logo Český telekomunikační úřad

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Poskytovatelé internetového připojení do smluv sice zapracovali Nařízení EU a nevyužívají zjevně zakázané praktiky, nicméně koncový uživatel stále není vždy transparentně informován o jeho kvalitě. ČTÚ proto navrhne stanovit parametry kvality těchto služeb a odchylek od skutečného výkonu.

Český telekomunikační úřad zveřejnil v uplynulých dnech zprávu o výsledcích sledování plnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu, a to za období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.

S ohledem na výsledky sledování, které se týkají i vztahů mezi podnikateli, poskytujícími službu přístupu k internetu, a spotřebiteli, si ČTÚ dovoluje podat stručný výtah z této zprávy.

Jedná se již o čtvrtou výroční zprávu vypracovanou ČTÚ. V předchozích letech se ČTÚ zaměřoval především na kontrolu smluv poskytovatelů služeb, které musely obsahovat povinné náležitosti stanovené Nařízením, a na provádění osvěty - jak mezi koncovými uživateli, tak především mezi poskytovateli. V uplynulém období se ČTÚ významněji zaměřil na provádění technických měření kvality připojení k síti internet.

Zjištění ČTÚ v tomto směru svědčí o tom, že zpočátku se poskytovatelé snažili vyhovět podmínkám stanovených v Nařízení, avšak po určité době došlo ke stagnaci. Poskytovatelé formálně vyhověli Nařízení - do svých smluv zapracovali požadované údaje a nevyužívají zjevně zakázané praktiky.

Avšak z hlediska nabídky jejich služeb nedochází k žádnému dalšímu posunu směrem k plné informovanosti koncových uživatelů o skutečném výkonu jejich připojení k síti internet a smluvně garantované kvalitě tohoto připojení.

Na základě zjištění ČTÚ v uplynulém období lze naopak konstatovat, že se rozevírají nůžky mezi nadsazenými inzerovanými parametry kvality služeb, které mají za účel ovlivnit koncové uživatele ohledně jejich rozhodnutí uzavřít smlouvy, a reálně dosažitelným výkonem nabízeného připojení.

Proto ČTÚ považuje za nezbytné závazně stanovit definice parametrů kvality služby a odchylek od skutečného výkonu služby tak, aby poskytovatelé nemohli nadále lákat koncové uživatele na nereálnou kvalitu připojení.

Koncoví uživatelé by měli mít pro své rozhodování o výběru poskytovatele připojení k dispozici relevantnější a přehlednější informace, resp. měli by mít možnost efektivněji a účinněji zjednat nápravu.

ČTÚ na základě uvedených skutečností tedy v měsíci červnu přistoupil k zahájení veřejné konzultace k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VOS/ 1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

V jejím rámci by byly závazným způsobem stanoveny definice základních kvalitativních parametrů služby připojení k síti internet a vztahy mezi těmito parametry.

Definice jednotlivých parametrů QoS a vztahů mezi nimi byly v uvedeném návrhu stanoveny v souladu s pokyny BEREC následovně: maximální, běžně dostupná a minimální rychlost definovaná ve smlouvě se vztahuje k inzerované rychlosti, a velké odchylky od výkonu služby přístupu k internetu se v případě jejího poskytování v pevném místě odvozují od běžně dostupné rychlosti.

Maximální rychlost nesmí být menší než hodnota inzerované rychlosti. Běžně dostupná rychlost musí odpovídat alespoň 60% hodnoty inzerované rychlosti.

Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30% hodnoty inzerované rychlosti.

V případě mobilních sítí se jedná o definice odhadované maximální a inzerované rychlosti, kde jsou velké odchylky definovány jako poklesy výkonu služby přístupu k internetu pod 25% hodnoty rychlosti inzerované.

Další články k tématům - BEREC - internet - QoS - rychlost připojení - smlouva

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 22. července 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad