logo pumpedu.cz

Databáze MySQL - IT vzdělávací kurzy a školení

MySQL je databázový systém relačního typu DBMS (database management system), který využívá dvoje licencování - bezplatné GPL a komerční. Jedná se o multiplatformí databázi, která komunikuje prostřednictvím jazyka SQL.

25.06. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Naučte se základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Kurz vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

26.06. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 15000 Kč + 21 % DPH

The MySQL - Advanced Administration course introduces MySQL database server administrators to important advanced administration options. Participants will learn in detail the differences between individual storage engines, explain partitioning and access to metadata, learn to use replication as a supplement to backup for high availability, try to recover data from backups in case of problems and learn basic principles and procedures for optimizing database system performance. 

15.07. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15000 Kč + 21 % DPH

Kurz MySQL - pokročilá administrace seznamuje administrátory databázového serveru MySQL s důležitými pokročilými možnostmi správy. Účastníci si detailně osvojí rozdíly mezi jednotlivými Storage Engines, vysvětlí si partitioning a přístup k metadatům, naučí se využívat replikaci jako doplněk k zálohování pro vysokou dostupnost, vyzkouší si obnovu dat ze záloh při problémech a dozví se základní principy a postupy pro optimalizaci výkonu databázového systému.

15.07. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 20000 Kč + 21 % DPH

Kurz MySQL Cluster - řešení vysoké dostupnosti naučí zkušené administrátory databázového systému MySQL, jak správně vytvořit a nakonfigurovat MySQL Cluster pro zajištění vysoké dostupnosti a maximálního výkonu. Účastníci se naučí vytvářet a přidávat do clusteru jednotlivé nody a zároveň lépe pochopí vnitřní fungování a pricnipy celého clusteringu na platformě MySQL.

12.08. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz MySQL - pokročilé dotazování v SQL prohlubuje znalosti účastníků o pokročilé možnosti jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Posluchači se naučí pokročilé možnosti dotazování pomocí příkazu SELECT, využívat poddotazy a funkce, ukáží si princip transakcí, možnosti importu a exportu dat, optimalizace dotazů a v neposlední řadě se naučí i využití novinky od verze MySQL 5.0 - pohledů. Pokud již máte zkušenosti s psaním dotazů v jazyce SQL, pracujete na platformě MySQL a chcete se naučit užitečné pokročilé techniky dotazování, je tento kurz ideální pro Vás.

26.08. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 20000 Kč + 21 % DPH

The MySQL Cluster - High Availability Solution course will teach the experienced MySQL database administration system how to properly create and configure MySQL Cluster to ensure high availability and maximum performance. Participants will learn to use and add individual nodes to the cluster and at the same time better understand the internal functioning and price of the entire cluster on the MySQL platform

04.09. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15500 Kč + 21 % DPH

Kurz MySQL - instalace a administrace serveru posktne důležité informace o vlastnostech databázového systému MySQL a osvojí si dovednosti efektivní správy a údržby. Mezi důležitá témata kurzu patří proces instalace a konfigurace v prostředích Windows a Linux, strategie zálohování a obnovení databází, konfigurace zabezpečení, monitorování systému a řešení problémů.

05.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Naučte se základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Kurz vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

26.09. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 13000 Kč + 21 % DPH

The course MySQL - advanced querying in SQL deepens the knowledge of participants about the advanced possibilities of the SQL language in the environment of the MySQL database system. Students will learn advanced querying capabilities using the SELECT statement, use subqueries and functions, show the principle of transactions, data import and export options, query optimization and, last but not least, learn to use the new version from MySQL 5.0 - views. If you already have experience writing SQL queries, are working on the MySQL platform and want to learn useful advanced query techniques, this course is ideal for you. 

18.11. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 15500 Kč + 21 % DPH

MySQL Course - Server installation and administration provides important information about the features of the MySQL database system and acquires skills of effective administration and maintenance. Important course topics include the installation and configuration process in Windows and Linux, database backup and recovery strategies, security configuration, system monitoring, and troubleshooting. 

05.12. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 13000 Kč + 21 % DPH

Learn the basics of SQL in the environment of the MySQL database system. The course is suitable for complete beginners with SQL language.

Participants will explain how data is stored in databases, show commands for manipulating data in tables and especially querying data using the SELECT statement. They will also learn more complex querying options, such as joining tables, query conditions, and using functions. The course is also suitable for complete beginners with SQL language. 

11.12. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 20000 Kč + 21 % DPH

Kurz MySQL Cluster - řešení vysoké dostupnosti naučí zkušené administrátory databázového systému MySQL, jak správně vytvořit a nakonfigurovat MySQL Cluster pro zajištění vysoké dostupnosti a maximálního výkonu. Účastníci se naučí vytvářet a přidávat do clusteru jednotlivé nody a zároveň lépe pochopí vnitřní fungování a pricnipy celého clusteringu na platformě MySQL.