logo Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 7. května 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2008.

V rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové představil ČTÚ své aktuální projekty, zejména Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra a pracovní priority (digitalizace televizního vysílání). Předseda Rady ČTÚ vystoupil s přednáškou na téma aktuální verze Technického plánu přechodu v bloku Digitální televizní vysílání. U příležitosti konference byla vydána brožura „Nejčastější dotazy k digitálnímu vysílání“ (elektronická verze je dostupná z webových stránek ČTÚ).

Technický plán přechodu, sestavený ČTÚ schválila 28. dubna 2008 vláda. Zemské analogové televizní vysílání podle tohoto nařízení skončí dnem 11. listopadu 2011, s výjimkou dvou oblastí, ve kterých jsou dominantními vysílače Jeseník — Praděd a Zlín — Tlustá hora.

Rada ČTÚ schválila Vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. Účelem vyhlášky je právní zakotvení způsobu stanovení území pokrytého signálem zemského televizního vysílání, metody stanovení intenzity elektromagnetického pole a způsobu z toho odvozeného pokrytí obyvatel signálem televizního vysílání.

ČTÚ zveřejnil tři výzvy k předložení nabídek na realizaci celostátních šetření, organizaci panelu expertů a provozování panelu mladých. Podklady získané z realizace zakázek budou zpracovány a využity ČTÚ pro projekt "Monitoring služeb elektronických komunikací 2008", jehož cílem je získat komplexní informace o vývoji poptávky, zkušenostech a názorech koncových uživatelů služeb elektronických komunikací. Výběrová řízení pro celostátní šetření a panel expertů byla uzavřena výběrem nejvhodnější nabídky, pro panel mladých nebyla žádná z nabídek vyhodnocena jako nejvhodnější. ČTÚ zveřejnil novou výzvu k předložení nabídky pro panel mladých.

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, nabylo účinnosti 1. května 2008. V souvislosti s vydáním tohoto nařízení proběhlo předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu se zákonem o elektronických komunikacích výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek. Ve stanoveném termínu předložily svoje přihlášky do výběrového řízení společnosti Telefónica O2 a Vodafone. V návaznosti na doporučení výběrové komise rozhodla Rada ČTÚ o zahájení správního řízení o uložení povinnosti poskytovat uvedenou dílčí univerzální službu s oběma společnostmi.

Evropská komise publikovala 13. implementační zprávu o implementaci regulačního rámce hodnotící vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a její dopady na trh za rok 2007 (k tématu vydáme zvláštní TZ).

ČTÚ zveřejnil Zprávu o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2007. V průběhu dubna byly dokončeny další kontroly v jejichž rámci byly zjištěny některé nedostatky, např. u vrácených dodejek a neúměrně dlouhých čekacích dob.

Článek Ceský telekomunikacní úrad ze dne 7. května 2008 - středa

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání Ceský telekomunikacní úrad