logo Český telekomunikační úřad

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Hlavními prioritami úřadu pro rok 2019 jsou podpora fungujícího trhu mobilních služeb a vytváření podmínek pro rozvoj moderních přístupových sítí nové generace, včetně podmínek budoucího rozvoje mobilních sítí 5. generace.

Úřad připraví podmínky aukce pásma 700 MHz a také pásma 3400 až 3600 MHz tak, aby úspěšní žadatelé v této aukci mohli nové sítě začít stavět po uvolnění těchto kmitočtů zemským digitálním TV vysíláním. Vyplývá to z plánu činnosti, který schválila Rada ČTÚ.

ČTÚ v roce 2019 také zahájí nové kolo analýz relevantních trhů. Začne analýzou terminačních velkoobchodních trhů. Současně v návaznosti na již provedený test tří kritérií velkoobchodního mobilního trhu dokončí ČTÚ jeho úvodní analýzu.

Stejně jako v předchozím roce bude ČTÚ úzce spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) při formulaci podmínek nové dotační výzvy na podporu NGA sítí, přípravě a plnění aktualizovaného plánu nedotačních opatření na podporu sítí nové generace a přípravě nového Národního plánu gigabitových sítí.

Z pohledu strategie dalšího využívání rádiového spektra bude důležitá příprava a účast na světové radiokomunikační konferenci WRC 2019.

Analýzy trhů

ČTÚ zahájí 5. kolo analýz relevantních trhů, analýzami trhů č. 1 a 2 (velkoobchodní trhy terminace v pevných a mobilních sítích). V návaznosti na to zahájí správní řízení o stanovení podniků s významnou tržní silou a stanovení příslušných regulačních opatření.

Na loňský test tří kritérií velkoobchodního trhu mobilních služeb letos naváže jeho úvodní analýza.

V rámci monitoringu trhu úřad vyhodnotí úroveň cen velkoobchodních 4G nabídek podle podmínek aukce LTE, a to samostatně za II. pololetí roku 2018 a I. pololetí 2019. V souvislosti s aukcí pásma 700 MHz pak úřad připraví nový model pro ověřování ceny při plnění závazků vzešlých z aukce (týkajících se národního roamingu a služeb PPDR).

Změny se dotknou také systému elektronického sběru dat. ČTÚ plánuje modernizovat tento systém a v rámci toho vyhodnotit relevanci sbíraných dat podle účelu jejich využití.

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací

ČTÚ bude pokračovat ve spolupráci s MPO na přípravě nové výzvy dotačního programu podpory sítí nové generace v rámci stávajícího operačního programu Podnikání a inovace. S cílem odstranit bariéry výstavby těchto sítí poskytne součinnost i při přípravě aktualizovaného Akčního plánu nedotačních opatření.

Dále se předpokládá spolupráce s MPO na přípravě Národního plánu gigabitových sítí.

Ve druhé polovině roku 2019 by měla proběhnout aukce uvolněných kmitočtů v pásmu 700 MHz a kmitočtů v pásmu 3400 až 3600 MHz. Počítá se i s provedením refarmingu kmitočtů v pásmu 900 MHz, včetně navazující změny přídělů.

Mezi podporu rozvoje sítí lze řadit i zajištění činnosti jednotného informačního místa (JIM) a rozhodování sporů podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně případného souvisejícího rozhodování o cenách.

Regulace a kontrola v oblasti poštovních služeb

V první polovině roku ČTÚ zpracuje souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště za rok 2018.

I nadále bude úřad monitorovat vývoj trhu, včetně způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky podle základních kvalitativních požadavků.

Za důležité lze pro rok 2019 označit především dokončení procesu notifikace postupu úhrady čistých nákladů z poskytování základních služeb před Evropskou komisí pro období platnosti nové poštovní licence, tj. pro roky 2018 až 2022, a aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků.

V návaznosti na výsledky dříve provedených kontrol se ČTÚ rovněž zaměří na kontrolu plnění podmínek zajištění základních služeb držitelem poštovní licence. Konkrétně půjde o kontrolu dodávání poštovních balíků a doporučených listovních zásilek zařazených mezi základní služby.

Ochrana spotřebitele

I letos ČTÚ za zcela zásadní považuje oblast ochrany spotřebitele. Bude proto dohlížet například na změny smluvních podmínek operátorů, vyhodnocovat dopady změn návrhů smluv a pravidelně o nich informovat veřejnost. Zaměří se rovněž na vyhledávání nekalých obchodních praktik.

V tomto směru budou rovněž pokračovat vzdělávací a osvětové aktivity, například prostřednictvím Telekomunikační akademie. Pozornost bude věnována i dodržování pravidel síťové neutrality.

Správa kmitočtového spektra

V oblasti správy rádiového spektra bude nezbytné vytvořit podmínky pro řádný průběh procesu migrace terestrického televizního vysílání DVB-T na standard DVB-T2 v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu, a to včetně řešení požadavků na související úhrady z radiokomunikačního účtu.

S tím se pojí i nutnost zajistit proces změny přídělů rádiových kmitočtů pro DVB-T a zpracovat návrh rozvoje regionálního TV vysílání v návaznosti na tento přechod. V oblasti digitálního rozhlasového vysílání se počítá s dokončením mezinárodní koordinace kmitočtových bloků ve III. pásmu určených pro rozvoj vysílání na platformě T-DAB.

V průběhu roku 2019 ČTÚ zrealizuje, experimentálně ověří a dokončí návrh opatření ke zpřístupnění pásma 5,8 GHz. Zrealizuje rovněž opatření z vládou přijaté aktualizované Strategie správy spektra.

Uiniverzální služba v elektronických komunikacích a poštovních službách

Úkolem ČTÚ bude v rámci služeb uložených jako univerzální služba zahájit přezkum poskytování dílčí služby Veřejných telefonních automatů (VTA) a rovněž specifikovat seznam povinných VTA na rok 2020.

Plánuje se též zahájení přezkumu poskytování zvláštních cen, včetně případného výběrového řízení. Bude nutné i rozhodnout o výši čistých nákladů představujících neúnosnou zátěž a ztráty z poskytování tzv. zvláštních cen za rok 2018, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

V rámci základních služeb podle poštovního zákona se předpokládá dokončení procesu notifikace veřejné podpory v souvislosti s financováním čistých nákladů za období let 2018 až 2022.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost se v roce 2019 zaměří zejména na kontrolu:

Vedle toho ČTÚ plánuje dále kontrolovat pokrytí železničních koridorů a dálniční sítě v rámci plnění rozvojových kritérií jako jednoho ze závazků aukce kmitočtů LTE v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Půjde o měření rádiových i datových parametrů. V tomto ohledu se připravuje i automatizované měření.

Stejně jako v minulých letech bude ČTÚ i letos věnovat zvýšenou pozornost případům zjištěných interferencí sítí DVB-T, DVB-T2 a sítí LTE (rušení příjmu digitální pozemní televize). Informace o vývoji situace v ČR bude zveřejňovat průběžně v monitorovacích zprávách.

Bude vypracována studie vlivu parametrů datových sítí na multimediální služby a dokončena implementace crowdsourcingového nástroje pro měření kvality přístupu k internetu.

ASMKS - Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra

ČTÚ letos plánuje v souladu s koncepcí rozvoje systému ASKMS přejít na novou verzi aplikace Argus. Plánováno je také výběrové řízení na dodávku modulu WiFi jako nadstavby aplikace ASMKS.

Zaměříme se i na vývoj a testování aplikace pro zaměřování zdrojů rušení metodou TDOA (časový posun při příjmu signálu).

Legislativa

ČTÚ i v roce 2019 poskytne součinnost gesčním ministerstvům na přípravě transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, včetně revize všech prováděcích předpisů vydaných k tomuto zákonu.

Dokončen by měl být i legislativní proces novely zákona o poštovních službách.

V plánu je novelizace vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, a vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

V gesci ČTÚ potom bude novelizace vyhlášky č. 466/2012 Sb., o postupu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby (ve vazbě na dokončení notifikace veřejné podpory u EK), a vyhlášky č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání.

Další články k tématům - analýza - ASMKS - aukce - DVB-T2 - kmitočtové spektrum - kontrola - legislativa - LTE - monitoring - pošta - PPDR - smlouvy - VTA - WiFi - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 17. ledna 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2019