logo Ceský telekomunikacní úrad

Zpráva o plnění povinností České pošty

Český telekomunikační úřad na základě vyhodnocení výsledků dohledu na plnění povinností České pošty vyplývajících z vydané poštovní licence zveřejnil na svých webových stránkách Zprávu o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2007.

Česká pošta zajišťuje základní poštovní služby jako držitel poštovní licence, tzn. dohody mezi státem (zastoupeným Českým telekomunikačním úřadem) a Českou poštou o tom, že Česká pošta bude pro veřejnost zajišťovat nejdůležitější poštovní služby (tzv. základní služby); součástí této dohody jsou požadavky na to, jaké základní služby a v jaké kvalitě mají být zajišťovány. Základním úkolem České pošty je zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost základních služeb. Tento úkol je plněn. Česká pošta podle údajů k 31. 12. 2007 zajišťuje základní služby prostřednictvím 3 409 provozoven.

V roce 2007 byly zákazníkům poskytnuty základní služby v tomto počtu :

Pro srovnání je součástí Zprávy i tabulka vývoje počtu základních služeb za posledních pět let, z přehledu je patrné, že počet těchto služeb (s výjimkou počtu poštovních poukázek) konstantně stoupá.

Český telekomunikační úřad dohlíží na to, zda jsou základní služby skutečně zajišťovány tak, jak vyplývá z udělené poštovní licence a právní úpravy Evropské unie tzn., zda Česká pošta zajišťuje základní služby v potřebné kvalitě a v souladu s potřebami veřejnosti a stanovenými kvalitativními požadavky, formou namátkové kontroly. Prověřovat plnění velké většiny povinností je navíc možné jen ve spolupráci se zákazníky, kteří k tomu dají sami podnět. Za rok 2007 bylo z popudu zákazníků prověřeno zhruba 1 000 služeb.

Zákazníci se na Úřad obracejí jen zřídka. Velká část zákazníků, kteří byli postiženi nějakou závadou, se na Úřad neobrátí, nevědí, že Česká pošta měla postupovat jinak, pro ně výhodněji, apod. Velká většina nesrovnalostí, které se v činnosti České pošty vyskytly, se navíc řeší přímo mezi zákazníkem a Českou poštou (zpravidla ústně, takže o takovém případu nezůstane dokonce ani písemný záznam). Větší rozsah kontroly je možný jen u některých právních povinností; za rok 2007 bylo provedeno 24 kontrolních akcí tohoto druhu.

Přehled zjištěných nedostatků ukazuje, že se v činnosti České pošty vyskytlo značné množství případů, v nichž porušila některou svou právní povinnost (zjištěno bylo porušení 64 různých právních povinností). V r. 2007 došlo k významnému nárůstu oprávněných stížností zákazníků – oproti 183 podnětům v r. 2006 jich v r. 2007 bylo 273.

Nejzávažnějšími zjištěnými nedostatky je výrazné zhoršení přepravních dob a velmi rozšířené ukládání poštovních zásilek bez toho, že by byl vykonán pokus o dodání do adresátova domu. Příznačné je v té souvislosti již dříve zmíněné zpoždění téměř 10 mil. obyčejných zásilek, k němuž došlo v důsledku otevření nového přepravního centra v Brně.

Podle výzkumu, který si nechal Český telekomunikační úřad v loňském roce zpracovat, celková spokojenost se službami České pošty dosahuje u občanů 72 %, v západní Evropě dosahuje spokojenost s poštovními službami zpravidla dost přes 90 %. Česká veřejnost má vůči České poště poměrně nízké očekávání – nespokojených je sice 28 %, přitom ale celých 34 % zákazníků se setkalo s tím, že byli doma, poštovní zásilku si však museli vyzvednout u pošty. Zákazníci totiž často ani nevědí, že na dodání až domů mají právo. Významný rozdíl panuje v hodnocení služeb České pošty ve městech (menší spokojenost) a na venkově (větší spokojenost).

Článek Ceský telekomunikacní úrad ze dne 28. dubna 2008 - pondělí

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání Ceský telekomunikacní úrad