logo pumpedu.cz

Open source - Kubernetes - IT vzdělávací kurzy a školení

Kubernetes je svobodný systém pro orchestraci virtualizace na úrovni operačního systému. Původně jej vyvinula společnost Google a jako podřízené nástroje podporuje například Docker a rkt. Můžeme hovořit i o virtuální kontejnerizaci na úrovni OS.

05.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1250 Kč + 21 % DPH

This two-day course is designed for system administrators, DevOps, system engineers and others who need an introduction to containers and Kubernetes.

The course begins with an introduction to containers and container orchestration. Students will then learn about and explore Kubernetes, including launching applications, configuring networking, storage and security, and using Helm to deploy applications. The course includes comprehensive presentation content to introduce new concepts and processes and extensive hands-on experience.

22.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 945 Kč + 21 % DPH

ArgoCD is a kubernetes controller that continuously monitors running applications and compares the current, live state with the desired target state.

Today, ArgoCD is one of the world&&kurz=39;s most popular open-source GitOps tools, which automates the deployment of applications in Kubernetes or OpenShift environments.

GitOps is a natural extension of Infrastructure-as-Code and Continuous Delivery principles with a focus on using Git as the single source of truth. Changes to infrastructure and applications are made declaratively through versioned changes in Git, an automated process that ensures the actual state of your system is an image of the declared state stored in Git.

26.08. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1700 Kč + 21 % DPH

This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Rancher exam.

This three day course is designed for system administrators responsible for deploying and administering multiple Kubernetes cluster distributions with SUSE Rancher. 
The course begins with an introduction to SUSE Rancher and its architecture. Students will then learn how to access SUSE Rancher’s updated graphical user interface. During the course an existing Kubernetes cluster will be registered and a new RKE cluster will be provisioned with SUSE Rancher and Kubernetes cluster administrative activities will be introduced. The course also covers Kubernetes cluster management and hosted Kubernetes provider’s deployments in the public clouds. 
The course includes presentations about the provisioning and administration capabilities of SUSE Rancher and extensive hands-on experience with lab exercises.

02.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 31250 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen pro systémové administrátory, DevOps, systémové inženýry a další, kteří potřebují úvod do kontejnerů a kubernetes.

Kurz začíná úvodem do kontejnerů a orchestrace kontejnerů. Studenti se poté seznámí a prozkoumají Kubernetes včetně spouštění aplikací, konfigurace sítí, úložiště a zabezpečení. Naučí se používat Helm k nasazování aplikací.

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 139 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

05.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 18900 Kč + 21 % DPH

ArgoCD je kubernetes kontrolér, který nepřetržitě monitoruje běžící aplikace a porovnává aktuální, živý stav s požadovaným cílovým stavem.

ArgoCD je dnes jedním z celosvětově nejpopulárnějších open-source nástrojů GitOps, který automatizuje nasazení aplikací do prostředích Kubernetes či OpenShift.

GitOps je přirozeným rozšířením principů Infrastructure-as-Code a Continuous Delivery se zaměřením na používání Gitu jako jediného zdroje pravdy. Změny v infrastruktuře a aplikacích se provádějí deklarativně prostřednictvím verzovaných změn v Gitu, přičemž automatický proces zajišťuje, že skutečný stav vašeho systému je obrazem deklarovaného stavu úloženém v Gitu.

16.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz připravuje studenty na zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v SUSE Rancher 2.7, nově 2.8.

Tento třídenní kurz je určen pro systémové administrátory odpovědné za nasazení a správu více distribucí clusteru Kubernetes pomocí SUSE Rancher.
Kurz začíná úvodem do SUSE Rancher a jeho architektury. Studenti se poté naučí, jak získat přístup k aktualizovanému grafickému uživatelskému rozhraní SUSE Rancher. Během kurzu bude zaregistrován stávající cluster Kubernetes a nový cluster RKE bude zřízen se SUSE Rancher a budou představeny administrativní činnosti clusteru Kubernetes. Kurz také pokrývá správu clusteru Kubernetes a hostovaná nasazení poskytovatele Kubernetes ve veřejných cloudech.
Kurz zahrnuje prezentace o možnostech poskytování a správy SUSE Rancher a rozsáhlé praktické zkušenosti s laboratorními cvičeními.
 

10.10. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 9900 Kč + 21 % DPH

Získejte úvod do orchestrace kontejnerů a do Kubernetes, jednoho z nejoblíbenějších řešení orchestrace kontejnerů.
 

Kubernetes je produkční platforma s otevřeným zdrojovým kódem navržená s využitím nashromážděných zkušeností společnosti Google s orchestrací kontejnerů v kombinaci s nejlepšími nápady z komunity.

17.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 20000 Kč + 21 % DPH

Od budování vlastního clusteru až po provozování cloudových nativních aplikací s Kubernetes, tento workshop pokrývá vše pomocí poutavých příkladů a aktivit.

Kubernetes je platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro správu kontejnerových úloh a služeb, která usnadňuje deklarativní konfiguraci a automatizaci. Má velký, rychle rostoucí ekosystém. Služby, podpora a nástroje Kubernetes jsou široce dostupné.

11.11. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1700 Kč + 21 % DPH

This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Rancher exam.

This three day course is designed for system administrators responsible for deploying and administering multiple Kubernetes cluster distributions with SUSE Rancher. 
The course begins with an introduction to SUSE Rancher and its architecture. Students will then learn how to access SUSE Rancher’s updated graphical user interface. During the course an existing Kubernetes cluster will be registered and a new RKE cluster will be provisioned with SUSE Rancher and Kubernetes cluster administrative activities will be introduced. The course also covers Kubernetes cluster management and hosted Kubernetes provider’s deployments in the public clouds. 
The course includes presentations about the provisioning and administration capabilities of SUSE Rancher and extensive hands-on experience with lab exercises.