Language (KQL) to perform detection, analysis, and reporting. 

The Microsoft Security Operations Analyst collaborates with organizational stakeholders to secure information technology systems for the organization. Their goal is to reduce organizational risk by rapidly remediating active attacks in the environment, advising on improvements to threat protection practices, and referring violations of organizational policies to appropriate stakeholders. Responsibilities include threat management, monitoring, and response by using a variety of security solutions across their environment. The role primarily investigates, responds to, and hunts for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, Microsoft 365 Defender, and third-party security products. Since the Security Operations Analyst consumes the operational output of these tools, they are also a critical stakeholder in the configuration and deployment of these technologies.

19.08. 2024 (dnů = 3) - online - cz - Materiály v elektronické podobě. - 24000 Kč + 21 % DPH

Kusto Query Language, jako nástroj pro korelaci a datovou analytiku nejen v Azure Sentinel.

Bez jazyka Kusto Query Language se dnes neobejdete, pokud chcete řešit bezpečnost v rámci prostředí Microsoft Azure a zejména pokud implementujete a používáte služby jako Azure Monitor (Application Insights, Log Analytics), využíváte Data Lake, či detekujete a lovíte hackera pomocí Azure Sentinel nebo Microsoft Defender for Endpoint. Na školení vám ukážeme všechny příkazy, skladbu query a osvojíte si techniky, které jsou nutné pro stavbu komplexních korelačních pravidel. Během školení si tato korelační pravidla připravíme a následně adaptujeme do Azure Workbooks a Azure Dashboard, nebo propojíme do Open source nástroje Grafana.

03.09. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 30800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje odborníkům v oblasti zabezpečení IT znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování bezpečnostního postavení organizace a identifikaci a nápravě bezpečnostních slabin. Tento kurz zahrnuje zabezpečení identity a přístup, ochranu platformy, data a aplikace a bezpečnostní operace.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 336 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

03.09. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32900 Kč + 21 % DPH

Kurz Microsoft Identity and Access Administrator zkoumá, jak navrhnout, implementovat a provozovat systémy správy identity a přístupu organizace pomocí Azure AD.

Naučte se spravovat úkoly, jako je poskytování zabezpečeného ověřování a autorizačního přístupu k podnikovým aplikacím. Naučíte se také poskytovat bezproblémové prostředí a možnosti samoobslužné správy pro všechny uživatele. Nakonec se naučte vytvářet adaptivní přístup a správu vaší identity a řešení pro správu přístupu, které vám zajistí řešení problémů, monitorování a vytváření zpráv o vašem prostředí. Správcem identity a přístupu může být jednotlivec nebo člen většího týmu. Zjistěte, jak tato role spolupracuje s mnoha dalšími rolemi v organizaci při řízení projektů strategické identity. Konečným cílem je poskytnout vám znalosti k modernizaci řešení identit, implementaci řešení hybridní identity a implementaci správy identit.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 447 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

18.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 7300 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje znalosti na základní úrovni týkající se zabezpečení, dodržování předpisů a konceptů identit a souvisejících cloudových řešení společnosti Microsoft.
Účastníci se seznámí se základy zabezpečení, dodržování předpisů a identity (SCI) napříč cloudovými a souvisejícími službami Microsoftu. Obsah tohoto kurzu odpovídá doméně cíle zkoušky SC-900. 

23.09. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 30800 Kč + 21 % DPH

This course provides IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain an organization’s security posture, and identify and remediate security vulnerabilities. This course includes security for identity and access, platform protection, data and applications, and security operations.

23.09. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32900 Kč + 21 % DPH

Zjistěte, jak objevit hrozby, reagovat na ně a pátrat po nich pomocí Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender a Microsoft 365 Defender. V tomto kurzu se naučíte, jak pomocí těchto technologií zmírnit kybernetické hrozby. Konkrétně budete konfigurovat a používat Azure Sentinel a také využívat jazyk Kusto Query Language (KQL) k provádění zjišťování, analýzy a vytváření sestav.

Microsoft Security Operations Analyst spolupracuje s organizačními subjekty na zabezpečení systémů informačních technologií pro organizaci. Jejich cílem je snížit organizační riziko rychlou nápravou aktivních útoků v prostředí, poradenstvím ohledně vylepšení postupů ochrany před hrozbami a doporučením porušení zásad organizace příslušným zúčastněným stranám. Mezi odpovědnosti patří správa hrozeb, monitorování a reakce pomocí různých bezpečnostních řešení napříč jejich prostředím. Role primárně vyšetřuje, reaguje a loví hrozby pomocí Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, Microsoft 365 Defender a bezpečnostních produktů třetích stran. Vzhledem k tomu, že Security Operations Analyst spotřebovává provozní výstup těchto nástrojů, jsou také důležitým účastníkem v konfiguraci a nasazení těchto technologií.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 336 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

25.09. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 7300 Kč + 21 % DPH

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
The audience for this course is looking to familiarize themselves with the fundamentals of security, compliance, and identity (SCI) across cloud-based and related Microsoft services. The content for this course aligns to the SC-900 exam objective domain.

07.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29000 Kč + 21 % DPH

Naučte se, jak chránit informace v prostředí Microsoft 365. Tento kurz se zaměřuje na správu dat a ochranu informací ve vaší organizaci.

Kurz zahrnuje implementaci zásad prevence ztráty dat, typů citlivých informací, štítků citlivosti, zásad uchovávání dat a šifrování zpráv Office 365. Kurz pomáhá studentům s přípravou na zkoušku Microsoft Information Protection Administrator (SC-400).

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 156 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

11.11. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 32900 Kč + 21 % DPH

The Microsoft Identity and Access Administrator course explores how to design, implement, and operate an organization’s identity and access management systems by using Azure AD.

Learn to manage tasks such as providing secure authentication and authorization access to enterprise applications. You will also learn to provide seamless experiences and self-service management capabilities for all users. Finally, learn to create adaptive access and governance of your identity and access management solutions ensuring you can troubleshoot, monitor, and report on your environment. The Identity and Access Administrator may be a single individual or a member of a larger team. Learn how this role collaborates with many other roles in the organization to drive strategic identity projects. The end goal is to provide you knowledge to modernize identity solutions, to implement hybrid identity solutions, and to implement identity governance.

25.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32900 Kč + 21 % DPH

Zjistěte, jak objevit hrozby, reagovat na ně a pátrat po nich pomocí Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender a Microsoft 365 Defender. V tomto kurzu se naučíte, jak pomocí těchto technologií zmírnit kybernetické hrozby. Konkrétně budete konfigurovat a používat Azure Sentinel a také využívat jazyk Kusto Query Language (KQL) k provádění zjišťování, analýzy a vytváření sestav.

Microsoft Security Operations Analyst spolupracuje s organizačními subjekty na zabezpečení systémů informačních technologií pro organizaci. Jejich cílem je snížit organizační riziko rychlou nápravou aktivních útoků v prostředí, poradenstvím ohledně vylepšení postupů ochrany před hrozbami a doporučením porušení zásad organizace příslušným zúčastněným stranám. Mezi odpovědnosti patří správa hrozeb, monitorování a reakce pomocí různých bezpečnostních řešení napříč jejich prostředím. Role primárně vyšetřuje, reaguje a loví hrozby pomocí Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, Microsoft 365 Defender a bezpečnostních produktů třetích stran. Vzhledem k tomu, že Security Operations Analyst spotřebovává provozní výstup těchto nástrojů, jsou také důležitým účastníkem v konfiguraci a nasazení těchto technologií.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 336 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

02.12. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 29000 Kč + 21 % DPH

Learn how to protect information in your Microsoft 365 deployment. This course focuses on data governance and information protection within your organization.

The course covers implementation of data loss prevention policies, sensitive information types, sensitivity labels, data retention policies and Office 365 message encryption among other related topics. The course helps learners prepare for the Microsoft Information Protection Administrator exam (SC-400).