logo Český telekomunikační úřad

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Hlavními prioritami úřadu pro rok 2019 jsou podpora fungujícího trhu mobilních služeb a vytváření podmínek pro rozvoj moderních přístupových sítí nové generace, včetně podmínek budoucího rozvoje mobilních sítí 5. generace.

Úřad připraví podmínky aukce pásma 700 MHz a také pásma 3400 až 3600 MHz tak, aby úspěšní žadatelé v této aukci mohli nové sítě začít stavět po uvolnění těchto kmitočtů zemským digitálním TV vysíláním. Vyplývá to z plánu činnosti, který schválila Rada ČTÚ.

ČTÚ v roce 2019 také zahájí nové kolo analýz relevantních trhů. Začne analýzou terminačních velkoobchodních trhů. Současně v návaznosti na již provedený test tří kritérií velkoobchodního mobilního trhu dokončí ČTÚ jeho úvodní analýzu.

Stejně jako v předchozím roce bude ČTÚ úzce spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) při formulaci podmínek nové dotační výzvy na podporu NGA sítí, přípravě a plnění aktualizovaného plánu nedotačních opatření na podporu sítí nové generace a přípravě nového Národního plánu gigabitových sítí.

Z pohledu strategie dalšího využívání rádiového spektra bude důležitá příprava a účast na světové radiokomunikační konferenci WRC 2019.

Analýzy trhů

ČTÚ zahájí 5. kolo analýz relevantních trhů, analýzami trhů č. 1 a 2 (velkoobchodní trhy terminace v pevných a mobilních sítích). V návaznosti na to zahájí správní řízení o stanovení podniků s významnou tržní silou a stanovení příslušných regulačních opatření.

Na loňský test tří kritérií velkoobchodního trhu mobilních služeb letos naváže jeho úvodní analýza.

V rámci monitoringu trhu úřad vyhodnotí úroveň cen velkoobchodních 4G nabídek podle podmínek aukce LTE, a to samostatně za II. pololetí roku 2018 a I. pololetí 2019. V souvislosti s aukcí pásma 700 MHz pak úřad připraví nový model pro ověřování ceny při plnění závazků vzešlých z aukce (týkajících se národního roamingu a služeb PPDR).

Změny se dotknou také systému elektronického sběru dat. ČTÚ plánuje modernizovat tento systém a v rámci toho vyhodnotit relevanci sbíraných dat podle účelu jejich využití.

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací

ČTÚ bude pokračovat ve spolupráci s MPO na přípravě nové výzvy dotačního programu podpory sítí nové generace v rámci stávajícího operačního programu Podnikání a inovace. S cílem odstranit bariéry výstavby těchto sítí poskytne součinnost i při přípravě aktualizovaného Akčního plánu nedotačních opatření.

Dále se předpokládá spolupráce s MPO na přípravě Národního plánu gigabitových sítí.

Ve druhé polovině roku 2019 by měla proběhnout aukce uvolněných kmitočtů v pásmu 700 MHz a kmitočtů v pásmu 3400 až 3600 MHz. Počítá se i s provedením refarmingu kmitočtů v pásmu 900 MHz, včetně navazující změny přídělů.

Mezi podporu rozvoje sítí lze řadit i zajištění činnosti jednotného informačního místa (JIM) a rozhodování sporů podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně případného souvisejícího rozhodování o cenách.

Regulace a kontrola v oblasti poštovních služeb

V první polovině roku ČTÚ zpracuje souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště za rok 2018.

I nadále bude úřad monitorovat vývoj trhu, včetně způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky podle základních kvalitativních požadavků.

Za důležité lze pro rok 2019 označit především dokončení procesu notifikace postupu úhrady čistých nákladů z poskytování základních služeb před Evropskou komisí pro období platnosti nové poštovní licence, tj. pro roky 2018 až 2022, a aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků.

V návaznosti na výsledky dříve provedených kontrol se ČTÚ rovněž zaměří na kontrolu plnění podmínek zajištění základních služeb držitelem poštovní licence. Konkrétně půjde o kontrolu dodávání poštovních balíků a doporučených listovních zásilek zařazených mezi základní služby.

Ochrana spotřebitele

I letos ČTÚ za zcela zásadní považuje oblast ochrany spotřebitele. Bude proto dohlížet například na změny smluvních podmínek operátorů, vyhodnocovat dopady změn návrhů smluv a pravidelně o nich informovat veřejnost. Zaměří se rovněž na vyhledávání nekalých obchodních praktik.

V tomto směru budou rovněž pokračovat vzdělávací a osvětové aktivity, například prostřednictvím Telekomunikační akademie. Pozornost bude věnována i dodržování pravidel síťové neutrality.

Správa kmitočtového spektra

V oblasti správy rádiového spektra bude nezbytné vytvořit podmínky pro řádný průběh procesu migrace terestrického televizního vysílání DVB-T na standard DVB-T2 v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu, a to včetně řešení požadavků na související úhrady z radiokomunikačního účtu.

S tím se pojí i nutnost zajistit proces změny přídělů rádiových kmitočtů pro DVB-T a zpracovat návrh rozvoje regionálního TV vysílání v návaznosti na tento přechod. V oblasti digitálního rozhlasového vysílání se počítá s dokončením mezinárodní koordinace kmitočtových bloků ve III. pásmu určených pro rozvoj vysílání na platformě T-DAB.

V průběhu roku 2019 ČTÚ zrealizuje, experimentálně ověří a dokončí návrh opatření ke zpřístupnění pásma 5,8 GHz. Zrealizuje rovněž opatření z vládou přijaté aktualizované Strategie správy spektra.

Uiniverzální služba v elektronických komunikacích a poštovních službách

Úkolem ČTÚ bude v rámci služeb uložených jako univerzální služba zahájit přezkum poskytování dílčí služby Veřejných telefonních automatů (VTA) a rovněž specifikovat seznam povinných VTA na rok 2020.

Plánuje se též zahájení přezkumu poskytování zvláštních cen, včetně případného výběrového řízení. Bude nutné i rozhodnout o výši čistých nákladů představujících neúnosnou zátěž a ztráty z poskytování tzv. zvláštních cen za rok 2018, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

V rámci základních služeb podle poštovního zákona se předpokládá dokončení procesu notifikace veřejné podpory v souvislosti s financováním čistých nákladů za období let 2018 až 2022.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost se v roce 2019 zaměří zejména na kontrolu:

Vedle toho ČTÚ plánuje dále kontrolovat pokrytí železničních koridorů a dálniční sítě v rámci plnění rozvojových kritérií jako jednoho ze závazků aukce kmitočtů LTE v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Půjde o měření rádiových i datových parametrů. V tomto ohledu se připravuje i automatizované měření.

Stejně jako v minulých letech bude ČTÚ i letos věnovat zvýšenou pozornost případům zjištěných interferencí sítí DVB-T, DVB-T2 a sítí LTE (rušení příjmu digitální pozemní televize). Informace o vývoji situace v ČR bude zveřejňovat průběžně v monitorovacích zprávách.

Bude vypracována studie vlivu parametrů datových sítí na multimediální služby a dokončena implementace crowdsourcingového nástroje pro měření kvality přístupu k internetu.

ASMKS - Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra

ČTÚ letos plánuje v souladu s koncepcí rozvoje systému ASKMS přejít na novou verzi aplikace Argus. Plánováno je také výběrové řízení na dodávku modulu WiFi jako nadstavby aplikace ASMKS.

Zaměříme se i na vývoj a testování aplikace pro zaměřování zdrojů rušení metodou TDOA (časový posun při příjmu signálu).

Legislativa

ČTÚ i v roce 2019 poskytne součinnost gesčním ministerstvům na přípravě transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, včetně revize všech prováděcích předpisů vydaných k tomuto zákonu.

Dokončen by měl být i legislativní proces novely zákona o poštovních službách.

V plánu je novelizace vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, a vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

V gesci ČTÚ potom bude novelizace vyhlášky č. 466/2012 Sb., o postupu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby (ve vazbě na dokončení notifikace veřejné podpory u EK), a vyhlášky č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání.

Další články k tématům - analýza - ASMKS - aukce - DVB-T2 - kmitočtové spektrum - kontrola - legislativa - LTE - monitoring - pošta - PPDR - smlouvy - VTA - WiFi - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 17. ledna 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad