logo pumpedu.cz

Microsoft - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft je předním výrobcem technologií ve světě, kde je mobilita a cloud na prvním místě. Vizí společnosti Microsoft je inspirovat jednotlivce a organizace v České republice a na Slovensku, aby byli schopni změnit svět pomocí digitálních technologií. V nabídce Pumpedu jsou autorizované kurzy společnosti Microsoft, které vás připraví na mezinárodně uznávané certifikace, a také kurzy šité na míru vašim požadavkům, ať už se jedná o Azure, Dynamics, Security, PowerShell, PowerBI, SQL Server a další.

29.07. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 22000 Kč + 21 % DPH

Dynamics 365 Field Service helps organizations better position themselves in the market by providing a variety of tools that assist in identifying and scheduling resources and managing workloads for mobile workers. This course will equip students with the skills necessary to identify and configure the key components that are used to deliver Field Service and mobile solutions. Key topics include identifying the organizational considerations that will drive configuration decisions and common configuration aspects. This course helps students better understand the bigger picture and end goals focused around implementations that aid in designing more efficient solutions that align with customer and organizational goals.

05.08. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22000 Kč + 21 % DPH

Dynamics 365 Field Service pomáhá organizacím lépe se umisťovat na trhu poskytováním různých nástrojů, které pomáhají při identifikaci a plánování zdrojů a správě pracovních zátěží pro mobilní pracovníky. Tento kurz vybaví studenty dovednostmi nezbytnými k identifikaci a konfiguraci klíčových komponent, které se používají k poskytování Field Service a mobilních řešení. Mezi klíčová témata patří identifikace organizačních hledisek, která budou řídit rozhodnutí o konfiguraci a společné aspekty konfigurace. Tento kurz pomáhá studentům lépe porozumět širšímu obrazu a konečným cílům zaměřeným na implementace, které pomáhají při navrhování efektivnějších řešení v souladu s cíli zákazníka a organizace.

16.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 23900 Kč + 21 % DPH

Baví Vás analyzování dat a používání Power BI k objevování a odemykání datových přehledů? Pak je toto ideální kurz pro Vás.

Tento kurz ukáže různé metody a osvědčené postupy, které jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky na modelování, vizualizaci a analýzu dat pomocí Power BI. Dozvíte se, jak přistupovat a zpracovávat data z celé řady datových zdrojů včetně relačních i nerelačních dat. Tento kurz také ukáže, jak implementovat správné bezpečnostní standardy a zásady v celém spektru Power BI, včetně datových sad a skupin. Zjistíte, jak spravovat a nasazovat sestavy a řídicí panely pro sdílení a distribuci obsahu. Nakonec Vám ukážeme, jak vytvořit stránkované sestavy v rámci služby Power BI a publikovat je do pracovního prostoru pro zahrnutí do Power BI.

18.09. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 23900 Kč + 21 % DPH

If you enjoy analyzing data and using Power BI to discover and unlock data insights, this could be the ideal course for you.

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Power BI. The course will also show how to access and process data from a range of data sources including both relational and non-relational data. This course will also explore how to implement proper security standards and policies across the Power BI spectrum including datasets and groups. The course will also discuss how to manage and deploy reports and dashboards for sharing and content distribution. Finally, this course will show how to build paginated reports within the Power BI service and publish them to a workspace for inclusion within Power BI.

26.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - - 28900 Kč + 21 % DPH

Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.